ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrestle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrestle*, -wrestle-

wrestle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrestle (vi.) ปล้ำ See also: ต่อสู้กันอุตลุด, ฟัด Syn. grapple
wrestle (vt.) ปล้ำ See also: ฟัดหรือต่อสู้, ฟัด
wrestle (n.) มวยปล้ำ
wrestle (n.) การต่อสู้ดิ้นรน Syn. struggle
wrestle into (phrv.) พยายามผลักเข้าที่ See also: พยายามเขยื้อนเข้าที่
wrestle with (phrv.) ต่อสู้ด้วยการกอดปล้ำกันอุตลุดกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
wrestle(เรส'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ปล้ำ,ปลุกปล้ำ,ปล้ำกันอุตลุด,ต่อสู้กันอุตลุด, See also: wrestler n., Syn. contend
English-Thai: Nontri Dictionary
wrestle(vi) เล่นมวยปล้ำ,ปลุกปล้ำ,ต่อสู้ดิ้นรน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลุมบอน (v.) wrestle with See also: tussle with, scuffle, buffet, charge, free fight, make a bayonet charge, engage in a hand to hand combat Syn. ต่อสู้, รบ
รบ (v.) wrestle with See also: tussle with, scuffle, buffet, charge, free fight, make a bayonet charge, engage in a hand to hand combat Syn. ต่อสู้
งัดข้อ (v.) arm-wrestle See also: engage in arm wrestling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a good skinner. He can wrestle grain bags, drive a cultivator.ถลกหนังเก่ง แบกกระสอบธัญพืชได้ ขับรถไถนาก็ได้
You still wrestle with it, so sometimes you're still you.เราต้องคุยกันหน่อยแล้ว ว่าเรื่องนี้อาจทำให้งานเราเสีย
If anyone wants to wrestle me, come outside.ถ้ามีใครอยากสู้กับข้า ก็เชิญก้าวออกมา
And if she was still here you're gonna what? Wrestle her? Jesus!และถ้าเธอยังอยู่ พี่จะทำอะไร เล่นมวยปล้ำกับหล่อนเรอะ ให้ตายดิ
You don't pick it up by the throat, wrestle it into the bathroom and drown it in the tub.คุณไม่บีบคอมัน มัดมันกับอ่างอาบน้ำ ..แล้วปล่อยให้มันจมน้ำตายในอ่าง
Sometimes I fake it when I wrestle with daddy.บางทีแม่ก็แกล้งร้องเวลาเล่นมวยปล้ำกับพ่อ
Please don't wrestle th mommy.พ่ออย่าเล่นมวยปล้ำกับแม่เลยค่ะ
I throw a spear... wrestle with Kowali, she is orangutan.ฉันขว้างหอกออกไป... ปล้ำกับ คูวาลี มันเป็นอูรังอูตังน่ะ
Our man surveilling hears a gunshot, sees the guy wrestle something into his car.สายลับของเรา ได้ยินเสียงปืน เห็นนายธนารักษ์เอาอะไรซักอย่างขึ้นรถ
I used to wrestle for Shawn's father back in Birmingham, Alabama.ฉันเคยมวยปล้ำให้พ่อของชอว์น ในเมืองเบอร์มิงแฮม อาลาบาม่า
Yeah, he used to wrestle for my dad's team.ใช่ เขาเคยเป็นนักมวยปล้ำ ในทีมของพ่อผมมาก่อน
I had to wrestle it away from her.ผมต้องเข้ากันตะลุมบอน ให้เธอออกไป

wrestle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 跤] bones of leg; wrestle
摔角[shuāi jiǎo, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄠˇ, 摔角] wrestle; wrestling

wrestle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームレスリング[, a-muresuringu] (n) (1) (See 腕相撲) arm wrestling; (vs) (2) to arm wrestle
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m,vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P)
組み付く;組みつく;組付く[くみつく, kumitsuku] (v5k) to grapple; to wrestle
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly
エレベーター力士[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler
ドロ着[ドロぎ, doro gi] (n) clothes sumo wrestler wears when he has his belt on
プロレスラー[, puroresura-] (n) pro wrestler
レスラー;レスラ[, resura-; resura] (n) wrestler
一番出世[いちばんしゅっせ, ichibanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the first round of presentation after mae-zumo
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables
三つ巴の戦い;三つどもえの戦い[みつどもえのたたかい, mitsudomoenotatakai] (n) playoff for the tournament win in sumo with three wrestlers participating
三つ巴戦[みつどもえせん, mitsudomoesen] (n) playoff for the tournament win in sumo with three wrestlers participating
下がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P)
九六[くんろく, kunroku] (n) ozeki ranked sumo wrestler unable to live up to the expectations of his rank
付け出し;付出し[つけだし, tsukedashi] (n) (1) bill; account; (2) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
休場[きゅうじょう, kyuujou] (n,vs) (1) theater closure; theatre closure; stage absence; (2) (sumo) wrestler's absence from the tournament; (P)
勝ち得[かちどく, kachidoku] (n) win of a low-ranked sumo wrestler in the extra eighth bout in the tournament
勝ち残り[かちのこり, kachinokori] (n) winning sumo wrestler who remains ringside in case his involvement is needed in pre-bout rituals
取り直す;取直す;取りなおす[とりなおす, torinaosu] (v5s,vt) (1) to re-grip; to re-wrestle (sumo); (2) to regroup (after some adverse event)
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left
合い口;合口[あいくち, aikuchi] (n) (1) chum; pal; (2) (See 匕首) dagger; stiletto; (3) unbalanced record of wins between two wrestlers (sumo)
同期生[どうきせい, doukisei] (n) (1) classmate; graduates in the same class; (2) wrestlers who began their professional careers in the same tournament (sumo)
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P)
四股[しこ, shiko] (n) sumo wrestler ceremonial leg raising and stomping
回し(P);廻し[まわし, mawashi] (n,n-suf) sumo wrestler's loincloth; (P)
土左衛門[どざえもん, dozaemon] (n) drowned body of a person (after sumo wrestler Narusegawa Dozaemon)
場所布団[ばしょぶとん, bashobuton] (n) waiting wrestler's sitting cushion (sumo)
大金星[だいきんぼし, daikinboshi] (n) most spectacular victory; win of rank-and-file sumo wrestler over the truly great grand champion
家族別総当り[かぞくべつそうあたり, kazokubetsusouatari] (n) rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same family
左四つ[ひだりよつ, hidariyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the left hand and an over-arm grip with the right
巴戦[ともえせん, tomoesen] (n) (1) dogfight; (2) sumo play-off with 3 wrestlers participating
幕下付け出し;幕下付出し[まくしたつけだし, makushitatsukedashi] (n) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
床山[とこやま, tokoyama] (n) (actors' or sumo wrestlers') hairdresser
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony
張り出し;張出し;張り出(io);張出(io)[はりだし, haridashi] (n) (1) overhang; (2) (See 貼り出し) poster; placard; notice; (3) extra third or fourth wrestler of certain rank (sumo)
得意技[とくいわざ, tokuiwaza] (n) {MA} signature move (assoc. with a martial artist, wrestler, etc.); finishing move
手取り[てどり, tedori] (n) talented sumo wrestler; good at manipulating (others); (P)
持ち給金[もちきゅうきん, mochikyuukin] (n) base for calculating sumo wrestler's tournament stipend
控え布団;控布団[ひかえぶとん, hikaebuton] (n) waiting wrestler's sitting cushion (sumo)

wrestle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend FR: secouer ; malmener
ปล้ำ[v.] (plam) EN: struggle (with) ; wrestle (with) ; grapple (with) ; fight FR: lutter au corps à corps
ปล้ำปลุก[v.] (plampluk) EN: struggle (with) ; wrestle (with) FR:
ตะลุมบอน[v.] (talumbøn) EN: wrestle with ; tussle with ; scuffle FR: combattre ; lutter corps à corps
ยันเย้า[v.] (yanyao) EN: wrestle with FR:
งัดข้อ[v.] (ngatkhø) EN: arm-wrestle ; have a test of strength FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrestle
Back to top