ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waken*, -waken-

waken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waken (vt.) ปลุกให้ตื่น (คำทางการ) Syn. awaken, rouse, wake
waken (vi.) ตื่นนอน (คำทางการ) Syn. awaken, rouse, wake
waken from (phrv.) ปลุกจาก See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. awake from, awaken from (1), wake from
waken from (phrv.) ทำให้รู้สติ See also: ทำให้เข้าใจความจริง, ทำให้สำนึก Syn. arouse from, awaken from
waken to (phrv.) ทำให้รู้เกี่ยวกับ See also: ทำให้สำนึกเกี่ยวกับ Syn. awaken to
English-Thai: HOPE Dictionary
waken(เว'เคิน) vt. ทำให้ตื่น,ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ปลุกเร้า,กวน vi. ตื่น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: wakener n., Syn. awaken,awake,arouse
wakening(เว'เคินนิง) n. การตื่นตัว,การตื่น,การรู้สึกตัว, Syn. awakening
English-Thai: Nontri Dictionary
waken(vi) ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นตัว (v.) be awakened to See also: be alert, be well-informed, be active Syn. ทันเหตุการณ์
ทันเหตุการณ์ (v.) be awakened to See also: be alert, be well-informed, be active
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аll the world seems to waken anewทุกคนในโลกที่ดูเหมือนว่าจะ ตื่นอีกครั้ง
Well, ladies and gentlemen, from now on you can waken at ease.เอาล่ะ ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ จากนี้ไปท่านสามารถตื่นขึ้นมาอย่างวางใจ
Once I've waken up, everything will end.ทันทีที่ฉันตื่นขึ้น ทุกอย่างจะจบลง
Waken up, son. Come on, waken up, son.ตื่นเถอะลูก เถอะน่า ตื่นเถอะลูก
I'd plan a trip of your own, because once people waken up and remember who you are and what you did to them?เพราะเมื่อคนอื่นๆ ตื่นขึ้นมา แล้วจะได้ว่าคุณเป็นใคร
If we do that, there's a chance you might never waken up.ถ้าเราทำมัน มันมีโอกาสที่ เจ้าจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย
If you waken that beast... it will destroy us all.หากคุณตื่นตัวสัตว์ที่ ... ... มันจะทำลายพวกเราทุกคน
If there is, in fact... a live dragon... down there... don't waken it.หากมีในความเป็นจริง ... มังกร ... สด ...
Your government wanted us to awaken you.รัฐบาลของท่านอยากให้เราตื่น ขึ้นมาคุณ
There is no need to awaken the others.ไม่มีความจำเป็นที่จะปลุกคน อื่น ๆ คือ
Your government wanted us to awaken you when we reported our findings.รัฐบาลของท่านต้องการให้เรา ที่จะปลุกคุณเมื่อเราได้รายงาน ผลการวิจัยของเรา
The time of his awakening is nigh!เวลาแห่งการตื่นของเขาคือคืนนี้!

waken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 憬] awaken
醒来[xǐng lái, ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ, 醒来 / 醒來] waken
惊梦[jīng mèng, ㄐㄧㄥ ㄇㄥˋ, 惊梦 / 驚夢] to awaken from a dream

waken ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェイクン;アウエイクン[, aueikun ; aueikun] (vs) awaken
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground)
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P)
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n,vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening
平和憲法[へいわけんぽう, heiwakenpou] (n) (See 日本国憲法) pacifist constitution (often applied to the Japanese constitution); constitution which outlaws use of arms
振り分け荷物[ふりわけにもつ, furiwakenimotsu] (n) pair of bundles slung over a shoulder
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc.
沖縄県[おきなわけん, okinawaken] (n) Okinawa prefecture (including Okinawa island)
申し訳ない(P);申し訳無い;申しわけない[もうしわけない, moushiwakenai] (exp,adj-i) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P)
申し訳なさそう[もうしわけなさそう, moushiwakenasasou] (adj-na) (See 申し訳ない) apologetic
発心[ほっしん, hosshin] (n,vs) spiritual awakening; resolution
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening
目からウロコが落ちる;目から鱗が落ちる[めからウロコがおちる(目からウロコが落ちる);めからうろこがおちる(目から鱗が落ちる), mekara uroko gaochiru ( me kara uroko ga ochiru ); mekaraurokogaochiru ( me kara ur] (exp,v1) (See 目からウロコの落ちる) to see the light; to be awakened to the truth; to have the scales fall from one's eyes
目が覚める(P);眼が覚める[めがさめる, megasameru] (exp,v1) to awaken; to perk up; to snap out (of something); (P)
目ざとい;目敏い[めざとい, mezatoi] (adj-i) (1) sharp sighted; (2) easily awakened
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P)
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative)
醒覚[せいかく, seikaku] (n,vs) (arch) (See 覚醒・1) awakening; waking up; opening one's eyes
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覚ます[さます, samasu] Thai: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว English: to awaken

waken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฟล์กสวาเกน = โฟล์คสวาเก้น ; โฟล์ก = โฟล์ค[TM] (Fōksawākēn ) EN: Volkswagen FR: Volkswagen ; Volks [f] (fam.)
ปลุก[v.] (pluk) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse ; wake s.o. up FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

waken ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weckruf {m}wakening call

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waken
Back to top