ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awaken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awaken*, -awaken-

awaken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awaken (vt.) กระตุ้น See also: ทำให้ตื่นตัว Syn. arouse, stir
awaken (vi.) กระตุ้น Syn. awake, rouse
awaken from (phrv.) รู้สึกตัว (จากหลับ) See also: ตื่นจาก (หลับ) Syn. arouse from
awaken from (phrv.) ทำให้เข้าใจความจริง See also: ตื่นจากความฝัน, ทำให้รู้สึกตัว, ทำให้ตระหนักถึง, ทำให้ตื่นตัวเรื่อง Syn. arouse from, waken from
awaken from (1) (phrv.) ปลุกจาก See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. awake from, wake from
awaken to (phrv.) ทำให้ตื่น (หลังจากหลับ) Syn. alert to, awake to, wake to, waken to
English-Thai: HOPE Dictionary
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
English-Thai: Nontri Dictionary
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awakening, Early Morningตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นตัว (v.) be awakened to See also: be alert, be well-informed, be active Syn. ทันเหตุการณ์
ทันเหตุการณ์ (v.) be awakened to See also: be alert, be well-informed, be active
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your government wanted us to awaken you.รัฐบาลของท่านอยากให้เราตื่น ขึ้นมาคุณ
There is no need to awaken the others.ไม่มีความจำเป็นที่จะปลุกคน อื่น ๆ คือ
Your government wanted us to awaken you when we reported our findings.รัฐบาลของท่านต้องการให้เรา ที่จะปลุกคุณเมื่อเราได้รายงาน ผลการวิจัยของเรา
Kiyoko said that you'll awaken Akira.คิโยโกะ บอกว่า นายจะปลุก อากิระ
If you are to fight me, awaken the power within you!ถ้าอยากสู้กับข้าล่ะก็ จงปลุกพลังในตัวเจ้าออกมาซะ
To awaken my spirit through hard work and dedicate my life to knowledge.ปลุกวิญญาณตนเองด้วยความขยัน และอุทิศชีวิตให้ความรู้
And when Amelia arrives to awaken Marcus in just two days' time we shall once again be united as a single coven!และเมื่ออมิเลียมาเพื่อทำพิธีคืนชีพมาคัส ...อีกเพียงแค่สองวัน พวกเราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง
Amelia and the Council members are arriving tomorrow night to awaken Marcus.อมีเลียและสมาชิกสภาจะมาถึงในคืนพรุ่งนี้ .... เพื่อปลุกชีพมาคัส
Dawn's first glow has awaken winter.ลมแรกจากรุ่งอรุณ ไปปลุกความหนาวเย็น
A store can awaken a lust for things you never even knew you needed.ห้างมักกระตุ้นความอยากได้สินค้า แม้คุณไม่คิดว่าคุณต้องการมัน
"And yet I shall awaken memories of love and crime and death. ""และ ฉันควรจะปลุกเร้า ความทรงจำ ในความรัก และอาชญากรรม และความตาย"
This better not awaken anything in me.หวังว่านี่คงไม่กระตุ้นอารมณ์อะไรในตัวผมนะ

awaken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊梦[jīng mèng, ㄐㄧㄥ ㄇㄥˋ, 惊梦 / 驚夢] to awaken from a dream
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 憬] awaken

awaken ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェイクン;アウエイクン[, aueikun ; aueikun] (vs) awaken
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground)
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P)
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n,vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc.
沖縄県[おきなわけん, okinawaken] (n) Okinawa prefecture (including Okinawa island)
発心[ほっしん, hosshin] (n,vs) spiritual awakening; resolution
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening
目からウロコが落ちる;目から鱗が落ちる[めからウロコがおちる(目からウロコが落ちる);めからうろこがおちる(目から鱗が落ちる), mekara uroko gaochiru ( me kara uroko ga ochiru ); mekaraurokogaochiru ( me kara ur] (exp,v1) (See 目からウロコの落ちる) to see the light; to be awakened to the truth; to have the scales fall from one's eyes
目が覚める(P);眼が覚める[めがさめる, megasameru] (exp,v1) to awaken; to perk up; to snap out (of something); (P)
目ざとい;目敏い[めざとい, mezatoi] (adj-i) (1) sharp sighted; (2) easily awakened
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P)
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative)
醒覚[せいかく, seikaku] (n,vs) (arch) (See 覚醒・1) awakening; waking up; opening one's eyes
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覚ます[さます, samasu] Thai: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว English: to awaken

awaken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลุก[v.] (pluk) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse ; wake s.o. up FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
โฟล์กสวาเกน = โฟล์คสวาเก้น ; โฟล์ก = โฟล์ค[TM] (Fōksawākēn ) EN: Volkswagen FR: Volkswagen ; Volks [f] (fam.)
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awaken
Back to top