ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wake*, -wake-

wake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wake (vt.) ปลุกให้ตื่น See also: ทำให้ตื่น Syn. arouse, awaken, rouse
wake (vi.) ตื่นนอน Syn. arouse, awaken, rouse
wake (vt.) ทำให้ตื่นตัว
wake (vi.) ตื่นตัว
wake (vt.) ทำให้รับรู้
wake (vi.) รับรู้
wake (vi.) เฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี
wake (n.) การเฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี Syn. deathwatch
wake (n.) ร่องรอยทางน้ำที่เรือหรือสิ่งอื่นใดแล่นผ่านไป
wake (n.) ร่องรอยทางอากาศหลังจากเครื่องบินบินผ่านไป
wake (n.) ตำแหน่งหรือพื้นที่ด้านหลัง
wake (n.) ผลกระทบที่ตามมา Syn. aftereffects
wake from (phrv.) สนองตอบ Syn. arouse from, awake from
wake to (phrv.) ตื่นขึ้นเพราะ See also: โดนปลุกจาก Syn. awake to
wake to (phrv.) เริ่มเข้าใจ Syn. awaken to
wake up (phrv.) ตื่นขึ้น See also: ตื่น
wake up (phrv.) เริ่มเข้าใจ
wakeful (adj.) ที่ไม่สามารถหลับได้ See also: ที่นอนไม่หลับ Syn. sleepless
wakeful (adj.) ที่ตื่นอยู่ See also: ที่ไม่หลับ
wakeful (adj.) ที่ตื่นตัว Syn. alert, vigilant, wide-awake Ops. asleep, dormant
wakefully (adv.) อย่างตื่นตัว
wakefulness (n.) การตื่นตัว See also: การนอนไม่หลับ
wakeless (adj.) ที่ไม่ถูกรบกวนขณะหลับ See also: ที่ไม่ถูกปลุกขณะหลับอยู่
waken (vt.) ปลุกให้ตื่น (คำทางการ) Syn. awaken, rouse, wake
waken (vi.) ตื่นนอน (คำทางการ) Syn. awaken, rouse, wake
waken from (phrv.) ปลุกจาก See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. awake from, awaken from (1), wake from
waken from (phrv.) ทำให้รู้สติ See also: ทำให้เข้าใจความจริง, ทำให้สำนึก Syn. arouse from, awaken from
waken to (phrv.) ทำให้รู้เกี่ยวกับ See also: ทำให้สำนึกเกี่ยวกับ Syn. awaken to
waker (n.) ผู้ตื่น See also: ผู้ปลุกให้ตื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
wake(เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตื่น,ตื่นนอน,ตื่นตัว,สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น,ปลุกให้ตื่น,กวน,ปลุกเร้า,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ, See also: waker n., Syn. watch vigil
wakeful(เวคฺ'ฟูล) adj. ตื่นตัว,ตื่นอยู่,ไม่สามารถหลับได้,ไม่ได้หลับ,เฝ้าคอย, See also: wakefully adv. wakefulness n., Syn. awake
wakeless(เวค'ลิส) adj. หลับสนิท,ไม่ถูกรบกวน
waken(เว'เคิน) vt. ทำให้ตื่น,ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ปลุกเร้า,กวน vi. ตื่น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: wakener n., Syn. awaken,awake,arouse
wakening(เว'เคินนิง) n. การตื่นตัว,การตื่น,การรู้สึกตัว, Syn. awakening
English-Thai: Nontri Dictionary
wake(n) ร่องรอย,ทางเดิน,ทางผ่าน,การรอคอย,การอยู่ยาม
wakefulness(n) ความตื่นตัว,การเฝ้าคอย
waken(vi) ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wakeอนุจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลุกผี (v.) recite incantations to wake up the body See also: perform magic spell to make a ghost arise
สะดุ้งตื่น (v.) wake (up) with a fright See also: wake up frightened, wake up with a shock Syn. ตื่น Ops. หลับ
สะดุ้งตื่น (v.) wake (up) with a fright See also: wake up frightened, wake up with a shock Syn. ตื่น Ops. หลับ
ตื่น (v.) wake up See also: be awake, get up Syn. ตื่นพระบรรทม Ops. หลับ
ตื่นขึ้น (v.) wake up See also: be awake Syn. ตื่น Ops. หลับลง
ตื่นนอน (v.) wake up See also: be awake, get up Syn. ตื่น Ops. เข้านอน, หลับ
ตื่นพระบรรทม (v.) wake up See also: be awake, get up Ops. หลับ
woke (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ wake See also: ตื่น
woken (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ wake See also: ถูกปลุกให้ตื่น
woken (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ wake
ตาแข็ง (v.) be wakeful See also: be sleepless, be insomnious, have insomnia Syn. ตาค้าง, นอนไม่หลับ Ops. ง่วง
ตื่นตัว (v.) be awakened to See also: be alert, be well-informed, be active Syn. ทันเหตุการณ์
ทันเหตุการณ์ (v.) be awakened to See also: be alert, be well-informed, be active
ปลุก (v.) awake See also: wake up
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I know I didn't wake youฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณ
Do you think we should wake him up?คุณคิดว่าเราควรปลุกเขาไหม?
Sooner or later, you always have to wake upไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องตื่นขึ้นมาเสมอ
You need to wake up, Tomทอม คุณต้องเข้าใจนะ (ตื่นขึ้นมาได้แล้ว)
When you wake up, wipe the slugs off your faceเมื่อเธอตื่นนอนให้กวาดเอาตัวขี้เกียจออกจากใบหน้า
Could you please stop letting other people wake me up?ช่วยกรุณาอย่าให้คนอื่นมาปลุกผมได้ไหม
Wake me up at five thirty!ปลุกฉันตื่นตอน 5:30 ด้วย
Wake up! Don't dream nonsense again!ตื่นได้แล้ว เลิกเพ้อฝันไร้สาระอีก
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
The baby kept us awake all nightเจ้าตัวน้อยทำให้เราตื่นอยู่ตลอดทั้งคืน
No, they're still awakeเปล่า พวกเขายังคงตื่นอยู่
You're not asleep, you're awakeเธอไม่ได้หลับ เธอตื่นแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let her wake up!ปล่อยให้เธอตื่นขึ้นมา!
W-W-Wake me up. Wake me up!ไห้ฉันตื่นขึ้นมา ปลุกฉัน!
If the monster doesn't wake up soon, I--หากมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ตื่น ขึ้นมาเร็ว ๆ นี้ฉัน
Good night. The boy went out and the old man thought, "Why do old men wake so early?เด็กผู้ชายคนนั้นก็ออกไปและ ชายชราคิด
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก
Then went down to wake the boy.จากนั้นก็ลงไปที่ถนนที่จะปลุก เด็ก
I didn't mean to wake everybody up.{\cHFFFFFF}ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะตื่นขึ้น
I was about to come up and wake you and tell you.I was about to come up and wake you and tell you.
I thought he was asleep. Reached over to wake him up.ผมคิดว่าเขาหลับ เลยยื่นมือไปปลุก
And I ought to be real glad when I wake up, too.ผมคงจะดีใจมากถ้าผมตื่นขึ้น
Sorry to wake you. I'm looking for a doctor. There's nothing to worry about.ขอโทษที่ทำให้คุณตื่นค่ะ ฉันกำลัง หาหมอน่ะ ไม่มีอะไรต้องห่วงค่ะ
Sir, excuse me. Sorry to wake you, are you a doctor?คุณคะ ขอโทษค่ะ ที่ปลุกคุณตื่น คุณเป็นหมอใช่มั้ยคะ

wake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随着[suí zhe, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙, 随着 / 隨著] along with; in the wake of; following
航迹[háng jī, ㄏㄤˊ ㄐㄧ, 航迹 / 航跡] wake (of ship); flight path
[wù, ˋ, 寤] awake from sleep
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 憬] awaken
叫醒服务[jiào xǐng fú wù, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˇ ㄈㄨˊ ˋ, 叫醒服务 / 叫醒服務] morning call; wake-up call (hotel service)
提神剂[tí shén jì, ㄊㄧˊ ㄕㄣˊ ㄐㄧˋ, 提神剂 / 提神劑] stimulant to enhance mental performance; stay-awake drug; agrypnotic
醒来[xǐng lái, ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ, 醒来 / 醒來] waken
惊梦[jīng mèng, ㄐㄧㄥ ㄇㄥˋ, 惊梦 / 驚夢] to awaken from a dream
启蛰[Qǐ zhé, ㄑㄧˇ ㄓㄜˊ, 启蛰 / 啟蟄] Waking from Hibernation; old variant of 驚蟄|惊蛰, Insects Wake, 3rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-20th March

wake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お通夜;御通夜[おつや, otsuya] (n) (pol) (See 通夜) all-night vigil over a body; wake
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ...
叩き起す;叩き起こす;たたき起こす[たたきおこす, tatakiokosu] (v5s,vt) to wake up; to rouse out of bed
呼び覚ます[よびさます, yobisamasu] (v5s,vt) to wake up
寝覚める;寝醒める(oK)[ねざめる, nezameru] (v1) to wake up
寝違える[ねちがえる, nechigaeru] (v1,vi) to sleep in an awkward position and wake with a crick in one's neck
澪;水脈;水尾[みお, mio] (n) (1) waterway; channel; (2) wake (of a ship)
瘧が落ちる[おこりがおちる, okorigaochiru] (exp,v1,vi) to wake from a fever-induced delirium
目を覚ます;目をさます[めをさます, mewosamasu] (exp,v5s) (1) to wake up; (2) to sober up; to come to one's senses; to become enlightened
目覚ます[めざます, mezamasu] (v5s) to wake up
目覚める(P);目ざめる[めざめる, mezameru] (v1) to wake up; (P)
覚める(P);醒める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to wake; to wake up; (2) to become sober; to sober up; to regain consciousness (e.g. after anaesthesia); (3) to come to one's senses; to be disillusioned; (P)
起きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P)
選り分ける(P);より分ける;えり分ける[よりわける(選り分ける;より分ける)(P);えりわける(選り分ける;えり分ける), yoriwakeru ( yori wake ru ; yori wake ru )(P); eriwakeru ( yori wake ru ; eri wake ] (v1,vt) to classify; to sort out; to sift through; (P)
アウェイク;アウエイク[, aueiku ; aueiku] (n) awake
アウェイクン;アウエイクン[, aueikun ; aueikun] (vs) awaken
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
ソメワケイソハゼ[, somewakeisohaze] (n) blackbelly goby (Eviota nigriventris); blackbelly pygmy goby
ソメワケベラ[, somewakebera] (n) bicolor cleaner wrasse (Labroides bicolor)
と言う訳だ[というわけだ, toiuwakeda] (exp) this is why; this means
ページ分け[ページわけ, pe-ji wake] (n,vs) {comp} pagination
まんじりともしない;まんじりともせず[, manjiritomoshinai ; manjiritomosezu] (exp) not sleeping a wink; wide awake all night
七三分け[しちさんわけ, shichisanwake] (n) side parting; hair parted to one side
三指鴎[みつゆびかもめ, mitsuyubikamome] (n) black-legged kittiwake
不眠[ふみん, fumin] (n,adj-no) sleeplessness; insomnia; wakefulness; (P)
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n) sleeplessness; insomnia; wakefulness; (P)
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
不飽和結合[ふほうわけつごう, fuhouwaketsugou] (n) unsaturated bond
事業仕分け;事業仕訳[じぎょうしわけ, jigyoushiwake] (n) program review; budget screening; review and prioritization of government programs
仕分ける;仕訳ける[しわける, shiwakeru] (v1,vt) to assort; to classify; to journalize (in accounting); to journalise
仕訳;仕分け[しわけ, shiwake] (n,vs) assortment journalizing (in bookkeeping); classification
仕訳書[しわけしょ, shiwakesho] (n) specifications
会話型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] (n) {comp} conversational processing
会話型言語[かいわけいげんご, kaiwakeigengo] (n) {comp} conversational language
住み分け;棲み分け[すみわけ, sumiwake] (n) (1) habitat isolation (biology); (n,vs) (2) compartmentalization; segregation; isolation
使い分ける;使いわける[つかいわける, tsukaiwakeru] (v1,vt) to use properly; to use (different things) for different purposes
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) itemization (of expenses); the items; breakdown; classification; (P)
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ページ分け[ページわけ, pe-ji wake] pagination (vs)
会話型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] conversational processing
会話型言語[かいわけいげんごう, kaiwakeigengou] conversational language
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分ける[わける, wakeru] Thai: แบ่ง English: to divide
分ける[わける, wakeru] Thai: แยก English: to separate
覚ます[さます, samasu] Thai: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว English: to awaken
覚める[さめる, sameru] Thai: ตื่น English: to wake

wake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการโทรปลุก[n. prop.] (børikān thō) EN: wake up call FR:
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of FR: réaliser
คลื่นท้ายเรือ[n. exp.] (khleūn thāi) EN: wake FR: sillage [m]
เกาะเวก[n. prop.] (Kǿ Wēk) EN: Wake Island ; Wake Atoll FR: atoll de Wake [m]
พลิกตัวตื่น[v. exp.] (phlik tūa t) EN: wake up FR:
พลอย[adv.] (phløi) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of FR: de la même façon
ปลุก[v.] (pluk) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse ; wake s.o. up FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ปลุกชีวิต[v. exp.] (pluk chīwit) EN: wake up FR:
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะดุ้งตกใจตื่น[v. exp.] (sadung tokj) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
ตื่น[v.] (teūn) EN: wake up ; awake FR: s'éveiller ; se réveiller ; se lever
ตื่นขึ้น[v. exp.] (teūn kheun) EN: wake up FR: se réveiller
ตื่นนอน[v.] (teūnnøn) EN: wake up ; be awake ; get up FR: se réveiller ; se lever ; sortir du lit ; sortir des bras de Morphée
ชาคริยานุโยค[n.] (chākhariyān) EN: practice of watch-fulness ; avoidance of sleep ; wakefulness FR:
โฟล์กสวาเกน = โฟล์คสวาเก้น ; โฟล์ก = โฟล์ค[TM] (Fōksawākēn ) EN: Volkswagen FR: Volkswagen ; Volks [f] (fam.)
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright FR:
จิ้งเหลนด้วงปักธงชัย[n. exp.] (jinglēnduan) EN: Davewakeum miriamae Heyer FR:
นกคิตติเวคขาดำ[n. exp.] (nok Khittiw) EN: Black-legged Kittiwake FR: Mouette tridactyle [f] ; Goéland tridactyle [m] ; Risse tridactyle
นกนางนวลขาดำ[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Black-legged Kittiwake ; Kittiwake. FR:
ผวาตื่น[v. exp.] (phawā teūn) EN: awake with a start FR: se réveiller en sursaut
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout FR: se méfier ; se défier
ตาแข็ง[adj.] (tākhaeng) EN: sleepless ; insomniac ; unable to get to sleep ; wakeful FR:
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller
ตื่นอยู่[adj.] (teūn yū) EN: awake FR: éveillé
ถ่างตา[v.] (thāngtā) EN: dilate the eyes ; keep the eyes open ; stay awake ; open one's eyes wide FR:
เวคบอร์ด[n.] (wēkbøt) EN: wakeboard FR:

wake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
munter {adj} | munterer | am munterstenawake | more awake | most awake
wach {adj} | ganz wach seinawake | to be wide awake
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
Schlaflosigkeit {f}wakefulness
ruhelos {adv}wakefully
schlaflos {adj}wakeful
wachsam {adj}wakeful
wachsam {adv}wakefully
Weckruf {m}wakening call

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wake
Back to top