ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

atmosphere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *atmosphere*, -atmosphere-

atmosphere ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
atmosphere (n.) ชั้นบรรยากาศ Syn. layer of air, gaseous envelope
atmosphere (n.) บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่
atmosphere (n.) ภูมิอากาศ See also: สภาวะอากาศ Syn. climate
atmosphere (n.) อากาศ Syn. air
atmosphere (n.) อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์
atmosphere pollution (n.) หมอกควัน See also: ควัน, ควันพิษ Syn. fog
English-Thai: HOPE Dictionary
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)
English-Thai: Nontri Dictionary
atmosphere(n) บรรยากาศ,อากาศ,ท่าทาง,อาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
atmosphereบรรยากาศ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atmosphereบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลักษณะภูมิอากาศ (n.) weather atmosphere Syn. สภาพอากาศ
สภาพภูมิอากาศ (n.) weather atmosphere Syn. สภาพอากาศ, ลักษณะภูมิอากาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ
The atmosphere here is cautiously optimistic.ท้องฟ้าตอนนี้ปลอดโปร่งแล้ว
The Earth's atmosphere will restabilize...บรรยากาศจะเข้าสู่สมดุลใหม่...
'The American deep space probe Omega 6 'unexpectedly re-entered Earth's atmosphere over England 'and broke apart over... ''ยานสำรวจอวกาศ โอเมก้า 6 ของอเมริกา กลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกเหนืออังกฤษโดยไม่คาดคิด และระเบิดออกเหนือ...
The instant they show up, the academic atmosphere disappears.ชั้นไม่ชอบพวกเค้าเลย เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเค้าปรากฎตัว บรรยากาศของโรงเรียนก็หายไปซะหมด
We'll have a deejay, circus performers... fortune-tellers, atmosphere smoke and neon.เราจะมี ดีเจ, นักละครสัตว์ หมอดู มีควันและแสงไฟ
But we are filling up that thin shell of atmosphere with pollution.แต่เรากำลังเติมเต็มบรรยากาศบางๆนั้นด้วยมลพิษ
And some of the outgoing infrared radiation is trapped by this layer of atmosphere and held inside the atmosphere.บางส่วนของการแผ่รังสีอินฟราเรดขาออกนี้ถูกกักไว้ โดยชั้นบรรยากาศนี้ และเก็บมันไว้ภายใน
But the problem is this thin layer of atmosphere is being thickened by all of the global warming pollution that's being put up there.แต่ปัญหาคือชั้นบรรยากาศบางๆนี้กำลังถูกทำให้หนาขึ้น ด้วยมลภาวะที่ทำให้โลกร้อนทั้งหลายที่ถูกปล่อยขึ้นไป
And so the atmosphere heats up worldwide. That's global warming.ดังนั้น บรรยากาศจึงร้อนขึ้นไปทั่วโลก นั่นก็คือภาวะโลกร้อนนั่นเอง

atmosphere ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氛围[fēn wéi, ㄈㄣ ㄨㄟˊ, 氛围 / 氛圍] ambience; atmosphere
大气候[dà qì hòu, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 大气候] atmosphere
大气[dà qì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 大气 / 大氣] atmosphere
大气圈[dà qì quān, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄑㄩㄢ, 大气圈 / 大氣圈] atmosphere
大气层[dà qì céng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ, 大气层 / 大氣層] atmosphere
气氛[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, 气氛 / 氣氛] atmosphere; mood
气候[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 气候 / 氣候] climate; atmosphere; situation
地球大气[dì qiú dà qì, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 地球大气 / 地球大氣] earth's atmosphere
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, 正气 / 正氣] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine)
[yūn, ㄩㄣ, 氲 / 氳] heavy atmosphere
中气层[zhōng qì céng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ, 中气层 / 中氣層] mesosphere; upper atmosphere
气象[qì xiàng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 气象 / 氣象] meteorology; atmosphere
情境[qíng jìng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, 情境] situation; atmosphere
对流层[duì liú céng, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 对流层 / 對流層] troposphere; lower atmosphere
变温层[biàn wēn céng, ㄅㄧㄢˋ ㄨㄣ ㄘㄥˊ, 变温层 / 變溫層] troposphere; lower atmosphere

atmosphere ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトモスフィア;アトモスフェア[, atomosufia ; atomosufea] (n) atmosphere
しずしず[, shizushizu] (adv) (on-mim) sweaty atmosphere
メルヘンチック;メルヘンティック[, meruhenchikku ; meruhenteikku] (adj-na) having a fairy-tale atmosphere (ger
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere
家族的な雰囲気[かぞくてきなふんいき, kazokutekinafun'iki] (n) family atmosphere
画境[がきょう, gakyou] (n) feeling or atmosphere or mood of a painting; the mood to paint
翠嵐[すいらん, suiran] (n) the sense of being engulfed in a green, mountainous atmosphere
軍国調[ぐんこくちょう, gunkokuchou] (n) wartime atmosphere
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance
雰囲気[ふんいき(P);ふいんき(ik), fun'iki (P); fuinki (ik)] (n) atmosphere (e.g. musical); mood; ambience; ambiance; (P)
ぎすぎす[, gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony
ラニーニャ[, rani-nya] (n) La Nina (ocean-atmosphere phenomenon similar to El Nino) (spa
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere)
含み[ふくみ, fukumi] (n) implication; hidden meaning; latitude; atmosphere; tone; sentiment; inclusion; (P)
幻日[げんじつ, genjitsu] (n,adj-no) (See 幻月) parhelion; sun dog; sundog (bright spot on either side of the sun caused by refraction of sunlight through ice crystals in the atmosphere)
幻月[げんげつ, gengetsu] (n) (See 幻日) paraselene; moon dog; moondog (bright spot on either side of the moon caused by refraction of moonlight through ice crystals in the atmosphere)
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P)
海気;改機;海黄[かいき, kaiki] (n) (1) (海気 only) sea air; sea breeze; (2) (海気 only) ocean and atmosphere; (3) type of thin thread; textile type
異国情緒[いこくじょうちょ;いこくじょうしょ(ik), ikokujoucho ; ikokujousho (ik)] (n,adj-no) exotic mood; exotic atmosphere; exoticism
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
磁場[じば(P);じじょう, jiba (P); jijou] (n) (1) magnetic field; (2) ambience; atmosphere; focal point; (P)

atmosphere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind FR: air [m] ; atmosphère [f]
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: atmosphere ; air FR: atmosphère [f] ; air [m] ; climat [m]
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: mood ; condition ; atmosphere FR: atmosphère [f] ; ambiance [f] ; climat [m] (fig.) ; environnement [m] ; moral [m]
บรรยากาศการทำงาน[n. exp.] (banyākāt kā) EN: work atmosphere FR: ambiance de travail [f] ; atmosphère de travail [f]
บรรยากาศของโลก ; บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt kh) EN: Earth's Atmosphere FR: atmosphère terrestre [f]
บรรยากาศมาตรฐาน[n. exp.] (banyākāt mā) EN: standard atmosphere FR:
บรรยากาศโรแมนติก[n. exp.] (banyākāt rō) EN: FR: atmosphère romantique [f]
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sa) EN: cosy atmosphere FR: atmosphère décontractée [f]
บรรยากาศที่ไม่เป็นกันเอง[n. exp.] (banyākāt th) EN: impersonal atmosphere FR: atmosphère impersonnelle [f]
บรรยากาศที่เป็นกันเอง[n. exp.] (banyākāt th) EN: FR: atmosphère familiale [f]
บรรยากาศยามเช้า[n. exp.] (banyākāt yā) EN: morning atmosphere FR: ambiance matinale [f]
บรรยากาศยามเย็น[n. exp.] (banyākāt yā) EN: late afternoon atmosphere FR:
ชั้นบรรยากาศ[n. exp.] (chan banyāk) EN: atmosphere FR: atmosphère [f]
ชั้นบรรยากาศของโลก[n. exp.] (chan banyāk) EN: atmosphere of Earth ; Earth's Atmosphere FR: atmosphère terrestre [f]
ชั้นบรรยากาศส่วนบน[n. exp.] (chan banyāk) EN: FR: haute atmosphère [f]
ชั้นบรรยากาศส่วนล่าง[n. exp.] (chan banyāk) EN: FR: basse atmosphère [f]
กลิ่นอาย[n.] (klin-āi) EN: smell ; scent ; atmosphere FR:
นภ-[pref.] (napha- = no) EN: sky ; atmosphere FR: ciel [m]
นภ-[pref.] (noppha- = n) EN: sky ; atmosphere FR: ciel [m]
ภุวัส[n.] (phuwat) EN: sky ; atmosphere FR:
เปลี่ยนบรรยากาศ [v. exp.] (plīen banyā) EN: move to a new environment ; renew the place ; change an atmosphere FR: changer d'air
สภาพภูมิอากาศ [n. exp.] (saphāp phūm) EN: weather ; atmosphere FR:
วงแตก[v. exp.] (wong taēk) EN: break up ; split ; spoil the atmosphere FR:
คายสู่อากาศ[v. exp.] (khāi sū akā) EN: FR: rejeter dans l'air ; rejeter dans l'atmosphère
ขึ้นสู่อากาศ[v. exp.] (kheun sū āk) EN: FR: atteindre l'atmosphère
องค์ประกอบของบรรยากาศ[n. exp.] (ongprakøp k) EN: FR: composition de l'atmosphère [f]
ปล่อยออกสู่บรรยากาศ[v. exp.] (plǿi øk sū ) EN: FR: rejeter dans l'atmosphère ; libérer dans l'atmosphère

atmosphere ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastest {m}industrial atmosphere test
Normklima {n}standard atmosphere
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า atmosphere
Back to top