ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

environment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *environment*, -environment-

environment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
environment (n.) สภาพแวดล้อม See also: สภาวะแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม
environmental (adj.) ที่มีรายละเอียด Syn. detailed
environmentalist (n.) นักสิ่งแวดล้อม See also: คนที่ทำงานด้านรักษาสิ่งแวดล้อม
English-Thai: HOPE Dictionary
environment(เอนไว'เรินเมินทฺ) n. สิ่งแวดล้อม,ภาวะสิ่งแวดล้อม,การโอบล้อม, ภาวะที่ถูกหุ้มห่อ,สิ่งที่หุ้มห่อ, See also: environmental adj. ดูenvironment, Syn. surroundings,
English-Thai: Nontri Dictionary
environment(n) สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,ภาวะแวดล้อม,การโอบล้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
environment๑. สิ่งแวดล้อม๒. สภาพแวดล้อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
environmentalistนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Environmentสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Environmentalistนักสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวล. (n.) Office of the National Environment Board
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (n.) Office of the National Environment Board Syn. สวล.
สภาพแวดล้อม (n.) environment See also: surrounding Syn. สิ่งแวดล้อม
สิ่งเเวดล้อม (n.) environment See also: surroundings
สิ่งแวดล้อม (n.) environment Syn. สภาพแวดล้อม
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม (n.) environmental pollution See also: environmental impurity
นักสิ่งแวดล้อม (n.) environmentalist
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (n.) Department of Environmental Quality Promotion
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (n.) Ministry of Science Technology and Environment
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (n.) Ministry of Science, Technology and Environment
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (n.) quality of environment
วว (n.) Ministry of Science, Technology and Environment Syn. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สผ. (n.) Office of Environmental Policy and Planning Syn. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (n.) Office of Environmental Policy and Planning
สิ่งแวดล้อมทางสังคม (n.) social environment Syn. สภาพแวดล้อมทางสังคม
เปลี่ยนบรรยากาศ (v.) move to a new environment See also: renew the place, change an atmosphere
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's an environment suit here.มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ การอยู่ที่นี่
It's too cold to work here without environment suits.มันหนาวเกินไปที่จะทำงานที่นี่ โดยไม่ต้องเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม
Well, all the environment circuits are fed to this one here.ก็ทุกวงจรสิ่งแวดล้อม เป็นอาหารผ่านทางหนึ่งที่นี่
The low oxygen, zero gravity environment is the only thing keeping the cancer from eating me alive.ออกซิเจนต่ำศูนย์สภาพ แวดล้อมแรงโน้มถ่วง เป็นสิ่งเดียวที่เก็บรักษา มะเร็งจากการรับประทานอาหาร ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่
Isabella Zancona's environment remains classified.เรื่องอิสเบลล่า ซานโคน่า เป็นความลับสุดยอด
An educational environment that pushes a student to suicide what is its value?สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ผลักดันนักศึกษาจะฆ่าตัวตาย มันจะมีค่าอะไร?
The key is not very used to this environment Swimming Poolมันไม่มีอะไรมากหรอก ก็แค่ว่ายน้ำน่ะ
And it's not so because we as business people know that wanted to certainly address the environment but also we need to be seen as constructive members of society.ไม่จริงเลย เพราะพวกเราในฐานะนักธุรกิจ รู้ดีว่า เราต้องสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม
We are leaving a terrible legacy of poison and diminishment of the environment for our grandchildren's grandchildren generations not yet born.เรากำลังทิ้งมรดกอันเลวร้ายของมลพิษ และการทำลายสิ่งแวดล้อม ให้แก่ลูกหลานเหลนโหลนของเรา
So an individual CEO lets say may really care about the environment and in fact since they have such extraordinary resources they can even devote some of their resources to that without violating their responsibility to be totally inhuman which is whyดังนั้น ตัวบุคคลอย่างเช่น ซีอีโอ มีหลายคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริง ๆ และความจริงแล้ว
And all the professed concerns about the environment do not spare Ken Saro Wiwa and eight other activists from being hung for opposing Shells environment practices in the Niger Delta.และการแสดงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ก็ไม่อาจช่วยชีวิตของเคน ซาโร วิวากับนักกิจกรรมอีก 8 คน ที่ถูกแขวนคอตายเพราะต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อม
And it really disturbed many of our people not me so much as them and a group in our research department decided to convene a taskforce and bring people from our businesses around the world to come together to assess our company's world wide environment pคำถามนี้รบกวนจิตใจพนักงานในบริษัทหลายคน ส่วนผมยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไร พนักงานกลุ่มหนึ่งในแผนกวิจัย

environment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无氧[wú yǎng, ˊ ㄧㄤˇ, 无氧 / 無氧] anaerobic; an environment with no oxygen
健诊[jiàn zhěn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣˇ, 健诊 / 健診] check-up (health, car safety, environment etc)
开发环境[kāi fā huán jìng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 开发环境 / 開發環境] development environment (computer)
分布式环境[fēn bù shì huán jìng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 分布式环境 / 分佈式環境] distributed environment (computing)
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, 环保局 / 環保局] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection
联合国环境规划署[Lián hé guó huán jìng guī huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, 联合国环境规划署 / 聯合國環境規劃署] United Nations Environment Program (UNEP)
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 穷山恶水 / 窮山惡水] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment
雕楹碧槛[diāo yíng bì kǎn, ㄉㄧㄠ ˊ ㄅㄧˋ ㄎㄢˇ, 雕楹碧槛 / 彫楹碧檻] carved pillar, jade doorsill (成语 saw); heavily decorated environment
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 全球发展中心 / 全球發展中心] Center for Global Development (an environmental think tank)
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 环境 / 環境] environment; circumstances; surroundings
客户机服务器环境[kè hù jī fú wù qì huán jìng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 客户机服务器环境 / 客戶機服務器環境] client-server environment
环保[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ, 环保 / 環保] environmental protection
环境保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, 环境保护 / 環境保護] environmental protection
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, 环境影响评估 / 環境影響評估] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评
环境污染[huán jìng wū rǎn, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˇ, 环境污染 / 環境污染] environmental pollution
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, 环评 / 環評] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, 正气 / 正氣] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine)
研制过程[yán zhì guò chéng, ㄧㄢˊ ㄓˋ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 研制过程 / 研製過程] manufacturing environment
社会环境[shè huì huán jìng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 社会环境 / 社會環境] milieu; social environment
作业环境[zuò yè huán jìng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 作业环境 / 作業環境] operating environment
操作环境[cāo zuò huán jìng, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 操作环境 / 操作環境] operating environment
近朱者赤,近墨者黑[jìn zhū zhě chì, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄓㄜˇ ㄔˋ, jin4 mo4 zhe3 hei1, 近朱者赤,近墨者黑] proximity to cinnabar makes you red, to pitch makes you black (成语 saw, from Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修); different environments provide different influence.; Nurture determines a person's character.
实时操作环境[shí shí cāo zuò huán jìng, ㄕˊ ㄕˊ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 实时操作环境 / 實時操作環境] real time operating environment
冷藏[lěng cáng, ㄌㄥˇ ㄘㄤˊ, 冷藏] refrigeration; cold storage; to keep (food, medicine) in cold environment
得天独厚[dé tiān dú hòu, ㄉㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄨˊ ㄏㄡˋ, 得天独厚 / 得天獨厚] richly endowed by nature (成语 saw); in a particularly favored environment
周围[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, 周围 / 周圍] surroundings; environment; to encompass
虚拟环境[xū nǐ huán jìng, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 虚拟环境 / 虛擬環境] virtual environment

environment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP
インバイアロンメント[, inbaiaronmento] (n) environment
ウィンドウ環境[ウィンドウかんきょう, uindou kankyou] (n) {comp} windowing environment
エンバイロメント[, enbairomento] (n) environment
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] (n) {comp} operating environment
オンライン処理環境[オンラインしょりかんきょう, onrain shorikankyou] (n) {comp} online processing environment
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] (n) {comp} multivendor environment
ユビキタス環境[ユビキタスかんきょう, yubikitasu kankyou] (n) {comp} computing environment characterized by "ubiquitous computing"
三遷[さんせん, sansen] (n) (1) thrice moving from house to house; (2) (abbr) (See 三遷の教え) the importance of creating an environment conducive to a child's learning
三遷の教え[さんせんのおしえ, sansennooshie] (exp) (See 孟母三遷の教え) the importance of creating an environment conducive to a child's learning
人間環境宣言[にんげんかんきょうせんげん, ningenkankyousengen] (n) UN declaration on the human environment issued in Stockholm in 1972
冬トピア[ふゆトピア, fuyu topia] (n) (uk) Fuyutopia (government program to help create a winter living environment in northern Hokkaido)
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment
地球環境保全[ちきゅうかんきょうほぜん, chikyuukankyouhozen] (n) global environment conservation; global environment preservation
孟母三遷[もうぼさんせん, moubosansen] (exp) (See 孟母三遷の教え・もうぼさんせんのおしえ) the importance of creating an environment conducive to a child's learning (lit
孟母三遷の教え[もうぼさんせんのおしえ, moubosansennooshie] (exp) the importance of creating an environment conducive to a child's learning (lit
環境づくり;環境作り;環境造り[かんきょうづくり, kankyoudukuri] (n) creating a (usually favorable) environment
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit
環境庁長官[かんきょうちょうちょうかん, kankyouchouchoukan] (n) Director General of Environment Agency
環境記述[かんきょうきじゅつ, kankyoukijutsu] (n) {comp} environment description
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] (n) {comp} heterogeneous environment
開放型システム間相互接続環境[かいほうがたシステムかんそうごせつぞくかんきょう, kaihougata shisutemu kansougosetsuzokukankyou] (n) {comp} open systems interconnection environment
高気圧環境[こうきあつかんきょう, koukiatsukankyou] (n) hyperbaric environment
アプリケーション開発環境[アプリケーションかいはつかんきょう, apurike-shon kaihatsukankyou] (n) {comp} Application Development Environment; ADE
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments)
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands)
グリーン[, guri-n] (adj-na,n) green; environmentally friendly; (P)
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei
乱開発[らんかいはつ, rankaihatsu] (n,vs) environmentally damaging (indiscriminate) development
公害対策基本法[こうがいたいさくきほんほう, kougaitaisakukihonhou] (n) (Japanese) Environmental Pollution Prevention Act
公害等調整委員会[こうがいとうちょうせいいいんかい, kougaitouchouseiiinkai] (n) Environmental Dispute Coordination Commission
勝手[かって, katte] (adj-na,n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P)
周辺環境[しゅうへんかんきょう, shuuhenkankyou] (n) surrounding environment; ambient surrounding; one's surroundings
境(P);界[さかい(P);きょう(境), sakai (P); kyou ( sakai )] (n) (1) (usu. さかい) border; boundary; (2) (usu. きょう) area; region; spot; space; environment; (3) (usu. きょう) psychological state; mental state; (4) (きょう only) {Buddh} cognitive object; something perceptible by the sense organs or mind; (P)
境遇[きょうぐう, kyouguu] (n) environment; circumstances; (P)
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] (n) {comp} environmental loss time; external loss time
宇宙公害[うちゅうこうがい, uchuukougai] (n) space environmental pollution
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment
コンピューティング環境[コンピューティングかんきょう, konpyu-teingu kankyou] computing environment
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment
プログラミング環境[プログラミングかんきょう, puroguramingu kankyou] programming environment
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] multivendor environment
メッセージ通信処理環境[メッセージつうしんしょりかんきょう, messe-ji tsuushinshorikankyou] message handling environment
ワーク環境[ワークかんきょう, wa-ku kankyou] work environment
共通アプリケーション環境[きょうつうアプリケーションかんきょう, kyoutsuu apurike-shon kankyou] CAE, Common Application Environment
共通デスクトップ環境[きょうつうデスクトップかんきょう, kyoutsuu desukutoppu kankyou] CDE, Common Desktop Environment
同一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] unified environment, same environment
実行環境[じっこうかんきょう, jikkoukankyou] execution environment
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment
環境句[かんきょうく, kankyouku] environment clause
環境記述[かんきょうきじゅつ, kankyoukijutsu] environment description
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment
開放型システム間相互接続環境[かいほうがたシステムかんそうごせつぞくかんきょう, kaihougata shisutemu kansougosetsuzokukankyou] open systems interconnection environment
開発環境[かいはつかんきょう, kaihatsukankyou] development environment
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time
環境モニタリング[かんきょうモニタリング, kankyou monitaringu] environmental monitoring
環境条件[かんきょうじょうけん, kankyoujouken] environmental condition

environment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (chīwit kap ) EN: human being and environment FR:
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān anurak ) EN: environment conservation FR: protection de l'environnement [f]
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān khumkhr) EN: environment protection FR: protection de l'environnement [f]
การทำลายสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān thamlāi) EN: environment damage FR:
โครงการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khrōngkān s) EN: environment programme FR: programme environnemental [m]
คุณภาพสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: quality of environment FR: qualité de l'environnement [f]
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[org.] (Krasūang Sa) EN: Ministry of Natural Ressources and Environment FR: ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement [m]
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[org.] (Krasūang Wi) EN: Ministry of Science Technology and Environment FR:
เปลี่ยนบรรยากาศ [v. exp.] (plīen banyā) EN: move to a new environment ; renew the place ; change an atmosphere FR: changer d'air
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Environment Minister ; Ministry of the Environment FR: ministre de l'Environnement [m]
สภาพการทำงาน[n. exp.] (saphāp kān ) EN: working environment ; working conditions FR:
สภาพแวดล้อม[n. exp.] (saphāp waēt) EN: environment ; surroundings ; ambience FR: environnement [m] ; ambiance [f]
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง[n. exp.] (saphāp waēt) EN: political environment FR: en,vironnement politique [m]
สภาพแวดล้อมด้านประชากรศาสตร์[n. exp.] (saphāp waēt) EN: demographic environment FR:
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ[n. exp.] (saphāp waēt) EN: economic environment FR:
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี[n. exp.] (saphāp waēt) EN: technology environment FR: environnement technologique [m]
สภาพแวดล้อมจุลภาค[n. exp.] (saphāp waēt) EN: microenvironment ; micro environment FR:
สภาพแวดล้อมมหภาค[n. exp.] (saphāp waēt) EN: macro environment ; macro-environment FR:
สภาพแวดล้อมในการทำงาน[n. exp.] (saphāp waēt) EN: working environment FR: environnement de travail [m]
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ[n. exp.] (saphāp waēt) EN: international environment FR: environnement international [m]
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน[n. exp.] (saphāp waēt) EN: competitive environment FR: environnement compétitif [m]
สภาพแวดล้อมทางการตลาด[n. exp.] (saphāp waēt) EN: marketing environment FR:
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (saphāp waēt) EN: economic environment FR: environnement économique [m]
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ[n. exp.] (saphāp waēt) EN: natural environment FR:
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ[n. exp.] (saphāp waēt) EN: business environment FR:
สิ่งแวดล้อม[n.] (singwaētløm) EN: environment ; surroundings FR: environnement [m] ; cadre [m]
สิ่งแวดล้อมมหภาค[n. exp.] (singwaētløm) EN: macroenvironment ; macro environment FR: macro-environnement [m]
สิ่งแวดล้อมร่วมสมัย[n. exp.] (singwaētløm) EN: contemporary environment FR:
สิ่งแวดล้อมทางการตลาด[n. exp.] (singwaētløm) EN: marketing environment FR:
สิ่งแวดล้อมทางสังคม[n. exp.] (singwaētløm) EN: social environment FR: environnement social [m]
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ; สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ[n. exp.] (singwaētløm) EN: natural environment FR: environnement naturel [m]
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม[n. exp.] (singwaētløm) EN: cultural environment FR: environnement culturel [m]
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น[n. exp.] (singwaētløm) EN: local environment FR: environnement local [m]
ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม[v. exp.] (thamhai koē) EN: pollute the environment FR: polluer l'environnement
ทำลายสิ่งแวดล้อม[v. exp.] (thamlāi sin) EN: destroy environment FR: détruire l'environnement
ถิ่นอาศัย[n. exp.] (thin āsai) EN: habitat ; natural environment ; local residence ; hometown FR: habitat naturel [m]
วันสิ่งแวดล้อมโลก[n. prop.] (Wan Singwaē) EN: World Environment Day (WED) FR: Journée mondiale de l'environnement (JME)
วันสิ่งแวดล้อมไทย[n. prop.] (Wan Singwaē) EN: Thai Environment Day FR:
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[n.] (witthayāsāt) EN: science technology and environment FR:

environment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beaufsichtigt; kontrolliert {adj} | kontrollierter Bereichcontrolled | controlled environment
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health
Umweltministerium {n}Department of the Environment [Br.]
Entwicklungsumgebung {f}development environment
Umwelt {f} | auf Kosten der Umwelt | verseuchte Umweltenvironment | at the expense of the environment | contaminated environment
Umweltminister {m}environment minister; minister of the environment
Umweltminister {m}Environment Secretary; Secretary of State for the Environment [Br.]
Umweltverschmutzung {f}pollution of the environment
Programmierumgebung {f}programming environment
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Umweltminister {m}Administrator of the Environmental Protection Agency [Am.]
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe
Umweltbeauftragte {m,f}; Umweltbeauftragterenvironment issues manager
Umweltgutachten {n}expertise on environmental matters
Milieu {n} | häusliches Milieuenvironment; social background; surroundings | family background
umweltfeindlich; umweltschädlich {adj}environmentally harmful; harmful to the environment; noxious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า environment
Back to top