ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลุก*, -ปลุก-

ปลุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลุก (v.) awake See also: wake up
ปลุก (v.) evoke See also: call, recall
ปลุกปล้ำ (v.) force (a woman) See also: assault and try to rape
ปลุกปั่น (v.) agitate See also: incite, stir up, rouse, instigate, kindle Syn. ก่อกวน
ปลุกผี (v.) recite incantations to wake up the body See also: perform magic spell to make a ghost arise
ปลุกพระ (v.) recite incantations to test the Buddhist image´s sacret effectiveness See also: perform magic spell on a Buddhist image
ปลุกระดม (v.) excite See also: arouse, call into action, incite Syn. ยุยง
ปลุกอารมณ์ (v.) tempt See also: arouse someone sexually Syn. เร้าอารมณ์
ปลุกเร้า (v.) encourage See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า
ปลุกเสก (v.) recite incantations over something See also: consecrate, make sacred or potent by some magic or incantations
ปลุกใจ (v.) encourage See also: arouse, stir up one´s spirit, embolden Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว
English-Thai: HOPE Dictionary
rebootปลุกเครื่องอีกครั้งหมายถึง การเริ่มเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง (การเปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการปฏิบัติงานครั้งแรกนั้น เรียกว่า "boot") ทำได้ 2 วิธี คือปิดแล้วเปิดสวิตซ์ใหม่ เรียกว่า "cold boot" ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า "warm boot" คือการกดแป้น Ctrl, Alt, Del พร้อม ๆ กัน หรือกดปุ่ม Reset ที่ตัวเครื่อง (เฉพาะเครี่องพีซี) มักใช้เมื่อเครี่องหยุดชะงัก (hang) การทำเช่นนี้จะลบล้างทุกอย่างที่สร้างไว้แล้วให้หมดไปด้วย
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alarm clockนาฬิกาปลุก
arouse(อะเราซ') -vt. กระตุ้น, ปลุก,ดลใจ.
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
evocable(เอฟ'วะคะเบิล) adj. ซึ่งเรียกปลุกได้,ซึ่งขอร้องได้
evocation(เอฟวะเค'เชิน) n. การเรียกปลุก,การขอร้อง,การเรียก,การกระตุ้นให้เกิดขึ้น,การนำมาซึ่ง
evoke(อีโวค') vt. เรียกปลุก,นำมาซึ่ง, See also: evoker n. ดูevoke
excitability(เอคไซทะบิล'ลิที) n. การถูกปลุกปั่นได้,
excitant(เอคไซ'เทินทฺ) adj.,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งกระตุ้น. n. สิ่งที่เร้า,ตัวกระตุ้น
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การเร้า,ภาวะที่ถูกกระตุ้น,ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
excite(เอคไซทฺ') {excited,exciting,excites} vt. กระตุ้น,ปลุกปั่น,เร้า,ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหรือทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
fan(แฟน) {fanned,fanning,fans} n. พัด,พัดลม,เครื่องเป่า,คนคลั่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใด,คนคลั่ง v. พัด,กระตุ้น,ปลุกระดม,ขับไล่,แผ่ออกคล้ายพัด,กระพือปีก,ปลิวสะพัด, See also: fanner n.
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
fermentation(เฟอเมนเท'เชิน) n. การหมัก,การบูดเบี้ยว,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ,ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม,ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก
foment(โฟเมนทฺ') vt. ปลุกปั่น,กระตุ้น,ปลุกระดม,ก่อกวน,ส่งเสริม,โลมด้วยน้ำอุ่น -fomenter n., Syn. incite
fomentation(โฟเมนเท'เชิน) n. การปลุกปั่น,การกระตุ้น,การปลุกระดม,การชโลมด้วยน้ำอุ่น,การทายา, Syn. instigtion
gig(กิก) n. ฉมวก,ขอ,ตะขอ,อาชีพ v. กระตุ้น,ปลุกเร้า,แทง
goad(โกด) n. เครื่องกระตุ้น,ปฏัก vt. กระตุ้น,ไล่,ยุแหย่,ปลุกปั่น
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
incite(อินไซทฺ') vt. กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น., See also: incitation n. inciter n., Syn. instigate)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation
inspire(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้าใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดาล,ทำให้เกิด,หายใจเข้า., See also: inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv., Syn. motivate,inhale
instigate(อิน'สทิเกท) vt. กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น., See also: instigatingly adv. instigative adj. instigator n., Syn. urge
invoke(อินโวค') vt. เรียกผี,ปลุกผี,ขอร้อง,อุทธรณ์,วิงวอน,ก่อให้เกิด,นำมาซึ่ง., See also: invocable adj. invoker n., Syn. call
kindle 1(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} vt. จุดไฟ,ก่อไฟ,ทำให้ลุกเป็นไฟ,กระตุ้น,ปลุก,เร้า,อารมณ์ vi. เริ่มลุกไหม้,มีอารมณ์เร่าร้อน,ลุกลาม, Syn. inflame,ignite,excite ###A. discourage
kindling(คิน'ลิง) n. สิ่งที่ลุกไหม้ได้,การกระทำที่เป็นการกระตุ้น,การปลุก,การเร้าอารมณ์
magician(มะจิช'เชิน) n. นักเล่นกล,ผู้วิเศษ,นักเล่นคาถาอาคม,นักปลุกผี, Syn. sorcerer
prod(พรอด) vt.,n. (สิ่งที่,การ) แยง,แหย่,กระทุ้ง,แทง,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ลงประตัก., See also: prodder n., Syn. urge
English-Thai: Nontri Dictionary
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี
conjure(vi) ร่ายเวทมนตร์,เรียกผี,ปลุกผี,เล่นกล
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
excite(vt) ทำให้ตื่นเต้น,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกปั่น
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ,ผู้ปลุกระดม,ผู้ก่อความไม่สงบ
foment(vt) ประคบด้วยน้ำอุ่น,ก่อกวน,ทำให้เกิด,ปลุกระดม,ปลุกปั่น
incentive(adj) ชวนใจ,ยั่วยวน,ปลุกเร้า,กระตุ้น
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
instigate(vt) เร้า,กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น
instigation(n) การกระตุ้น,การยุยงส่งเสริม,การรบเร้า,การปลุกปั่น
knead(vt) นวด,คลุก,ปั้น,ปลุกปล้ำ
provocation(n) ความเร้าใจ,การยั่ว,การยุแหย่,การปลุกปั่น
provocative(adj) เร้าใจ,ยั่ว,ซึ่งยุแหย่,ซึ่งปลุกปั่น
provoke(vt) ยั่ว,ทำให้โกรธ,ปลุกปั่น,ยุแหย่,กระตุ้น
rattle(vi) สั่น,มีเสียงแหลม,ปลุก,วิ่งเร็ว,พูดฉอด,พูดเพ้อเจ้อ
rouse(vt) กระตุ้น,ปลุกเร้า,ยุยง,ทำให้โกรธ
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน,การปลุกปั่น,การต่อต้านรัฐบาล
seditious(adj) เป็นการปลุกระดม,เป็นการปลุกปั่น,เป็นการยุยง,เป็นการจลาจล
stimulate(vt) ปลุกใจ,กระตุ้น,ชูกำลัง,ส่งเสริม,ปลุกเร้า
stimulation(n) การปลุกใจ,การกระตุ้น,การส่งเสริม,การปลุกเร้า
stir(vt) คน,ทำให้เคลื่อนไหว,ก่อกวน,แกว่ง,เขย่า,กระตุ้น,ปลุกเร้า
summon(vt) ออกหมายเรียก,เรียกประชุม,กระตุ้น,ปลุกเร้า
waken(vi) ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว
wrestle(vi) เล่นมวยปล้ำ,ปลุกปล้ำ,ต่อสู้ดิ้นรน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
activateปลุกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactivateปลุกฤทธิ์คืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebootปลุกเครื่องอีกครั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
agitatorผู้ปลุกปั่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agitpropการปลุกปั่นชวนเชื่อ (โซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analepticยาปลุกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
boot๑. การปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ bootstrap]๒. ปลุกเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bootstrapการปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ boot ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
harangueวาทะปลุกใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rabble-rouserผู้ปลุกปั่นฝูงชน [ดู demagogue ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seditionการปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seditious libelการโฆษณาปลุกปั่นเพื่อล้มล้างรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Girlie magazinesนิตยสารปลุกใจเสือป่า [TU Subject Heading]
Patriotic musicเพลงปลุกใจ [TU Subject Heading]
Whistle blowingการปลุกระดมเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
awake (vt.) ปลุก See also: ทำให้ตื่น, ปลุก Syn. call, wake
reawake (vt.) ปลุก See also: เรียกให้ตื่น Syn. revive
rouse (vt.) ปลุก See also: ปลุกให้ตื่น Syn. arouse, wake
go off (phrv.) ปลุก (นาฬิกา) See also: ส่งเสียงดัง Syn. let off, set off
awaken from (1) (phrv.) ปลุกจาก See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. awake from, wake from
waken from (phrv.) ปลุกจาก See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. awake from, awaken from (1), wake from
grapple (vi.) ปลุกปล้ำ See also: ต่อสู้ Syn. wrestle
molest (vt.) ปลุกปล้ำ See also: ลวนลาม, ย่ำยี Syn. harm, abuse, victimize
agitate (vi.) ปลุกปั่น See also: ปลุกระดม, ปลุกเร้า
foment (vt.) ปลุกระดม See also: ยุแหย่, กระตุ้น, ปลุกปั่น Syn. incite, provoke, arouse
kindle with (phrv.) ปลุกอารมณ์ See also: กระตุ้นอารมณ์
fire (vt.) ปลุกเร้า See also: กระตุ้นอารมณ์ Syn. rouse, stir, excite Ops. pacify, calm
stir (vt.) ปลุกเร้า See also: กระตุ้น, ทำให้ตื่นเต้น Syn. arouse, excite, wake
excite (vt.) ปลุกเร้า (ทางร่างกาย)
excite (vt.) ปลุกเร้า (ทางอารมณ์ความรู้สึก)
encourage (vt.) ปลุกใจ See also: ให้กำลังใจ, กระตุ้น Syn. embolden, hearten, inspirit Ops. depress, discourage
call up (phrv.) ปลุกให้ตื่น See also: ทำให้ตื่น Syn. waken
knock up (sl.) ปลุกให้ตื่น
rouse from (idm.) ปลุกให้ตื่น
wake (vt.) ปลุกให้ตื่น See also: ทำให้ตื่น Syn. arouse, awaken, rouse
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Wake me up at five thirty!ปลุกฉันตื่นตอน 5:30 ด้วย
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
I heard the clock, but I didn't get up until 9ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
I know I didn't wake youฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณ
As a matter of fact you didจริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)
Do you think we should wake him up?คุณคิดว่าเราควรปลุกเขาไหม?
I wish I hadn't forgotten to set my alarmฉันขอให้ตัวเองไม่ลืมตั้งนาฬิกาปลุก
I wish I had remembered to set my alarmฉันขอให้ตัวเองจำได้ว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุก
I apologize if I have awoken youขอโทษด้วยถ้าฉันปลุกคุณ
Could you please stop letting other people wake me up?ช่วยกรุณาอย่าให้คนอื่นมาปลุกผมได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we miss two windows, I'd say wake somebody up.ถ้าเราพลาดสองหน้าต่างฉันว่า ปลุก ใครสักคนขึ้นมา ถ้าไม่ได้ไม่ เหงื่อมัน
They must have woken you and Victoria first..... ปลุก คุณ กับ วิคตอเรีย ก่อน
Revoke my Fae library privileges? Ugh-- Here's one:ปลุกกองทัพสมาคมห้องสมุดเฟเหรอ นี่ไง คาถาเสกหนอง
It took a while, but I did it.ปลุกกี่ครังก็ไม่สำเร็จ
Maybe we should wake her up, just to be sure.ปลุกขึ้นมามั้ย จะได้ชัวร์
Wake up our colleagues and have them assembled in one hour.ปลุกคนของเรา และติดตั้งมันให้เสร็จในหนึ่งชั่วโมง
Resurrector of the dead in his spare time.ปลุกคนตายเล่น ในยามว่าง
Which means he's the one who saved her life.ปลุกจูเลียตขึ้นมา เข้าใจ๊? ซึ่งหมายถึงเขาเป็นคนช่วยชีวิตเธอไว้
A-wake me up before you go-goปลุกฉัน ก่อนที่จะออก
Why wake me for this one?ปลุกฉันก็แค่เรื่องนี้เองหรอ?
# Wake me up if I should drift away #ปลุกฉันขึ้นมา ถ้าฉันหลับไหล
Wake me in time to die again.ปลุกฉันด้วยนะเมื่อถึงเวลาตาย
Wake me when something happens.ปลุกฉันเมื่อมีอะไรเกิดขึ้น
Wake us up when it's our turn.ปลุกด้วยนะ ถ้าถึงคิวฉัน
Raise your men, make the Patriot scum afraid again.ปลุกทัพของท่าน ทำให้พวกกบฏชั้นต่ำต้องผวาอีกครั้ง
Woke you up and said, hey, man, you gotta get down here and see this girl.ปลุกนายและบอกว่า เฮ้ พวก นายต้องลงมานี่ มาดูสาวคนนี้
I'm a fast learner.ปลุกปั้นเค้า... เค้าหัวไวนะฮะ
Wake me before 7:00, would you? Thanks so much.ปลุกผมให้ตื่นก่อน 7 โมงเช้าด้วยนะ ขอบใจมาก
Tie 'em up. Let's get the fuck out of here.ปลุกมันขึ้น ให้ของได้รับฟัก ออกจากที่นี่
Those embers, must turn to flame.ปลุกมันขึ้นมา ให้ลุกโชน
Put it in your kindle, your iPad.ปลุกมันขึ้นมา ไปเอามันมาในไอแพด
# Gonna wake up the neighborhoodปลุกละแวกนี้ให้ตื่นขึ้น
Can't we wake up some of the crew?ปลุกลูกเรือมาช่วยดีมั้ย
To awaken my spirit through hard work and dedicate my life to knowledge.ปลุกวิญญาณตนเองด้วยความขยัน และอุทิศชีวิตให้ความรู้
Raising what,exactly?ปลุกอะไรขึ้นมานะ เอาจริงๆเลย
Wake him, woman! This is a matter of life and death!ปลุกเขา นี่เรื่องคอขาดบาดตาย
Wake him. Tell him what happened.ปลุกเขา แล้วบอกเขาถึงเรื่องทั้งหมด
Bring him around. I need to talk to him.ปลุกเขาขึ้นมา ผมต้องพูดกับเขา
Raise him from the dead.ปลุกเขาขึ้นมาจากหลุม
Pulling him out of the spell could be dangerous.ปลุกเขาจากคาถานิทรา อาจทำให้เขาได้รับอันตราย
Wake him up, there's no time.ปลุกเขาเร็ว ไม่มีเวลาแล้ว
Wake him up and dress him, Miss Evans.ปลุกเขาและแต่งตัวให้เขา คุณอีแวน
Wake the sleeping lion.ปลุกเจ้าป่าที่หลับไหล
Get her up. We've gotta go.ปลุกเธอ เราต้องไปแล้ว
The stuff of songs.ปลุกเร้าด้วยเสียงดนตรี
Blessed by Saint Michael.ปลุกเศกโดย เซนต์ ไมเคิล
Blessed by a shinto priest?ปลุกเสกโดยพระนิกายชินโต
Be the guy who made the bed legendary again.ปลุกให้มันขึ้นมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
Wake him up, or I will.ปลุกให้หน่อย หรือจะให้ไปปลุกเอง
Evoked an unexpected response.ปลุกให้เกิดการโต้ตอบที่คาดไม่ถึง

ปลุก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覚ます[さます, samasu] Thai: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว English: to awaken

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลุก
Back to top