ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บริเวณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บริเวณ*, -บริเวณ-

บริเวณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริเวณ (n.) precinct See also: circle, county, province, circumference Syn. เขต
บริเวณ (n.) vicinity See also: outskirt, village, neighborhood, compound Syn. เขต, แถว, อาณาเขต, ขอบเขต
บริเวณ (n.) centre See also: location, spot, area, venue, position, place Syn. ถิ่น, ที่อยู่, ศูนย์รวม, แห่ง, ที่
บริเวณ (n.) territory See also: area, region Syn. อาณาเขต, ขอบเขต, เขต
บริเวณ (n.) location See also: place, site, area, position, spot Syn. ทำเล, สถานที่, ที่ตั้ง
บริเวณ (n.) area See also: section, locality, district, quarter, zone, region Syn. เขต, แถว, ที่, ถิ่นที่
บริเวณ (n.) boundary See also: border, frontier Syn. เขตแดน, ขอบเขต, ขอบขัณฑสีมา
บริเวณ (n.) area See also: boundary, border, region, zone Syn. อาณาบริเวณ, เขตแดน, แถบ, ถิ่น, ย่าน, อาณาเขต, แนว
บริเวณ (n.) vicinity See also: neighborhood, area, district, environs, locality Syn. แถบ, ละแวก
บริเวณ (n.) land See also: area, border, territory, region, zone, realm, domain, vicinity, boundary Syn. ดินแดน, อาณาจักร, ขอบเขต, เขตแดน, แคว้น, อาณาจักร, พื้นที่, เนื้อที่, เขต, ดินแดน, อาณาบริเวณ
บริเวณ (n.) zone See also: area Syn. แถบ, พื้นที่, ขอบเขต, เขตแดน, อาณาเขต, เนื้อที่, เขต, ดินแดน
บริเวณ (n.) boundary See also: range, extent, bound, border, precinct Syn. อาณาเขต, ขอบข่าย, เขต
บริเวณ (n.) region See also: territory, area Syn. ดินแดน
บริเวณที่ลุ่ม (n.) basin of a river Syn. แถบที่ลุ่ม, เขตที่ลุ่ม
บริเวณรอบๆ (n.) perimeter See also: boundary, circumference, surroundings, circle Syn. วงรอบ, ละแวก
บริเวณแวดล้อม (n.) surrounding See also: environment, enclosing, encircling, encompassing, neighboring Syn. สิ่งแวดล้อม
English-Thai: HOPE Dictionary
achilles heelบริเวณหรือส่วนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ (Achilles hell)
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
aerosphere(แอ' โรสเฟียร์) n. บริเวณเหนือชั้นบรรยากาศของโลก (lighter-than-air craft)
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
allochthonous(อะลอค' โธนัส) adj. เกิดจากบริเวณอื่น, มาจากแหล่งอื่น, ซึ่งถูกนำมาจากแหล่งอื่น
alpestrine(แอลเพส' ทริน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลพ์
alsace(แอลเซส' , แอล' เซส) ชื่อบริเวณหนึ่งในฝรั่งเศส
alsace-lorraine(แอล' เซสลอรเรน') n. บริเวณหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส. -Alsace Lorrainer n.
alsatian(แอลเซ' เซียน) adj. เกี่ยวกับ Alsace และคนที่อยู่บริเวณนั้น
ambit(แอม' บิท) n. เส้นรอบวง, ขอบเขต, บริเวณรอบ ๆ (circuit, boundary, limits)
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ
angina pectoris(-เพค' โทริส) n. อา-การปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหัวใจ ที่แผ่จากหัวใจไปที่ไหล่แล้วไปที่แขนซ้าย หรือจากหัวใจไปที่ท้อง
ankle(แอง' เกิล) n. ข้อเท้า,ส่วนเรียวยาวบริเวณเหนือข้อเท้า
anticyclone(แอนทีไซ' โคลน) n. ลมบ้าหมูรอบบริเวณกลางที่มีความกดดันบรรยากาศสูง.
antinode(แอน' ทิโนด) n. บริเวณที่มีช่วงกว้างของคลื่นมากที่สุด -antinodal adj.
appestat(แอพ' พิสแทท) n. บริเวณสมองมนุษย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความอยากอาหาร
arctic(อาร์ค'ทิค) adj. เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือมีภูมิอากาศคล้ายขั้วโลกเหนือ,เหมาะสำหรับใช้ที่ขั้วโลกเหนือ. -n. บริเวณขั้วโลกเหนือ. -arctics รองเท้ากันน้ำกันหนาว, Syn. frozen, wintry)
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section,space, field, zone)
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
attica(แอท'ทิคะ) n. บริเวณหนึ่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรีก
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
boatyard(โบท'ยาร์ด) n. บริเวณท่าเรือ
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก,ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.
browachen. โรคปวดแถวบริเวณขมับ
browagen. โรคปวดแถวบริเวณขมับ
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้
campagna(แคมพาน'ยะ) n. บริเวณพื้นราบ
campus(แคมพฺ'พัส) n. บริเวณมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย -pl. campuses
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
churchyardn. บริเวณโบสถ์ที่ติดกับโบสถ์ มักเป็นบริเวณสุสาน
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
client applicationโปรแกรมเฉพาะเครื่อง1. ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คำนี้หมายถึง โปรแกรมที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โดยปกติ ในระบบเครือข่ายนั้น จะต้องมีคอมพิวเตอร์กลางเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเรียกไปใช้ได้ เรียกว่า เครื่องบริการแฟ้ม (file server) (คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเหล่านั้น) แต่ถ้าเครื่องบริการแฟ้มนั้นเสีย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันนั้นก็จะทำงานไม่ได้เลย ฉะนั้น เราจึงมักจะให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายมีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปใช้ได้ เราเรียกโปรแกรมที่เก็บอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ว่า " client application "2. โปรแกรมบนระบบวินโดว์ที่สามารถโยงถึงที่มาของภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบได้ หากเมื่อใดมีการแก้ไขในแฟ้มต้นแบบ โปรแกรมก็จะจัดการแก้ไขในแฟ้มใหม่ ให้ด้วย ดู OLE เปรียบเทียบ
clime(ไคลม) n. ถิ่นหนึ่งหรือบริเวณหนึ่งของโลก,อากาศตามฤดูกาล
English-Thai: Nontri Dictionary
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
boatyard(n) บริเวณท่าเรือ
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย
churchyard(n) บริเวณรอบโบสถ์,สุสาน,ป่าช้า
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
commodious(adj) จุ,มีเนื้อที่กว้าง,กว้างขวาง,มีบริเวณกว้าง
dockyard(n) อู่เรือ,บริเวณท่าเรือ
environs(n) บริเวณโดยรอบ,บริเวณรอบเมือง,ชานเมือง
grounds(n) บริเวณ,เขต,สถานที่,สนาม,ตะกอน,ท้องทะเล
highlight(n) เหตุการณ์สำคัญ,จุดสำคัญ,บริเวณที่จ้าที่สุด
midst(n) ตอนกลาง,แก่นกลาง,อาณาบริเวณ
MOUNTAIN mountain range(n) ทิวเขา,เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง
part(n) ส่วน,ฝ่าย,ข้าง,หน้าที่,บทบาท,ตอน,บริเวณ
quarantine(n) การกักกัน,การกักบริเวณ,การกักตัว
realm(n) แผ่นดิน,อาณาจักร,ขอบเขต,ปริมณฑล,ดินแดน,บริเวณ
region(n) บริเวณ,ขอบเขต,แถบ,ภาค,แคว้น,ดินแดน
skirt(n) กระโปรง,ริม,ชาย,ขอบ,บริเวณ,เด็กผู้หญิง
sprawl(vi,vt) แผ่บริเวณ,แผ่กิ่งก้านสาขา,นอนเหยียด
thereabout(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
tract(n) เรื่อง,ตอน,หย่อม,ย่าน,บริเวณ,เนื้อที่
vicinity(n) บริเวณใกล้เคียง,ความใกล้เคียง
woodland(n) บริเวณที่เป็นป่า,ป่าไม้
zone(n) สายรัด,เขตร้อนหนาว,แนว,วง,บริเวณ,ขอบเขต,เขตเวลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coxaบริเวณข้อสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
groin; inguen; region, inguinalบริเวณขาหนีบ, บริเวณไข่ดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hydrographic basinบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
multiply connected regionบริเวณเชื่อมโยงหลายเชิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
premisesบริเวณสถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pudendal regionบริเวณหว่างขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quench areaบริเวณเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
regionบริเวณ, ส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sieve areaบริเวณตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
simply connected regionบริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vicinageบริเวณใกล้เคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
watershedบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
regional metamorphismการแปรสภาพบริเวณไพศาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
catchment area๑. พื้นที่รับน้ำ๒. บริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dead space๑. บริเวณเสียเปล่า (การหายใจ)๒. โพรงแผลคงค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desert๑. บริเวณแห้งแล้ง๒. ทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ELAN (emulated LAN)อีแลน (แลนข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเลียนแบบ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free portเมืองท่าปลอดภาษี, บริเวณปลอดภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
LAN (local area network)แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
local area network (LAN)ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MAN (metropolitan area network)แมน (ข่ายงานบริเวณนครหลวง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
opacity๑. ภาวะทึบแสง๒. จุดทึบแสง, บริเวณทึบแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precinct๑. ขอบเขต, บริเวณ๒. ปริมณฑล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
space๑. ช่อง, โพรง, ห้อง, แอ่ง๒. ห้วง, ระยะที่ว่าง๓. อวกาศ๔. ปริภูมิ, บริเวณ, พื้นที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tarsus๑. บริเวณข้อเท้า๒. แผ่นหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
WAN (wide area network)แวน (ข่ายงานบริเวณกว้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wide area information service (WAIS)บริการสารสนเทศบริเวณกว้าง (เวส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wide area network (WAN)ข่ายงานบริเวณกว้าง (แวน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air Pocket, Largeบริเวณที่มีลมอยู่มาก [การแพทย์]
Ammon Hornบริเวณแอมมอนฮอร์น [การแพทย์]
Atriumบริเวณสามเหลี่ยม [การแพทย์]
Auditory Areaบริเวณรับเสียง [การแพทย์]
Bare Areaบริเวณที่ไม่มีเนื้อเยื่อบุช่องท้องมาคลุม,ไม่มีเยื่อบุช่องท้องหุ้ม [การแพทย์]
Buttocksบริเวณก้น,หลังสุดของก้น,ก้นย้อย,แก้มก้น,ก้น,บริเวณก้นย้อย [การแพทย์]
Caput Medusaeบริเวณสะดือดำผิดปกติ,หลอดเลือดรอบสะดือ [การแพทย์]
Col - neutral pointบริเวณคอล หรือ จุดความกดเป็นกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
Diffusionบริเวณเจ็บปวดกว้าง,เป็นทั่วๆไป,การซึม,การซึมผ่าน,การกระจาย,การแพร่,การแผ่ออกไป,การแพร่กระจาย,วิธีดูดซึม,แพร่กระจาย,การกระจาย,ซึมซ่าน,การแพร่,การซ่านซึม,การซึมซ่าน,การซึมซ่าน,อยู่กระจายทั่วไป,การแพร่ผ่าน,การแพร่ผ่าน,การซึมซาบ,ซึมผ่าน,กระจาย,การแพร่กระจาย,การแพร่ผ่าน [การแพทย์]
Donor Areaบริเวณให้ [การแพทย์]
Exposed Partsบริเวณที่ไม่ค่อยถูกปกปิด [การแพทย์]
Fayumบริเวณฟายุม [การแพทย์]
Fimbriaบริเวณปากท่อเข้าสู่โพรงมดลูก,ปลายท่อรังไข่,ฟิมเบรีย,ปลายหลอดมดลูก,ปลายท่อมดลูก,ปากแตรของท่อมดลูก,ติดกับปากแตร [การแพทย์]
Geniculate Bodies, Lateralบริเวณแลเทอรอลเจนิคูเลทบอดี [การแพทย์]
Inflow Tractบริเวณทางเข้า [การแพทย์]
Maculaบริเวณมาคูลา, แมคูลา, มาคุลา [การแพทย์]
Secure Landfill บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Costovertebral Angleบริเวณเอว,มุมซี่โครงต่อกับกระดูกสันหลัง,บริเวณซี่โครงสุดท้ายกับกระดูกสันหลังทางด้านหลัง [การแพทย์]
Watershed บริเวณลุ่มน้ำ 1) ดู drainage basin 2) ในประเทศอังกฤษ หมายถึง สันปันน้ำ (watershed line) [สิ่งแวดล้อม]
Abdominal Areaพื้นที่บริเวณท้อง [การแพทย์]
Abdominal Crampsปวดท้องอย่างรุนแรง, ตะคริว, ปวดบริเวณท้องจากตะคริว, ปวดท้อง [การแพทย์]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Anconeusกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอก [การแพทย์]
Apexยอด, ปลาย, จุดยอด, ยอดปอด, บริเวณยอดหัวใจ [การแพทย์]
Wollastonite โวลลาสโทไนต์ แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
Atoll แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า เป็นแนวปะการังที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงแหวน หรือเกือกม้า เป็น การพัฒนาแนวปะการังในระดับน้ำลึก ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัวลง ปะการังจะอยู่บริเวณปากปล่องล้อมรอบ lagoon ดู lagoon เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Balkan Endemic Nephropathyโรคไตอักเสบบริเวณคาบสมุทรบาลข่าน [การแพทย์]
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Bargeแท่นเจาะในทะเลมีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Brassiere Distributionอาการชาของผิวหนังตามบริเวณระดับหน้าอก [การแพทย์]
Buffalo Humpไขมันพอกเป็นหนอกบริเวณไหล่ด้านหลัง,ไขมันเพิ่มสูงที่บริเวณลำตัว,ไขมันพอกมากที่บริเวณไหล่และใต้ต้นคอลงมา,หนอก,หลังเป็นหนอก,หลังนูนขึ้นมา,หลังเป็นโหนก [การแพทย์]
catchmentcatchment, บริเวณลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
catchment areacatchment area, บริเวณลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Conjunctivaคอนจังไตว่า,เปลือกตาด้านใน,เยื่อบุตา,เยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,บริเวณตาขาว,บริเวณเยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,เยื่อนัยน์ตา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อตา,เยื่อบุลูกตา,คอนจังติวา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อบุตาขาว [การแพทย์]
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
area (n.) บริเวณ See also: พื้นที่ Syn. space
range (n.) บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์ See also: ทุ่งเลี้ยงสัตว์ Syn. rangeland
rangeland (n.) บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์ See also: ทุ่งเลี้ยงสัตว์
orchestral pit (n.) บริเวณกั้นไว้หน้าเวทีแสดงสำหรับวงดนตรีนั่ง See also: (เช่น การแสดงบัลเล่ต์ โอเปร่า) Syn. pit
mastoid (adj.) บริเวณขมับ
Antarctica (n.) บริเวณขั้วโลกใต้
stipes (n.) บริเวณขากรรไกรล่างที่ยื่นออกของแมลงหรือสัตว์จำพวกกุ้ง Syn. mouthpart
feedlot (n.) บริเวณขุนอาหารสัตว์ก่อนนำไปขายหรือฆ่า Syn. barnyard
south-west (n.) บริเวณครึ่งทางระหว่างใต้และตะวันตก
coloseum (n.) บริเวณงานแสดงนิทรรศการ See also: ลานจัดงานแสดง, ลานตลาดนัด Syn. enclosure, exhibition
fairground (n.) บริเวณงานแสดงนิทรรศการ See also: ลานจัดงานแสดง, ลานตลาดนัด Syn. enclosure, exhibition, coloseum
ventral (n.) บริเวณช่องท้อง See also: บริเวณท้องหรือพุง
in limbo (idm.) บริเวณชายขอบนรก (ตามศาสนาคริสต์)
Malabar Coast (n.) บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย
Lapland (n.) บริเวณตอนเหนือของทวีปยุโรป (ได้แก่ ตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์และแหลมโคลา ของรัสเซีย)
southland (n.) บริเวณตอนใต้
Rhineland (n.) บริเวณตะวันตกของแม่น้ำไรน์ในเยอรมัน
reg (n.) บริเวณทะเลทรายกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยกรวดและหินก้อนเล็กๆ (ทางธรณีวิทยา)
anticyclone (n.) บริเวณที่ความกดอากาศสูงและมีลมแรงพัดออกมา
burn (n.) บริเวณที่ถูกเผา See also: บริเวณที่ไหม้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm grounded? I can't be grounded, okay?ฉันถูกกักบริเวณหรือ? ฉันถูกกักบริเวณไม่ได้นะ ตกลงไหม?
It's just that she's groundedเป็นเพราะเธอถูกกักบริเวณ
I'm grounded for the next three days, so I can't help youฉันถูกกักบริเวณในสามวันนี้ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถช่วยเธอได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Comatose boy found 20 yards from meteor strike."พบเด็กอาการโคม่า บริเวณ 20 หลา จากจุดอุกาบาตตก
Lisa, I need every feed of every camera for 20 blocks concentrically out from the Federal Plaza.ฉันขอภาพจากทุกกล้องที่อยู่ใน บริเวณ 20 ช่วงจากตึกรัฐบาลกลาง
Yes, one of your missiles was in the air in the vicinity of India and Pakistan, which could lead to a nuclear power shooting back at you, and that's... you know, not good.ใช่ มันคุณ จรวดของคุณ ที่อยู่ในอากาศ นั่น และใกล้เคียง บริเวณ อินเดีย และ ปากีสถาน ทำให้พลังงานนิวเคลียร์ยิงนายกลับได้
Somewhere in this area.ที่ไหนสักแห่งใน บริเวณ นี้
There is one. Precinct 47.มีอยู่คนหนึ่ง บริเวณ 47
At the foot of these eucalyptus trees, nothing grows because their leaves form a bed that is toxic for most other plants.บริเวณ 1 ฟุตของต้นยูคาลิปตัสเหล่านี้, ไม่มีพืชชนิดใดขึ้นได้ เพราะใบของมันเป็นพิษต่อพืชชนิดอื่น
YAKUZA COMPOUND TOHOKU, JAPANบริเวณ ยากูซ่า โทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น
The blast propelled body parts over a hundred feet in some directions.บริเวณกว่า100ฟุต ในบางทิศทาง
So this section of the rocks here is the section that matches their injuries.บริเวณก้อนหินตรงส่วนนี้ คือบริเวณที่สอดคล้องกับ ร่องรอยบาดเจ็บของพวกเขา
Quarantine will result in excessบริเวณกักกัน จะขยายผลกระทบทำให้มีคนตาย
Left arm severed at the elbow...บริเวณข้อศอกซ้ายสาหัส...
The ligaments of the knee caps.บริเวณช่วงหัวเข่าออกก่อน
Short Strand, Belfast.บริเวณชายฝั่งช่วงสั้นๆที่เบลฟาสต์
There's a futon by the cabinet over there.บริเวณซีรีบัลใกล้สมองส่วนกลาง
There's excessive blood around the eyes.บริเวณดวงตามีเลือดอยู่มาก
The other end of the beach is what we call the Sledge end of the beach, which is much much sandier, much less coral, in fact.บริเวณท้ายหาด เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า ทางลาดของหาด ซึ่งมีทรายอยู่เยอะมาก และมีปะการังน้อยกว่าความเป็นจริง
North perimeters clear.บริเวณทิศเหนือเคลียร์
The mucus retains so.บริเวณที่ประกบระหว่างปากและทวารหนักจะใช้เป็นที่กักเก็บของเสีย
Areas of Expertise is with the ghosts of action.บริเวณที่พบเห็นวิญญาญ ขึ้นอยู่กับการกระทำของวิญญาญ
The mansion's perimeter was breached by men with hostile intent.บริเวณที่พักถูกทำลายโดยคนที่มีเจตนาไม่ดี
We're right in the stretch where he's been feeding.บริเวณที่มันออกหาอาหาร
Scene of the crime is Ikoi-no-sato Park, Mishigaoka.บริเวณที่มีการฆาตกรรมคือ lkoi-no-sato Park; Mishigaoka
Areas of pale discoloration, disparate in size... but consistent in color.บริเวณที่มีรอยด่างซีดจาง มีขนาดต่างกันมาก แต่มีสีสอดคล้องกัน
The grounds contain a tennis court, a basketball court, a putting green, a jogging track and a swimming pool.บริเวณที่มีสนามเทนนิสสนามบาสเกตบอล ใส่สีเขียว, ลู่วิ่งและสระว่ายน้ำ
Baggage Claim C, international terminal.บริเวณที่รับกระเป๋า, ทางออกสนามบิน
The areas of impact on the flesh are pale with abrasions, bruising along both sides.บริเวณที่ส่งผลกระทบต่อเนื้อ เป็นเต็มไปด้วยรอยถลอก ช้ำไปทั้งสองข้าง
The blue, the green areas are... are weather conditions.บริเวณที่เป็นสีแดงและสีเขียว คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
The area where we found Nava, that's easy to access from the highway.บริเวณที่เราพบเนว่า สามารถเข้ามาจากทางหลวงได้ง่ายมาก
Sever site shows no sign of bruising.บริเวณที่ไม่มีรอยช้ำ
A body of a Korean female has been found in a cemetery in Melbourne, Australia.บริเวณนอกเมืองเมลเบิร์น พบศพหญิงสาว คาดว่าจะเป็นชาวเกาหลี
That area is pretty desolate at night, and Sam was carrying takeout for two.บริเวณนั้นค่อนข้างเปลี่ยวในตอนกลางคืน และแซมถืออาหารกลับบ้าน สำหรับสองคน
That zone can't be more than 20 miles.บริเวณนั้นอยู่ไม่เกิน 20 ไมล์
That area do not have any more recommended candidates that we can make public.บริเวณนั้นเราไม่มีคนอื่นที่จะเสนอเป็นคนของประชาชนได้
Now come down!บริเวณนั้นไม่ปลอดภัยลงมาครับ
This whole area is closed for weapons testing for the next 24 hours.บริเวณนี้ ปิด เพื่อทดสอบอาวุธภายใน 24 hr
And over here we have slab granite countertops in your gourmet kitchen.บริเวณนี้ เคาเตอร์ทั้งหมดปูด้วยแกรนิต ในครัวสุดหรู
This area is where we keep our livestock.บริเวณนี้ เป็นที่กักขังสัตว์
...Over the area right now with a lot of warm air,บริเวณนี้ ได้รับกระแสลมอุ่น
This location is dead.บริเวณนี้กระจุยราบคราบ
This is a national park.บริเวณนี้คืออุทยานแห่งชาติ

บริเวณ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
腹部[ふくぶ, fukubu] Thai: บริเวณท้อง English: abdomen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บริเวณ
Back to top