ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

neighborhood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *neighborhood*, -neighborhood-

neighborhood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neighborhood (n.) บริเวณใกล้เคียง See also: ละแวกบ้าน, บ้านใกล้เรือนเคียง, แถวบ้าน Syn. locality, proximity, vicinity
neighborhood watch (n.) การเฝ้าระวังอาชญากรรมในละแวกบ้าน Syn. neighbourhood watch
English-Thai: HOPE Dictionary
neighborhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neighborhood governmentการบริหารส่วนตำบล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลุ่มเพื่อนบ้าน (n.) neighborhood See also: neighbor group
ละแวกบ้าน (n.) neighborhood Syn. บ้านใกล้เรือนเคียง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He used to live in my neighborhoodเขาเคยอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To me, it meant being somebody in a neighborhood full of nobodies.สำหรับผม มันได้กลายเป็นคนเจ๋ง ท่ามกลางพวกคนธรรมดา
One day, some neighborhood kids carried my mother's groceries all the way home.จู่ๆวันหนึ่ง มีเด็กแถวบ้านช่วยแม่ถือของตลอดทางกลับบ้าน
Well, let's get home before the whole neighborhood bores holes in Jonesy's back.กลับบ้านกันเถอะ ก่อนที่เพื่อนบ้าน จะทิ้งรูไว้บนหลังโจนส์
Tragedy in the neighborhood today.เหตุการณ์ปล้นธนาคารในวันนี้
This afternoon, a neighborhood was terrorized by a bank holdup gone wrong.บ่ายวันนี้การปล้นธนาคารเกิดผิดพลาด
A Los Angeles neighborhood is shaken by a bank robbery... that ended in homicide and terror.ลอสแองเจลิสสั่นสะเทือนจากการปล้น ซึ่งจบลงด้วยการตายอย่างสยดสยอง
There was a neighborhood I had never seenมีหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงที่หนึ่ง /Nที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน
Everyone in the neighborhood laughed so much back thenทุกคนระแวกบ้านหัวเราะลับหลังพวกเค้ากันใหญ่เลย
I never liked this neighborhood anyway.ฉันไม่ได้ชอบแถวนี้อยู่แล้ว
I mean, I wasn't in the neighborhood or anything.ฉันหมายความว่า ฉันอาจจะไม่ใช่เพื่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่
No, let's just get out of my neighborhood first. Come on.ไม่ ขับไปให้พ้นแถวบ้านฉันก่อน
There are no Hattoris in his neighborhood or school.ไม่มีคนชื่อฮัตโตริในกลุ่มเพื่อนบ้าน หรือโรงเรียน

neighborhood ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布希威克[Bù xī wēi kè, ㄅㄨˋ ㄒㄧ ㄨㄟ ㄎㄜˋ, 布希威克] Bushwick, a neighborhood in Brooklyn, in New York City
法拉盛[Fǎ lā shèng, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄕㄥˋ, 法拉盛] Flushing Chinatown, a predominantly Chinese and Korean neighborhood of Queens, New York City
和平里[Hé píng lǐ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, 和平里] Hepingli neighborhood of Beijing
邻近词频率效果[lín jìn cí pín lǜ xiào guǒ, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄘˊ ㄆㄧㄣˊ ㄌㄩˋ ㄒㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˇ, 邻近词频率效果 / 鄰近詞頻率效果] neighborhood frequency effect
就近[jiù jìn, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ, 就近] nearby; in a close neighborhood
小区[xiǎo qū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩ, 小区 / 小區] neighborhood; district
街坊[jiē fāng, ㄐㄧㄝ ㄈㄤ, 街坊] neighborhood

neighborhood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood
居続ける[いつづける, itsudukeru] (v1) to stay on (e.g. at one's friends house); to remain in the same neighborhood
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods
付近(P);附近[ふきん, fukin] (n,n-suf) (1) neighbourhood; neighborhood; vicinity; environs; (2) (obsc) approaching; (P)
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P)
町(P);街[まち(P);ちょう(町), machi (P); chou ( machi )] (n) (1) town; block; neighbourhood; neighborhood; (2) street; road; (3) (町, ちょう only) 109.09 m; (4) (町, ちょう only) 0.99 hectares; (P)
近く[ちかく, chikaku] (n-adv,n) (1) (See 近い) near; neighbourhood; neighborhood; vicinity; (n-suf) (2) nearly (i.e. "it took nearly one year"); close to; (adv) (3) shortly; soon; (P)
近回り[ちかまわり, chikamawari] (n,vs) taking a shortcut; neighborhood; neighbourhood
近所合壁[きんじょがっぺき, kinjogappeki] (n) immediate neighborhood; immediate neighbourhood
近辺[きんぺん, kinpen] (n) neighbourhood; neighborhood; vicinity; (P)
近隣[きんりん, kinrin] (n,adj-no) neighbourhood; neighborhood; vicinity; (P)
餓鬼大将[がきだいしょう, gakidaishou] (n) boss of the children (in the neighbourhood) (neighborhood); bully

neighborhood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai re) EN: neighbours ; neighbors (Am.) ; neighbourhood ; neighborhood (Am.) FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
กลุ่มเพื่อนบ้าน[n. exp.] (klum pheūoe) EN: neighborhood FR:
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighbourhood ; neighborhood (Am.) ; compound FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
ละแวกบ้าน[n. exp.] (lawaēk bān) EN: neighbourhood ; neighborhood (Am.) ; vicinity FR: voisinage [m]
ในละแวกนี้[adv.] (nai lawaēk ) EN: around here ; hereabout ; in this neighbourhood ; in this neighborhood (Am.) FR: dans le coin
ประมาณ[adv.] (pramān) EN: about ; approximately ; around ; in the neighborhood of FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers
แถว[n.] (thaēo) EN: vicinity ; neighborhood ; area ; district ; environs ; locality FR: voisinage [m] ; quartier [m] ; environs [mpl]
แถว ๆ = แถวๆ[n.] (thaēo-thaēo) EN: area ; neighborhood ; region ; zone ; vicinity FR:
ย่านใกล้เคียง[n. exp.] (yān klaikhī) EN: neighbourhood ; neighborhood (Am.) FR: voisinage [m]

neighborhood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nahbereich {m}area; region; neighborhood; vicinity; surroundings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า neighborhood
Back to top