ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barnyard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barnyard*, -barnyard-

barnyard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barnyard (n.) บริเวณที่เก็บยุ้งข้าว Syn. barn
barnyard languge (sl.) ภาษาหยาบ See also: คำหยาบ
English-Thai: HOPE Dictionary
barnyard(บาร์น'ยาร์ด) n. ลานยุ้งข้าว
English-Thai: Nontri Dictionary
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're talking major barnyard boo-hog.เรากำลังพูดถึง เรื่องสำคัญในการร่วมเพศ
I wanted the hot Bellas, not this barnyard explosion.ฉันต้องการความฮอต ไม่ใช่ยัยเห่ยแบบนี้
My big, loud, rumbling, barnyard snore?เสียงดังก้องอย่างกับอยู่ในยุ้งข้าว

barnyard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bài, ㄅㄞˋ, 稗] barnyard millet (Echinochloa crus-galli); Panicum crus-galli

barnyard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひえ, hie] (n) barnyard millet (Echinochloa utilis); Japanese millet; sanwa millet

barnyard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language ; barnyard language FR: langage de charretier [m]
ปุ๋ยคอก[n.] (puikhøk) EN: barnyard manure ; stable manure FR:
หญ้าข้าวนก[n. exp.] (yā khāonok) EN: barnyard grass FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barnyard
Back to top