ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

folk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *folk*, -folk-

folk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
folk (n.) ประชาชน See also: ชาวบ้าน, กลุ่มชน Syn. people
folk (n.) ดนตรีแนวลูกทุ่ง See also: ดนตรีแนวพื้นบ้าน Syn. folk music
folk (n.) ผู้คนที่อยู่ในถิ่นและมีวิถีชีวิตเฉพาะตน
folk (adj.) ที่มีพื้นฐานความเชื่อของชาวบ้าน
folk (adj.) เกี่ยวกับขนบประเพณีของชาวบ้าน See also: เกี่ยวกับพื้นบ้าน
folk art (n.) ศิลปะพื้นบ้าน
folk dance (n.) การเต้นรำพื้นเมือง See also: ระบำพื้นเมือง, การเต้นรำของชาวบ้าน
folk medicine (n.) ยาพื้นบ้าน See also: ยาสมุนไพร
folk music (n.) ดนตรีแนวลูกทุ่ง See also: ดนตรีแนวพื้นบ้าน
folk music (n.) การแสดงของ minster Syn. balladry
folk singer (n.) นักร้องเพลงพื้นบ้าน See also: นักร้องเพลงลูกทุ่ง
folk song (n.) เพลงลูกทุ่ง See also: เพลงพื้นบ้าน
folk tale (n.) นิทานชาวบ้าน See also: นิทานพื้นบ้าน
folklore (n.) ประเพณีและความเชื่อของผู้คน See also: คติชาวบ้าน
folklore (n.) การศึกษาเกี่ยวกับขนบประเพณีพื้นบ้าน
folks (n.) สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ (คำไม่เป็นทางการ Syn. family, kin
folkways (n.) ขนบธรรมเนียม See also: ประเพณี Syn. tradition
English-Thai: HOPE Dictionary
folk(โฟล์ค) n. ประชาชน,ชาวบ้าน,คนทั่วไป,ญาติสมาชิกของครอบครัว,พ่อแม่. adj. เกี่ยวกับชาวบ้าน หรือสามัญชน. ซึ่งกำเนิดในหมู่สามัญชน., See also: folkish adj. folkishness n., Syn. persons,people
folk medicinen. วิชาแพทย์แผนโบราณ,ยาพื้นบ้าน
folk songn. เพลงลูกทุ่ง,เพลงชาวบ้าน
folk talen. เรื่องที่เล่าลือกันมา., Syn. folk story
folklore(โฟล์ค'ลอร์) n. คติชาวบ้าน,ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน. -folkloric adj., See also: folklorist n. folkloristic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
folk(n) ผู้คน,พ่อบ้าน,พลเมือง,ประชาชน
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน,คติชาวบ้าน
folks(n) ญาติพี่น้อง,สมาชิกในครอบครัว,พ่อแม่พี่น้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
folk artศิลปะพื้นบ้าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk songเพลงชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk tale; Märchenนิทานชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Folk artศิลปะพื้นบ้าน [TU Subject Heading]
Folk dance musicดนตรีสำหรับเต้นรำพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Folk singersนักร้องเพลงพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Folk songsเพลงพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Folk taleนิทานพื้นบ้าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Folkloreคติชาวบ้าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉ่อย (n.) kind of Thai folk song
นางรำ (n.) Thai folk dancer See also: dancing girl
รำวง (v.) perform Thai folk dance
รำวง (n.) Thai folk dance
อีแซว (n.) Thai folk song Syn. เพลงอีแซว
เชิด (n.) name of Thai folk song Syn. เพลงเชิด
เพลงอีแซว (n.) Thai folk song
เพลงเชิด (n.) name of Thai folk song
กลางบ้าน (adj.) folk See also: traditional Syn. พื้นบ้าน
ศิลปะพื้นบ้าน (n.) folk art
ประเพณีพื้นบ้าน (n.) folk custom See also: tradition, local custom
สังคมชาวบ้าน (n.) folk society
เพลงชาวบ้าน (n.) folk song
เพลงลูกทุ่ง (n.) folk song Ops. เพลงลูกกรุง
คติชน (n.) folk wisdom See also: folklore
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (n.) folk wisdom See also: indigenous knowledge Syn. ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (n.) folk wisdom
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (n.) folk wisdom
คติชนวิทยา (n.) folklore
คติชาวบ้าน (n.) folklore See also: folk story
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you like to hear some folk music?คุณอยากจะฟังเพลงโฟล์กบ้างไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or ""What Do the Simple Folk Do?""หรือว่า "ไม่ใช่แฟน ทำแทนไม่ได้"
My father wanted me to accept the white folk murdering a little colored boy.พ่อต้องการให้ฉัน ยอมรับพวกฆาตกรผิวขาวที่ฆ่าเด็กดำ .
But country folk will swear on their Bibles that he still walks.แต่ชาวบ้านแถบนั้น จะยอมสาบานกับไบเบิ้ล ว่าเขายังคงวนเวียนอยู่
You can just go ahead and creep off somewhere. I'll tell folk you took sick.อยากหนีหน้าคนมั้ย ผมบอกคนดูว่าคุณป่วยได้นะ
There's been some strange folk crossing the Shire.There's been some strange folk crossing the Shire.
There's talk of strange folk abroad.หมู่นี้มีข่าวคนแปลกหน้า
May the blessings of Elves and Men and all Free Folk go with you.ขอให้พรอันประเสริฐของเอลฟ์, มนุษย์ และปุถุชนทั้งหลายจงสถิตย์อยู่กับพวกท่าน
We decided to form a folk duoเราคิดว่าจะตั้งวงโฟล์คกันสองคน
Hey, Mama, that's that folk singerนี่แม่นักร้องเพลงโฟล์ค
This is the Korean Folk Village.ที่นี่คือ หมู่บ้านโบราณของเกาหลี
They're drafting discharged country folk like me in sokais, the situation can't be goodพวกนั้นมาเกณฑ์ชาวบ้านอย่างเรา สถานการณ์ต้องไม่ดีแน่
These are good folk around here, who care about one another.เหล่านี้เป็นชาวบ้านที่ดีรอบ ๆ ที่นี่ที่ดูแลเกี่ยวกับอีกคนหนึ่ง

folk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂戏[zá xì, ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ, 杂戏 / 雜戲] acrobatics; entertainment at folk festival
牵牛[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, 牵牛 / 牽牛] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, 牵牛星 / 牽牛星] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
民间习俗[mín jiān xí sú, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 民间习俗 / 民間習俗] folk customs
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
丹方[dān fāng, ㄉㄢ ㄈㄤ, 丹方] folk remedy
吴越曲[Wú Yuè qū, ˊ ㄩㄝˋ ㄑㄩ, 吴越曲 / 吳越曲] folk song from Wu or from south China more generally
山歌[shān gē, ㄕㄢ ㄍㄜ, 山歌] folk song; mountain song
曲艺[qǔ yì, ㄑㄩˇ ㄧˋ, 曲艺 / 曲藝] folk musical theater
民族舞蹈[mín zú wǔ dǎo, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ˇ ㄉㄠˇ, 民族舞蹈] folk dance
民乐[mín yuè, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄝˋ, 民乐 / 民樂] folk music, esp. for traditional instruments
民歌[mín gē, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄜ, 民歌] folk song
民歌手[mín gē shǒu, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄜ ㄕㄡˇ, 民歌手] folk singer
民间故事[mín jiān gù shi, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄕ˙, 民间故事 / 民間故事] folk story; folktale
民间艺术[mín jiān yì shù, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄧˋ ㄕㄨˋ, 民间艺术 / 民間藝術] folk art
说书[shuō shū, ㄕㄨㄛ ㄕㄨ, 说书 / 說書] folk art consisting of story-telling to music
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
民间传说[mín jiān chuán shuō, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ, 民间传说 / 民間傳說] popular tradition; folk legend
罗宾汉[Luó bīn hàn, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄧㄣ ㄏㄢˋ, 罗宾汉 / 羅賓漢] Robin Hood (English 12th century folk hero)
大拇指[dà mu zhǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄨ˙ ㄓˇ, 大拇指] thumb; Tom thumb (small person in folk tales)
织女[Zhī nǚ, ㄓ ㄋㄩˇ, 织女 / 織女] Vega (star); Weaving girl of folk tales
织女星[Zhī nǚ xīng, ㄓ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ, 织女星 / 織女星] Vega (star); Weaving girl of folk tales
话本[huà běn, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄣˇ, 话本 / 話本] Song and Yuan literary form based on vernacular folk stories
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, 三弦] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra
民间[mín jiān, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ, 民间 / 民間] among the people; popular; folk; non-governmental; involving people rather than governments
民风[mín fēng, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄥ, 民风 / 民風] popular customs; folkways
同乡亲故[tóng xiāng qīn gù, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ, 同乡亲故 / 同鄉親故] fellow countryman (from the same village); the folks back home
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 乡亲 / 鄉親] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home
渔民[yú mín, ㄩˊ ㄇㄧㄣˊ, 渔民 / 漁民] fisherman; fisher folk
民俗学[mín sú xué, ㄇㄧㄣˊ ㄙㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, 民俗学 / 民俗學] folklore
五瘟[wǔ wēn, ˇ ㄨㄣ, 五瘟] five chief demons of folklore personifying pestilence
五瘟神[wǔ wēn shén, ˇ ㄨㄣ ㄕㄣˊ, 五瘟神] five chief demons of folklore personifying pestilence; cf four horsemen of the apocalypse
五鬼[wǔ guǐ, ˇ ㄍㄨㄟˇ, 五鬼] five chief demons of folklore personifying pestilence; also written 五瘟神
内眷[nèi juàn, ㄋㄟˋ ㄐㄩㄢˋ, 内眷 / 內眷] the females in a family; womenfolk
女眷[nǚ juàn, ㄋㄩˇ ㄐㄩㄢˋ, 女眷] the females in a family; womenfolk

folk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンピ;パンピー[, panpi ; panpi-] (n) (abbr) (See 一般ピープル) common folk (somewhat insulting); commoner
フォーク(P);ホーク(P)[, fo-ku (P); ho-ku (P)] (n) (1) fork; (2) folk; folk song; (3) hawk; (P)
フォークアート[, fo-kua-to] (n) folk art
フォークソング[, fo-kusongu] (n) folk song; (P)
フォークダンス[, fo-kudansu] (n) folk dance
俗曲[ぞっきょく, zokkyoku] (n) folk song; ballad
俗謡[ぞくよう, zokuyou] (n) popular song; ballad; folk song; ditty
催馬楽[さいばら, saibara] (n) genre of Heian-period Japanese court music (primarily consisting of gagaku-styled folk melodies)
先祖伝承[せんぞでんしょう, senzodenshou] (n,adj-no) what has been (orally) handed down from generation to generation; legend; folk tale
地唄;地歌[じうた, jiuta] (n) (style of) folk song
小切り子;小切子;筑子[こきりこ, kokiriko] (n) clave-like folk instrument; two bamboo pieces beaten together
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement
東歌[とうか, touka] (n) the old Kanto-area folk songs
民俗舞踊[みんぞくぶよう, minzokubuyou] (n) folk dance
民具[みんぐ, mingu] (n) everyday articles which have come to be regarded as folk art
民芸[みんげい, mingei] (n) folk craft; folk art; (P)
民謡[みんよう, minyou] (n) folk song; popular song; (P)
民踊[みんよう, minyou] (n) folk dance
民間薬[みんかんやく, minkanyaku] (n) folk medicine
浮かれ節[うかれぶし, ukarebushi] (n) folk song sung to shamisen accompaniment
神仙思想[しんせんしそう, shinsenshisou] (n) Shenxian thought (ancient Chinese folk belief in the existence of mountain wizards)
里謡[りよう, riyou] (n) folk song; ballad
重要無形民俗文化財[じゅうようむけいみんぞくぶんかざい, juuyoumukeiminzokubunkazai] (n) (See 重要無形文化財) important intangible folk culture asset
[ふう, fuu] (adj-na,n,n-suf) (1) method; manner; way; style; (2) appearance; air; (3) tendency; (4) (See 六義・1) folk song (genre of the Shi Jing); (5) (See 五大・1) wind (one of the five elements); (P)
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
コボルト;コーボルト;コボルド[, koboruto ; ko-boruto ; koborudo] (n) kobold (evil spirit in German folklore) (ger
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami)
ノーフォークジャケット[, no-fo-kujaketto] (n) Norfolk jacket
ピクシー;ピグシ;ピスキー[, pikushi-; pigushi ; pisuki-] (n) pixie (mythical creatures from Cornish folklore)
フォルクローレ[, forukuro-re] (n) folklore
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
一家[いっか(P);いっけ, ikka (P); ikke] (n) a house; a home; a family; a household; one's family; one's folks; a style; (P)
伝承[でんしょう, denshou] (n,vs,adj-no) transmission; hand down (information); legend; tradition; folklore; (P)
十人十色[じゅうにんといろ, juunintoiro] (n) (col) Several men, several minds; everyone has his own ideas and tastes; everyone has his own interests and ideas; different strokes for different folks
口承文芸[こうしょうぶんげい, koushoubungei] (n) (See 口承文学) oral literature; folklore
口碑[こうひ, kouhi] (n) oral tradition; legend; folklore
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues
女達[おんなたち, onnatachi] (n) women; womenfolks
子泣き爺;子啼爺;子なき爺;子泣きじじい[こなきじじい, konakijijii] (n) Konaki Jijii (a ghost in Japanese folklore with the shape of a small old man and having a baby's cry)

folk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people ; folk ; national FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; ressortissant [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; laypeople ; grassroots ; locals ; neighbours FR: villageois [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; citoyens [mpl] ; laïcs [mpl] ; voisins [mpl]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวเล[n. prop.] (Chāolē ) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand ; Moken FR: Moken
ชาวไทยมุสลิม[n. prop.] (chāo Thai ) EN: Thai-Muslim folk FR:
เชิด[n.] (choēt) EN: [Thai folk song] FR:
ฉ่อย[n.] (chǿi) EN: [kind of Thai folk song] FR:
ชน[n.] (chon) EN: people ; folk FR: gens [fpl] ; peuple [m] ; population [f] ; personnes [fpl]
โฟล์กซอง = โฟล์คซอง[n. exp.] (fōk søng) EN: folk song FR:
การแสดงเพลงพื้นบ้าน[n. exp.] (kān sadaēng) EN: FR: récital de chansons folk [m]
คติชาวบ้าน[n.] (khatichāobā) EN: folklore ; folk story FR: folklore [m]
คติชน[n. exp.] (khati chon) EN: folk wisdom ; folklore FR: sagesse populaire [f]
คนเดินดิน[n. exp.] (khondoēndin) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours FR:
กลางบ้าน[adj.] (klāngbān) EN: folk ; traditional FR: populaire ; traditionnel
ลำตัด[n.] (lamtat) EN: Thai-style antiphon ; antiphonal singing ; racy folk banter and song show FR:
ลิเก[n.] (likē) EN: Thai traditional dramatic performance ; musical folk drama ; traditional musical drama ; likay FR: drame musical populaire [m]
ลูกทุ่ง[n.] (lūkthung) EN: Thai country music ; Thai funk ; Thai folk music ; country music ; luk thung FR: luk thung [m] ; musique country thaïlandaise [f]
หมอลำ[n.] (mølam) EN: Northeastern traditional singer ; Northeastern-style singer ; Isan-style folk music ; folk singer = folksinger FR: chanteur traditionnel [m] ; chanteuse traditionnelle [f]
แพทย์กลางบ้าน[n. exp.] (phaēt klāng) EN: folk doctor ; traditional doctor ; quack FR:
พื้นบ้าน[adj.] (pheūnbān) EN: local ; folk ; homegrown ; native ; regional FR: local ; régional
เพลงชาวบ้าน[n. exp.] (phlēng chāo) EN: folk song FR: chanson populaire [f] ; chanson folklorique [f]
เพลงเชิด[n.] (phlēngchoēt) EN: [Thai folk song] FR:
เพลงฉ่อย[n. exp.] (phlēng chǿi) EN: responsive folk singing accompanied by clapping FR:
เพลงโคราช[n. exp.] (phlēng Khōr) EN: khorat folk song ; Khorat song FR:
เพลงลูกทุ่ง[n. exp.] (phlēng lūkt) EN: folk song ; country music ; hillbilly music FR: chanson folk [f]
เพลงเพื่อชีวิต[n. exp.] (phlēng pheū) EN: songs for life ; modern Thai folk music FR: chanson lyrique [f]
เพลงพื้นบ้าน[n. exp.] (phlēng pheū) EN: folk song FR:
ไพร่ฟ้า[n.] (phraifā) EN: commoners ; subjects ; people ; common folk FR: population ordinaire [f]
ผู้คน[n.] (phūkhon) EN: people ; folk FR: individus [mpl] ; gens [fpl]
ภูมิปัญญาชาวบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā c) EN: folk wisdom ; local wisdom ; indigenous knowledge FR: sagesse populaire [f]
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā p) EN: folk wisdom ; indigenous knowledge FR: sagesse populaire [f]
ผู้เฒ่าผู้แก่[n. exp.] (phūthao phū) EN: elders ; old folk FR:
ประเพณีพื้นบ้าน[n. exp.] (praphēnī ph) EN: folk custom ; tradition ; local custom FR: coutume locale [f] ; tradition populaire [f]
รำวง[n.] (ramwong) EN: Thai folk dance ; Thai circle dance FR: danse populaire [f]
สามัญชน[n.] (sāmanchon) EN: ordinary people ; folk ; commoner ; people ; common people ; the ordinary man ; the common man ; the man in the street FR: gens ordinaires [fpl]
สังคมชาวบ้าน[n. exp.] (sangkhom ch) EN: folk society FR:
ศิลปะพื้นบ้าน[n. exp.] (sinlapa phe) EN: folk art FR:
เซิ้ง[n.] (soēng) EN: Northeastern dance ; Isan folk dance FR:
เซิ้งบั้งไฟ[n. exp.] (soēng bangf) EN: Isan folk dance FR:
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร[n. prop.] (Sūn Sinlapa) EN: Bang Sai Royal Folk Arts and Crafts Center FR:

folk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folklore {f}folklore
Folklorist {m}; Folkloristin
Volkslied {n}; Folksong
Volksmusik {f} [mus.]folk music

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า folk
Back to top