ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regional*, -regional-

regional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regional (adj.) เกี่ยวกับดินแดน See also: เกี่ยวกับบริเวณ, เกี่ยวกับภูมิภาคนั้นๆ Syn. countrified, provincial
English-Thai: Nontri Dictionary
regional(adj) ทั่วแคว้น,ของแคว้น,เฉพาะแคว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regional metamorphismการแปรสภาพบริเวณไพศาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regional Code of Conduct in The South China Seaแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Among we've gathered, Trautman and the rest of his party have been taken to the regional commandment post.พวกเราทั้งหมด ทรอทแมนและทีม ถูกนำตัวไปกองบัญชาการของพื้นที่นั้น
My name is Colonel Zaysen, Regional Commander of this sector.ฉันชื่อผู้พันไซซินNผู้บัญชาการภาคพื้นในดินแดนเขตนี้
Oh, I doubt it. Mostly regional work.ก็คงไม่ล่ะ ส่วนใหญ่เป็นงานท้องถิ่น
They are promising regional autonomy and religious freedom... if Tibet accepts that China be its political master.พวกเขาสัญญาว่าจะให้ปกครองตนเอง และมีอิสรภาพทางศาสนา ถ้าทิเบตยอมให้จีน เป็นผู้นำทางการเมือง
Mostly regional stuff, but he's rumored to have a big tube sock ad coming out.ส่วนมากก็ถ่ายแบบให้ห้างแถวๆนี้ มีคนบอกว่า โฆษณาถุงเท้ากำลังจะออก
The defending regional conference champions, your very own Fighting Frogs!การแข่งขันในระดับภูมิภาค ชิงแช้มเปี้ยน
Each Regional Homeland Security Office will be responsible for the returnees who settle in their region.รักษาความปลอดภัย แต่ละที่ทำการ จะต้องรับผิดชอบผู้กลับมา ที่อยู่ในพื้นที่
You should cherish your regional idiomรักษาขนบท้องถิ่นไว้น่ะดีแล้ว
It was the regional headquarters for a company called EcoField.เคยเป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของบริษัทชื่อ เอโคฟิลด์
There's over 200 regional banks in the U.S. Alone that have nothing like the sophistication of the system you developed for Landrock.มีธนาคารมากกว่า 200 แห่ง ในสหรัฐ โดดเดี่ยว... ...ที่ไม่เชี่ยวชาญกับเรื่องทางโลก ของระบบที่คุณพัฒนาให้กับ Landrock.
She was runner-up in the regional Little Miss Sunshine?เธอสมัครเข้าประกวดลิตเติล มิส ซันไชน์
No one has any idea you won two regional championships, five all-breed rallies.ใครจะไปรู้เนี่ย ว่าแกชนะรางวัล แข่งขันระดับภาคสองสมัย, แข่งขันห้าพันธ์ยอดเยี่ยม.

regional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
封疆[fēng jiāng, ㄈㄥ ㄐㄧㄤ, 封疆] border region; regional general acting as governor (in Ming and Qing times)
南亚区域合作联盟[Nán Yà Qū yù Hé zuò Lián méng, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 南亚区域合作联盟 / 南亞區域合作聯盟] South Asian Association for Regional Cooperation
地方[dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ, 地方] region; regional (away from the central administration)
翔凤[xiáng fèng, ㄒㄧㄤˊ ㄈㄥˋ, 翔凤 / 翔鳳] Soaring Phoenix (Chinese built Advanced Regional Jet passenger plane, model number ARJ-900 etc)
阿公[ā gōng, ㄚ ㄍㄨㄥ, 阿公] father-in-law (regional dialect)
地区性[dì qū xìng, ㄉㄧˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄥˋ, 地区性 / 地區性] regional; local
地方主义[dì fāng zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 地方主义 / 地方主義] regionalism; favoring one's local region
地缘[dì yuán, ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ, 地缘 / 地緣] regional

regional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso
営林局[えいりんきょく, eirinkyoku] (n) regional forestry office
地域主権改革[ちいきしゅぎかいかく, chiikishugikaikaku] (n) regional sovereignty reform; decentralization of power to local governments
地域冷暖房[ちいきれいだんぼう, chiikireidanbou] (n) regional air-conditioning; community air-conditioning; district heating and cooling
地域取引[ちいきとりひき, chiikitorihiki] (n) regional trade; local trade; exchange within a region
域内貿易[いきないぼうえき, ikinaiboueki] (n) regional trade; intra-trade
塩汁鍋[しょっつるなべ, shottsurunabe] (n) (See 塩汁・しょっつる) pot dish with white flesh fish and shottsuru sauce (Akita regional dish)
局部的[きょくぶてき, kyokubuteki] (adj-na) local; localized (as in pain or anesthesia); regional
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles)
区役所[くやくしょ, kuyakusho] (n) ward office; council (regional); (P)
地域主義[ちいきしゅぎ, chiikishugi] (n) regionalism; sectionalism; localism
Japanese-English: COMDICT Dictionary
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US)
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC)
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US)
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US)

regional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะถิ่น[adj.] (chaphǿ thin) EN: local ; regional ; provincial ; endemic FR: endémique
เฉพาะท้องถิ่น[adj.] (chaphǿ thøn) EN: local ; regional ; provincial FR:
เจ้าคณะภาค[n. exp.] (jaokhana ph) EN: Ecclesiastical Regional Governor FR:
การละเล่นพื้นบ้าน[n. exp.] (kānlalen ph) EN: FR: jeu traditionnel [m] ; jeu régional [m]
เขตภาคภูมิศาสตร์[n. exp.] (khēt phāk p) EN: regional border FR: limite régionale [f] ; limite territoriale d'une région [f]
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ[n. exp.] (khø toklong) EN: Regional Trade Agreements (RTAs) FR:
กีฬาพื้นบ้าน[n. exp.] (kīlā pheūnb) EN: FR: sport régional [m]
เกี่ยวกับภูมิภาค[adj.] (kīo kap phū) EN: regional FR: régional
แม่ทัพภาค[n. exp.] (maēthap phā) EN: regional commander ; army regional commander FR:
นิทานพื้นบ้าน[n. exp.] (nithān pheū) EN: folktale ; regional folktale FR: légende populaire [f]
ภาษาพื้นเมือง[n. exp.] (phāsā pheūn) EN: dialect ; regional speech ; local language ; native language ; localism FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m] ; langue vernaculaire [f]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøng) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
พื้นบ้าน[adj.] (pheūnbān) EN: local ; folk ; homegrown ; native ; regional FR: local ; régional
พื้นเมือง[adj.] (pheūnmeūang) EN: native ; aborigine ; indigeneous ; domestic ; local ; regional FR: natif ; autochtone ; indigène ; primitif ; aborigène
ประจำถิ่น[adj.] (prajamthin) EN: native ; local ; domestic ; regional FR:
ประจำท้องถิ่น[adj.] (prajam thøn) EN: regional ; endemic FR:
ระดับภูมิภาค[adj.] (radap phūmi) EN: regional FR: régional
รัฐบาลท้องถิ่น[n. exp.] (ratthabān t) EN: local gouvernment ; local authority ; local authorities [pl] FR: gouvernement régional [m]
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค[org.] (Samnakngān ) EN: Regional Operating Headquarters (ROH) FR:
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่[org.] (Samnakngān ) EN: Regional Treasury Office FR:
สำเนียงเฉพาะถิ่น[n. exp.] (samnīeng ch) EN: FR: accent régional [m]
ส่วนภูมิภาค[adj.] (suanphūmiph) EN: provincial ; regional FR: provincial ; régional
ท่าอากาศยานภายในประเทศ[n. exp.] (thā-ākātsay) EN: local airport FR: aéroport régional [m]
ท้องถิ่น[adj.] (thøngthin) EN: local ; regional ; native ; indigenous FR: local ; du coin ; du voisinage ; régional ; vernaculaire
ชนบทนิยม[n. exp.] (chonnabotni) EN: FR: régionalisme [m]
อีสานนิยม[n. exp.] (Īsān niyom) EN: regionalism in Northeastern Thailand FR:
ข่าวท้องถิ่น[n. exp.] (khāo thøngt) EN: local news FR: information régionale [f] ; information locale [f]
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง[org.] (Khrōngkān P) EN: Greater Mekong Subregion (GMS ; Greater Mekong Subregional Economic Coperation (GMS-EC) FR:
ภาษาถิ่นย่อย[n. exp.] (phāsā thin ) EN: subdialect FR: langue sous-régionale [f] ; sous-dialecte [m] ; patois [m]
ภูมิภาคนิยม[n.] (phūmiphākni) EN: regionalism FR: régionalisme [m]
สายการบินภูมิภาค[n. exp.] (sāikānbin p) EN: FR: compagnie aérienne régionale [f]
ส่วนท้องถิ่น[adj.] (suanthøngth) EN: local FR: local ; régional

regional ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raumordnung {f}regional planning; regional development
Heimatfilm {m}sentimental film with regional background
Tarifverhandlung {f} | regionale Tarifverhandlungencollective bargaining | area wide bargaining
Regionalleiter {m}; Regionalleiterin
regional {adv}regionally
regionale Ebene {f}regional level
regionale wirtschaftliche Integration {f}regional economic integration
Heimatdichter {m}regional literature
Landesamt {n}regional authorities
Landesbibliothek {f}regional library
Landeskunde {f}regional and cultural studies
Raumordnung {f}regional policy
Wasser- und Schiffahrtsdirektion {f}regional Waterways and Shipping Directorate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regional
Back to top