ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พื้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พื้น*, -พื้น-

พื้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พื้น (n.) floor See also: ground, surface
พื้น (adj.) common See also: general
พื้นกระเบื้อง (n.) tiled floor
พื้นความรู้ (n.) background knowledge See also: fundamental knowledge, basic of knowledge
พื้นคอนกรีต (n.) concrete floor
พื้นฐาน (n.) base See also: bottom Syn. รากฐาน, ฐานราก
พื้นฐาน (adj.) primary See also: fundamental Syn. ขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานการศึกษา (n.) foundation of education See also: educational foundation
พื้นดิน (n.) ground See also: land, surface Syn. พื้น, ผิวดิน, หน้าดิน
พื้นดี (adj.) well-educated
พื้นถนน (n.) road surface Syn. ผิวถนน
พื้นถิ่น (adj.) local Syn. ท้องถิ่น
พื้นถิ่น (n.) local area See also: locality Syn. ท้องถิ่น
พื้นทราย (n.) sand
พื้นทวีป (n.) ground See also: mainland, region Syn. พื้นแผ่นดิน
พื้นที่ (n.) area
พื้นที่ (n.) area See also: district, place Syn. เขต, เขตพื้นที่
พื้นที่ชลประทาน (n.) irrigable area
พื้นที่ต่ำ (n.) lowland See also: low plain Ops. พื้นที่สูง
พื้นที่ปลอดบุหรี่ (n.) non-smoking area See also: no smoking zone Syn. ที่ปลอดบุหรี่ Ops. ที่สูบบุหรี่
พื้นที่รับน้ำ (n.) catchment area See also: watershed, drainage basin, drainage area
พื้นที่ราบ (n.) plain Syn. ที่ราบ Ops. ที่ดอน, พื้นที่ดอน
พื้นที่หวงห้าม (n.) forbidden ground See also: out-of-bounds area, forbidden area
พื้นที่เพาะปลูก (n.) cultivated area
พื้นน้ำ (n.) surface of the water
พื้นบ้าน (adj.) local See also: folk, homegrown, native, regional Syn. ท้องถิ่น, ประจำถิ่น, พื้นเมือง
พื้นปฐพี (n.) land See also: ground Syn. พื้นดิน, พื้นพิภพ
พื้นผิว (n.) surface Syn. ผิว, ผิวหน้า Ops. ภายใต้, ใต้
พื้นพสุธา (n.) earth See also: soil, ground, land Syn. แผ่นดิน, ผืนแผ่นดิน, ปฐพี, พื้นดิน, ธรณี
พื้นพิภพ (n.) land See also: ground, earth, terra firma Syn. ผืนแผ่นดิน, พสุธา, ปฐพี
พื้นพิภพ (n.) world See also: globe Syn. โลก, ปฐพี
พื้นพิภพ (n.) land See also: ground Syn. พื้นดิน
พื้นฟ้า (n.) sky See also: firmament, atmosphere Syn. ท้องฟ้า, นภา
พื้นราบ (n.) plain See also: flat Syn. พื้นที่ราบ Ops. เนิน
พื้นล่าง (n.) downstairs Syn. ข้างใต้, ข้างล่าง, ชั้นต่ำสุด Ops. ชั้นบน
พื้นสนาม (n.) yard
พื้นหญ้า (n.) grassland See also: green
พื้นหน้าเรียบ (n.) plane See also: plain
พื้นห้อง (n.) floor See also: room floor
พื้นหินขัด (n.) terrazzo floor
English-Thai: HOPE Dictionary
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
work areaพื้นที่ใช้งานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เก็บไว้ใช้เป็นที่สำหรับนำข้อมูลมาบวก ลบ คูณ หาร หรือประมวลผลอย่างอื่นมีความหมายเหมือน work space
a terre(อะเทอ') fr. บนพื้น (on the ground)
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
above-groundเหนือหรือบนพื้นดิน
access mechanismกลไกการเข้าถึง หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
agmabbr. air-to-ground missile ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
aground(อะเกรานดฺ') adv., adj. บนพื้นดิน, เกยตื้น. (on or into the ground)
air coverเครื่องบินที่ใช้ป้องกันทหารและสถานที่บนพื้นดิน เครื่องบินคุ้มกันในอากาศ., Syn. air umbrella
air rightสิทธิเหนือพื้นดินของบุคคล
air-to-groundadj. จากเครื่องบินสู่พื้นดิน
air-to-surfaceadj. จากเครื่องบินสู่พื้นดิน
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร,อักขระ,ระบบตัวอักษร,ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
altazimuth(แอลแทซ' ซิมีธ) n. เครื่องมือวัดเส้นแวงพื้นราบ
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
geanticlinen. ส่วนของพื้นผิวโลกที่เอียงลาดลงทั้งสองข้าง
aquifer(แอค'วิเฟอะ) n. ส่วนของพื้นดินหรือหินที่มีน้ำแข็งอยู่. -aquiferous adj.
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section,space, field, zone)
arpent(อาร์'เพนทฺ) n. หน่วยพื้นที่โบราณของฝรั่งเศสที่เท่ากับหนึ่งเอเคอร์ (unit of area)
arunta(อะรัน'ทะ) n. คนป่าที่เป็นคนพื้นเมืองแต่แรกเริ่มในภาคกลางและเหนือของออสเตรเลีย
australian(ออสเทร'เลียน) adj. เกี่ยวกับออสเตรเลีย -n. ชาวออสเตรเลีย,ชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย,ภาษาออสเตรเลีย
australian aborigineชาวพื้นเมืองออสเตรเลียมีผิวดำ
australoid(อสส'พระลอยด์) n. มนุษย์เผ่าพันธ์หนึ่งที่รวมทั้งชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย Papuans คนแระในฟิลิปปินส์ มาเลเซีย. -adj. เกี่ยวกับมนุษย์เผ่าพันธุ์ดังกล่าว
autochthon(ออทอค'ธัน) n., (pl. thons, -thones) ชาวพื้นเมืองแต่เริ่มแรก, สัตว์หรือพืชของท้องถิ่นนั้น. -autochthonous, autochthonic, autochthonal adj., -autochthonism n., -autochtohny n.
azimuth(แอซ'ซิมัธ) n. เส้นวางราบ, ทิศทางของดวงดาวที่วัดบนพื้นโลก, มุมตำแหน่ง
backbend(แบค'เบนดฺ) n. การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น, Syn. acrobatic feat
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
basically(เบ'ซิคเคิลลี) โดยพื้นฐานแล้ว, Syn. at basis
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลักสำคัญ,ส่วนสำคัญ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
blackfellown. คนป่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
bottomlandn. พื้นดินที่เกิดจากดินทรายที่น้ำพัดมาทับถม
bottommostadj. เกี่ยวกับพื้น,ลึกที่สุด,ต่ำที่สุด,ก้น
English-Thai: Nontri Dictionary
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
bed(n) ที่นอน,เตียง,แท่น,พื้นล่าง,ฐาน
bottom(n) ก้น,ท้องเรือ,ข้างใต้,พื้นน้ำ
Continent(n) ภาคพื้นยุโรป
Continental(adj) เกี่ยวกับภาคพื้นยุโรป
dais(n) เวที,แท่นยกพื้น,โต๊ะบรรยาย,ปะรำ
earth(n) โลก,พื้นดิน,ปฐพี,พื้นพสุธา,พื้นโลก
element(n) ส่วนประกอบ,ธาตุ,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,พื้นฐาน,ปฐม,ขั้วไฟฟ้า
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
facing(n) เครื่องประดับภายนอก,ชั้นพื้นผิว,การฉาบปูน,การปะหน้า
flagstone(n) หินปูพื้น,กระเบื้องปูพื้น
floor(n) พื้น,ก้นทะเล,ชั้นของตึก
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน,คติชาวบ้าน
footboard(n) พื้นยกสำหรับรองเท้า,ขั้นบันไดขึ้นลงรถ,ที่เหยียบเท้า
foreground(n) พื้นหน้า,ส่วนหน้า,ตอนหน้า,ภาพที่อยู่ใกล้
foundation(n) การสถาปนา,รากตึก,รากฐาน,การสร้าง,มูลนิธิ,หลักฐาน,พื้นฐาน
ground(n) พื้นดิน,ดิน,มูลฐาน,ที่มั่น,หลักฐาน,รากฐาน,ที่ดิน
groundwork(n) รากฐาน,พื้นฐาน
hectare(n) พื้นที่ขนาด 10,000 ตารางเมตร
homemade(adj) พื้นบ้าน,ที่ทำในประเทศ,ที่ทำในบ้าน
homespun(adj) ทอที่บ้าน,เรียบง่าย,พื้นเมือง,บ้านนอก
horizontal(adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ
indigenous(adj) โดยกำเนิด,เป็นของพื้นเมือง,เป็นของพื้นบ้าน
insole(n) พื้นชั้นในรองเท้า
land(n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
linoleum(n) พรมปูพื้นสักหลาด,พรมน้ำมัน
loam(n) พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์
mainland(n) พื้นแผ่นดินใหญ่
matting(n) ฟางปูพื้น,เครื่องปู
mop(n) ไม้กวาด,ไม้ถูพื้น
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aboriginalพื้นเมืองดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
areaพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
borderlandพื้นที่ชายขอบทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
combat areaพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cultivable areaพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cultivated areaพื้นที่เพาะปลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
moodพื้นอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peneplainพื้นเกือบราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
statistical areaพื้นที่ทางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
surfaceพื้นผิว, พื้นหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swept areaพื้นที่กวาด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
temperamentพื้นอารมณ์แต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban areaพื้นที่เมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
work area; work space; work storageพื้นที่ใช้งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aborigineชนพื้นเมืองดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Appalachiaเขตพื้นที่ชายทวีปแอปพาเลเชีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assumptionข้อสมมุติพื้นฐาน, มูลบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
background๑. -พื้นหลัง๒. ภาวะพื้นหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Bill of Rightsบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blank๑. หน้าว่าง๒. ตัวว่าง๓. พื้นที่ว่าง๔. ว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
burning costค่าเสียหายพื้นฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
calypsoเพลงพื้นเมืองคาลิปโซ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cameo๑. กลวิธีรูปนูนสีต่างพื้น๒. รูปนูนสีต่างพื้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
catchment area๑. พื้นที่รับน้ำ๒. บริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
folk artศิลปะพื้นบ้าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
footprint๑. พื้นที่ฐานเครื่อง๒. เขตคลุมสัญญาณ, เขตสัญญาณบริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
foreground๑. -พื้นหน้า๒. ภาวะพื้นหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
green beltแนวพื้นที่สีเขียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ground๑. มูล, มูลเหตุ๒. พื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
highlandที่สูง, พื้นที่ภูเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marine๑. ภาคพื้นสมุทร๒. เกี่ยวกับทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
native๑. คนพื้นเมือง๒. พื้นเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plainที่ราบ, พื้นราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
prime coatสีรองพื้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quadrature๑. การสร้างจัตุรัสพื้นที่เท่า๒. การประมาณพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sit-inการยึดพื้นที่ประท้วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
space๑. ช่อง, โพรง, ห้อง, แอ่ง๒. ห้วง, ระยะที่ว่าง๓. อวกาศ๔. ปริภูมิ, บริเวณ, พื้นที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spatialเชิงพื้นที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thesisภาวะพื้นฐาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal Areaพื้นที่บริเวณท้อง [การแพทย์]
Arable Land พื้นดินเพาะปลูกได้ [สิ่งแวดล้อม]
Areaพื้นที่ [การแพทย์]
Blockพื้นที่ที่แบ่งเป็นแปลงสัมปทานทั้งบนบกและในทะเล สำหรับให้บริษัทน้ำมันมายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม โดยทั่วไปการแบ่งแปลงจะแบ่งตามแนวเส้นรุ้งและเส้นแวง [ปิโตรเลี่ยม]
Borderlandsพื้นที่ชายแดน [TU Subject Heading]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
Floor พื้น พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายใน พื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนัง อาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Ionic Basisพื้นฐานเกี่ยวกับไอออนส์ [การแพทย์]
Peneplain พื้นเกือบราบ ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Response surfaces (Statistics)พื้นผิวตอบสนอง (สถิติ) [TU Subject Heading]
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
sloping groundพื้นที่ลาด, บริเวณภูมิประเทศที่มีพื้นที่ลาดเอียง ทำให้ดินถูกชะพังทลายได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ
Surface (Technology)พื้นผิววัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Terrain พื้นดิน [สิ่งแวดล้อม]
Unrestricted areaพื้นที่ไม่หวงห้าม, พื้นที่ใดๆ ของโรงงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่หวงห้าม (ดู controlled area และ restricted area ประกอบ)
Waterfrontsพื้นที่ริมฝั่งน้ำ [TU Subject Heading]
Wetland พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ซึ่งดินมีน้ำขังอิ่มตัวไม่ลึกนักและมี พืชน้ำขึ้นงอกงาม ระบบนิเวศวิทยา เป็นไปตามธรรมชาติ มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยอาศัยพืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่อาศัยในพื้นที่ รวมทั้งดินเป็นตัวบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Aftercare การดูแลหลังเสร็จ การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
albedoอัตราส่วนการสะท้อน ของพื้นผิว [อุตุนิยมวิทยา]
apronapron, พื้นอาคารชลประทานด้านเหนือน้ำหรือท้ายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Australian aboriginesชนพื้นเมืองออสเตรเลีย [TU Subject Heading]
Autochthonous คนดั้งเดิม ใช้เรียกคนที่เกิดในดินแดนที่คนอาศัยอยู่ และมีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่เดิมในอาณาเขตนั้นมานาน และถ้าเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในเขตนั้นมาแต่โบราณนานมาก จะเรียกว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม (aboriginal) [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Backgroundภูมิหลัง,ความรู้พื้นฐาน [การแพทย์]
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Baselineเส้นตรง,ระดับเส้นฐาน,แนวฐาน,เส้นพื้น [การแพทย์]
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Beach หาด พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
BIOS (Basic Input Output System)ไบออส, ไบออสทำหน้าที่เก็บข้อมูล โปรแกรมและคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญในการเริ่มต้นกระบวนการบูตของเครื่องคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blankหลอดน้ำยาลบล้าง,ความจุของแบบพิมพ์เมื่อมียาพื้นอย่างเดียว,หลอดปรับศูนย์,หลอดแบลงต์ [การแพทย์]
Blisterข้อบกพร่องหรือตำหนิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเกิดจากการมีโพรงอากาศหรือก๊าซใต้พื้นผิวระหว่างการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Catena ลำดับดิน ลำดับของดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดและเกิดใน สภาพภูมิอากาศ ที่คล้ายคลึงกัน แต่ดินมีลักษณะต่างกัน เนื่องมาจากความแตกต่างกันในสภาพความสูงต่ำ ของพื้นที่ (relief)และสภาพของการระบายน้ำ(drainage) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
floor (n.) พื้น See also: พื้นห้อง
tawdry (adj.) พื้นSee also: เรียบๆ Syn. common, general
basal (adj.) พื้นฐาน See also: เป็นรากฐาน, เป็นมูลฐาน, แรกเริ่ม Syn. basic
base (n.) พื้นฐาน See also: รากฐาน, ส่วนที่ต่ำที่สุด Syn. basis
basic (adj.) พื้นฐาน See also: รากฐาน, มูลฐาน, อันดับแรก, สำคัญ
groundwork (n.) พื้นฐาน See also: รากฐาน, ฐาน Syn. base, basis, bottom, foundation
nuts and bolts (sl.) พื้นฐาน See also: รากฐาน
simple (adj.) พื้นฐาน See also: ทั่วไป Syn. basic Ops. hard, difficult
ultimate (adj.) พื้นฐาน Syn. fundamental
foundation (n.) พื้นฐาน (ของความคิดหรือทฤษฎี)
earth (n.) พื้นดิน See also: ธรณี, ดิน, ปฐพี, ที่ดิน Syn. dirt, land, soil
land (n.) พื้นดิน See also: แผ่นดิน, ผืนดิน Syn. soil, earth
bed (n.) พื้นดินก้นทะเล แม้น้ำหรือทะเลสาบ
surface (n.) พื้นดินหรือพื้นน้ำ See also: พื้นผิวโลกที่สัมผัสกับอากาศ Syn. earth, sea
epicenter (n.) พื้นดินเหนือศูนย์กลางการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว See also: พื้นดินเหนือจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว Syn. center
sea bottom (n.) พื้นดินใต้ทะเล See also: ก้นทะเล
seabed (n.) พื้นดินใต้ทะเล See also: ก้นทะเล Syn. sea bottom
manor (sl.) พื้นที่ See also: เขต, ดินแดน
tract (n.) พื้นที่ See also: บริเวณ
turf (n.) พื้นที่ Syn. territory
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He sat in his usual spot on the floorเขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
One third of this area is covered with forestหนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า
We train them basicเราฝึกพื้นฐานให้พวกมัน
Why can't you even solve a basic question like that?ทำไมเธอถึงแก้โจทย์พื้นฐานอย่างนั้นไม่ได้นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll clean the windows, the pots, the floors, whatever.จะเช็ดกระจก หม้อ พื้น ทุกอย่าง
And I just know the guy beat the crap out of his girlfriend, so I go for my gun, I get him on the ground, and I'm cuffing him.แล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าชายคนนั้น เพิ่งจับแฟนสาวเขาโยนไป ผมก็เลยใช้ปืน บังคับให้เขา นอนลงกับ พื้น ผมเข้าไปใส่กุญแจมือเขา
Door, floors, they don't matter!ประตู พื้น ไม่ใช่ปัญหาของเรา!
Tables, chairs, floors, ceilings, all affected.โต๊ะ เก้าอี้ พื้น เพดาน เสียหายหมด
A floor, grass, concrete?พื้น สนามหญ้า หรือว่าคอนกรีต
A floor. A bed. Not this.พื้น เตียง ไม่ใช่นี่
I coughed up a whole tribe of pygmies. They started looking at me weird.พื้นๆว่ะ ข้าเคยขย้อนออกมาเป็นคนแคระทั้งเผ่า
Ground's melting, walls tumbling, rocks crumbling.พื้นกำลังจะละลาย กำแพงไม้ลอย หินละลาย
The ground floor of this house is just above our heads, I think.พื้นของบ้านนี้ ที่มันอยู่บนหัวเรา ฉันคิดว่านะ
The floor's not looking so great either.พื้นครัวก็ดูไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละ
Basically the same thing.พื้นฐาน คงจะเหมือนกัน
The basics.พื้นฐาน เขาไม่เคยจูบผู้หญิงคนหนึ่งก่อนที่จะ
I deal primarily in stocks.พื้นฐานการลงทุนของผมอยู่ในสต๊อกหุ้น
Basically, he'll be our cover-up specialist.พื้นฐานก็เป็นคนเชี่ยวชาญหลายด้าน
The foundation for Junior and Senior High School Math is grade school Math but you never got the basics, so you lost interest in Math more and more.พื้นฐานของคณิตมันต้องเริ่มจากประถม มัธยม ไปถึงมหาวิทยาลัย แต่นี่แค่พื้นฐานพวกแกยังทำได้ไม่ดีเลย มันทำให้พวกแกไม่สนใจคณิตขึ้นไปเรื่อยๆ
The basic principle of Art of War is to deceive your enemy.พื้นฐานของพิชัยสงครามคือ หลอกศัตรูให้ได้
The foundation of such a method is love."พื้นฐานของวิธีการนั้นก็คือความรัก."
"Radical architecture is a rejection of all formal and moral parameters."พื้นฐานของสถาปัตยกรรมคือการปฏิเสธกฏเกณฑ์ และปัจจัยทางศีลธรรม"
Basically, these men are completely disenfranchised.พื้นฐานคนกลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ์โดยสิ้นเชิง
Basic physical strength is the key to improving your Taekwondo skills.พื้นฐานความแข็งแรงของร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะเทควันโดของนายนะ
Basically at the circumference, and any value outside of it, there're 2 values for M, if you can only find 1, that means...พื้นฐานคือ ที่เส้นรอบวง.. และค่าข้างนอกมันนั้น.. มี2ค่าของM
Based on the size and robusticity of the skull, the victim is female.พื้นฐานจากขนาดและกระโหลกศีรษะ เหยื่อเป็นเพศหญิง
Basic victimology.พื้นฐานทั่วไปของเหยื่อ
There's nothing special about you or your background.พื้นฐานทางครอบครัว การศึกษา บุคลิก ไม่เห็นมีอะไรโดดเด่น
Check it out. I'm chasing my butt. How cute is that?พื้นฐานล่ะมันคือออะไร
Two basics that make jazz jazz.พื้นฐานสองอย่างที่ทำให้ดนตรีแจ๊สเป็นแจ๊ส.
Energy is quantized.พื้นฐานอนุภาคแบ่งแยก
On what basis do you choose a human being to represent humanity?พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเลือก มนุษย์จะเป็นตัวแทน ของมนุษยชาติ?
Basic geometry, pal.พื้นฐานเรขาคณิต , ลูก
Basically, it's a fungus.พื้นฐานเลย มันคือเชื้อรา
Basically, if the Fisker was any more green, it would be chaining itself to a Japanese whaling ship.พื้นฐานแล้ว ถ้าฟิสเคอร์อนุรักษ์มากกว่านี้ มันคงจะไปร่วมประท้วง เรือล่าปลาวาฬของญี่ปุ่นแล้ว
Basically a circle around the pacific.พื้นฐานแล้วเป็นวงแหวนรอบแปซิฟิก
43 ground in position.พื้นดิน 43 ประจำที่แล้ว
Land! Land! Land!พื้นดิน พื้นดิน พื้นดิน
Land, fresh air, chickens.พื้นดิน อากาศบริสุทธิ์ ไก่
The ground is unusually warm.พื้นดินก็อุ่นผิดปกติ ยังกับแถวภูเขาไฟ
(Computer Voice) Pull up... Terrian... Terrian...พื้นดินข้างหน้า ยกเครื่องขึ้น
Earth from the body parts matches the gravesites.พื้นดินจากชิ้นส่วนของร่างกาย เข้ากันกับหลุมฝังศพได้พอดี
The very ground you're standing on.พื้นดินที่คุณยืนอยู่
(Sheriff) Ghandi burial ground, 11 letters.พื้นดินที่ฝังคานธี 11 ตัวอักษร

พื้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地域[ちいき, chiiki] Thai: พื้นที่
基本[きほん, kihon] Thai: พื้นฐาน English: foundation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พื้น
Back to top