ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

province

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *province*, -province-

province ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
province (n.) จังหวัด
province (n.) อาณาเขต See also: เขต Syn. area, region, territory
English-Thai: HOPE Dictionary
province(พรอฟ'วินซฺ) n. จังหวัด,มณฑล,ภูมิภาค,เขต,บริเวณที่ต่ำกว่าบริเวณหนึ่ง,วง, -Phr. (the provinces ส่วนภูมิภาค), Syn. area
English-Thai: Nontri Dictionary
province(n) จังหวัด,ภูมิภาค,มณฑล,เขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ. (n.) province Syn. จังหวัด
จังหวัด (n.) province
ต่างจังหวัด (n.) province See also: country
ต่างจังหวัด (n.) province See also: country
หัวเมือง (n.) provinces
ใบบอก (n.) official report from the province Syn. ใบรายงาน
ใบรายงาน (n.) official report from the province
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The new military governor of the Northwest Province was on that ship.ผู้บัญชาการทหารคนใหม่มาในเรือด้วย
You have been ordered out of the province on the grounds of disturbing the peace.คุณถูกสั่งให้ออกนอกจังหวัดนี้ โทษฐานก่อกวนความสงบ
This is Derrick McCane spotted several times in the province in the past year.นี่คือเดริค แมคเครน... ...พบตัวหลายครั้งในแถบนี้ ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา...
So in what province in Canada were you born?แล้วคุณเกิดที่จังหวัดไหนของแคนาดา?
In Kyungsang Province its offspring...ใน Kyungsang ลูกๆ ของมัน... .
Mr. Bong from Gangwon Province is waiting outside.คุณบงจากกังวอน รอคุณอยู่ข้างนอกนะคะ
Ever since the bombings, the entire province cannot grow rice.ตั้งแต่โดนบอมบ์ ทั้งจังหวัดปลูกข้าวไม่ได้เลย
This neighboring province right next door had a severe drought at the same time these areas were flooding.จังหวัดข้างเคียงถัดไป เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกับที่พื้นที่นี้กำลังถูกน้ำท่วม
(Mohinder) For all his bluster, it is the sad province of Man that he cannot choose his triumph.(โมฮินเดอร์) สำหรับเสียงคำรามของเขาเอง, มันเป็นความเศร้า นั่นเขาไม่สามารถเลือกชัยชนะของเขาได้
Yeah, so I'm like, "Fine, you may be a wolf, you may be the scariest bandit in Haijin Province but you're a lousy tipper."อืม ฉันชอบ คุณอาจจะเป็นคนตะกละก็ได้ เจ้าอาจจะเป็นโจรที่น่ากลัวที่สุด แต่เจ้าขี้เหนียวทิปชะมัด
You look like the Shandong province type.เจ้าดูเหมือนคนมณฑลชางตุงนะเนี่ย
Alexandria, in the province of Egypt, still retained some of its luster, possessed one of the Seven Wonders of the ancient world: the legendary lighthouse, and the biggest library known.อเล็กซานเดรีย จังหวัดหนึ่งของอียิปต์ ยังคงความรุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยความที่ครอบครองหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกโบราณ ประภาคารในตำนาน\ และหอสมุดที่ใหญ่ที่สุด ที่โลกเคยรู้จัก

province ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿加维[À jiā wéi, ㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˊ, 阿加维 / 阿加維] the Algarve (southern province of Portugal)
亚齐[Yà qí, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ, 亚齐 / 亞齊] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra; Aceh sultanate 16th-19th century
亚齐省[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ, 亚齐省 / 亞齊省] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra
督标[dū biāo, ㄉㄨ ㄅㄧㄠ, 督标 / 督標] army regiment at the disposal of province governor-general
巴格兰[Bā gé lán, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, 巴格兰 / 巴格蘭] Baghlan province of north Afghanistan
巴格兰省[Bā gé lán shěng, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕㄥˇ, 巴格兰省 / 巴格蘭省] Baghlan province of north Afghanistan
婆罗洲[Pó luó zhōu, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄓㄡ, 婆罗洲 / 婆囉洲] Borneo province of Indonesia on Kalimantan Island)
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, 不列颠哥伦比亚 / 不列顛哥倫比亞] British Columbia, Pacific province of Canada
不列颠哥伦比亚省[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, 不列颠哥伦比亚省 / 不列顛哥倫比亞省] British Columbia, Pacific province of Canada
[Yuè, ㄩㄝˋ, 粤 / 粵] Cantonese; abbr. for Guangdong 廣東|广东 province in south China
南京[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, 南京] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
南京市[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, 南京市] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
[Yún, ㄩㄣˊ, 云 / 雲] cloud; abbr. for Yunnan 雲南|云南 province in southwest China; surname Yun
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 县 / 縣] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区
[lǔ, ㄌㄨˇ, 鲁 / 魯] crass; place name; abbr. for Shandong 山東|山东 province in east China; surname Lu
德布勒森[Dé bù lè sēn, ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙㄣ, 德布勒森] Debrecen, Hugary's second city, capital of Hajdú-Bihar province in east Hungary on the border with Ukraine
副州长[fù zhōu zhǎng, ㄈㄨˋ ㄓㄡ ㄓㄤˇ, 副州长 / 副州長] deputy governor (of a province or colony); lieutenant governor of US state
福建[Fú jiàn, ㄈㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, 福建] Fujian province (Fukien) in east China, abbr. 福 or 閩|闽, capital Fuzhou 福州
福建省[Fú jiàn shěng, ㄈㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄥˇ, 福建省] Fujian province (Fukien) in east China, abbr. 福 or 閩|闽, capital Fuzhou 福州
加利西亚[Jiā lì xī yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 加利西亚 / 加利西亞] Galicia, province and former kingdom of northwest Spain
加兹尼省[Jiā zī ní shěng, ㄐㄧㄚ ㄗ ㄋㄧˊ ㄕㄥˇ, 加兹尼省 / 加茲尼省] Ghazni or Ghaznah province of Afghanistan
州长[zhōu zhǎng, ㄓㄡ ㄓㄤˇ, 州长 / 州長] governor (of a province or colony); US state governor
海口[Hǎi kǒu, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ, 海口] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China
海口市[Hǎi kǒu shì, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ ㄕˋ, 海口市] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China
天府[Tiān fǔ, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˇ, 天府] Heavenly province (epithet of Sichuan, esp. area around Chengdu); land of plenty
[Wú, ˊ, 吴 / 吳] surname Wu; province of Jiangsu; name of Southern China states at different historical periods
湖北[Hú běi, ㄏㄨˊ ㄅㄟˇ, 湖北] Hubei province (Hupeh) in central China, abbr. 鄂, capital Wuhan 武漢|武汉
湖北省[Hú běi shěng, ㄏㄨˊ ㄅㄟˇ ㄕㄥˇ, 湖北省] Hubei province (Hupeh) in central China, abbr. 鄂, capital Wuhan 武漢|武汉
巡抚[xún fǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄈㄨˇ, 巡抚 / 巡撫] inspector-general of province in Ming and Qing times
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 琼 / 瓊] jasper; fine jade; beautiful; exquisite (e.g. wine, food); abbr. for Hainan island province 海南
伽倻[Jiā yē, ㄐㄧㄚ ㄧㄝ, 伽倻] Kaya; a country or province to the South of Silla 新羅|新罗 in south Korea around 500 AD
[jí, ㄐㄧˊ, 吉] lucky; abbr. for Jilin 吉林 province in northeast China; giga- (meaning billion or 10^9); surname Ji
曼德勒[Màn dé lè, ㄇㄢˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜˋ, 曼德勒] Mandalay, province and second city of Myanmar (Burma)
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, 中央直辖市 / 中央直轄市] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city
直辖市[zhí xiá shì, ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, 直辖市 / 直轄市] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city
香格里拉[Xiāng gé lǐ lā, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄌㄚ, 香格里拉 / 香格裡拉] Shangri-La (mythical location); Shangri-La, adopted name of Zhong Dian 中甸 in southwest Yunnan (Tibetan Gyeltang or Gyalthang, in former Tibetan province of Kham)
[qīng, ㄑㄧㄥ, 青] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, 一中原则 / 一中原則] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China
彭亨[Péng hēng, ㄆㄥˊ ㄏㄥ, 彭亨] Pahang province of Malaysia
[sū, ㄙㄨ, 苏 / 蘇] Perilla frutescens (Chinese basil or wild red basil); place name; to revive; used as phonetic in transliteration; abbr. for Soviet Union 蘇維埃|苏维埃 or 蘇聯|苏联, Jiangsu province 江蘇|江苏 and Suzhou city 蘇州|苏州; surname Su

province ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロビンス[, purobinsu] (n) province
同国人[どうこくじん, doukokujin] (n) fellow countryman; compatriot; person from same province
国(P);邦;國(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 国郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P)
教会管区[きょうかいかんく, kyoukaikanku] (n) ecclesiastical province
肥後ずいき;肥後芋茎;肥後随喜[ひごずいき, higozuiki] (n) (See 蓮芋) dried giant elephant ear stem from Higo province (eaten or used as a sex aid)
薩摩[さつま, satsuma] (n) (1) Satsuma (ancient province located in present-day Kagoshima prefecture); (2) (abbr) (See 薩摩芋・さつまいも) sweet potato (Ipomoea batatas)
野人[やじん, yajin] (n) (1) rustic; country bumpkin; person with rough and simple tastes; (2) Yeren; legendary mountain-dwelling hominid (similar to a sasquatch, yeti, etc.) of China's Hubei province
下国[げこく, gekoku] (n,vs) leaving for the provinces
五畿内[ごきない, gokinai] (n) (See 四畿内) the Five Home Provinces (Yamato, Yamashiro, Settsu, Kawachi, and Izumi)
他国[たこく, takoku] (n,vs) foreign country; another province; (P)
同田貫;胴田貫[どうたぬき, doutanuki] (n) (1) Eiroku-period swordsmithing school, named for a place in the old Higo province; (2) sword of the Dotanuki school, usually thicker and heavier than regular Japanese swords; (3) in fiction, a heavier variant of Japanese sword
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P)
外省人[がいしょうじん, gaishoujin] (n) (1) (See 本省人) (China) someone from outside one's own province; (2) (Taiwan) someone who moved to Taiwan from the continent after WWII
沿海州[えんかいしゅう, enkaishuu] (n) (Russian) maritime provinces; (P)
総領;惣領;總領(oK)[そうりょう, souryou] (n) (1) eldest child; oldest child; first-born child; (2) child who carries on the family name; (3) (arch) (See 律令制,総領・すべおさ) pre-ritsuryo official established in key provinces, responsible for administration of his home and surrounding provinces; (4) (arch) head of a warrior clan (Kamakura period)
郷里制[ごうりせい, gourisei] (n) (See 国郡里制) township-neighbourhood system (redefining the province-district-neighbourhood system, establishing 50-home townships of 2-3 neighbourhoods each; 715-740 CE)
関八州[かんはっしゅう, kanhasshuu] (n) (abbr) (See 関東八州) eight Edo-period provinces of Kanto (Sagami, Musashi, Awa, Kazusa, Shimousa, Hitachi, Kouzuke & Shimotsuke)
関東八州[かんとうはっしゅう, kantouhasshuu] (n) (See 関八州) eight Edo-period provinces of Kanto (Sagami, Musashi, Awa, Kazusa, Shimousa, Hitachi, Kouzuke & Shimotsuke)

province ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūa) EN: capital district ; provincial capital ; muang district FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f] ; capitale provinciale [f]
อัสสัม[n. prop.] (Assam ) EN: Assam ; Assam Province (obs.) FR:
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบรายงาน[n. exp.] (bai rāi-ngā) EN: official report from the province FR:
บ้านต่างจังหวัด[n. exp.] (bān tāngjan) EN: FR: maison en province [f]
จังหวัด[n.] (jangwat) EN: province ; prefecture FR: province [f] ; département [m] ; préfecture [f]
จังหวัดอำนาจเจริญ ; จ.อำนาจเจริญ[n. prop.] (Jangwat Amn) EN: Amnat Charoen Province FR: province de Amnat Charoen [f]
จังหวัดอ่างทอง ; จ.อ่างทอง[n. prop.] (Jangwat Āng) EN: Ang Thong Province FR: province de Ang Thong [f]
จังหวัดบ้านเกิด[n. exp.] (jangwat bān) EN: FR: province natale [f]
จังหวัดบึงกาฬ ; จ.บึงกาฬ[n. prop.] (Jangwat Beu) EN: Bueng Kan Province FR: province de Bueng Kan [f]
จังหวัดบุรีรัมย์ ; จ.บุรีรัมย์[n. prop.] (Jangwat Bur) EN: Buri Ram Province ; Buriram Province FR: province de Buri Ram [f] ; province de Buriram [f]
จังหวัดฉะเชิงเทรา ; จ.ฉะเชิงเทรา[n. prop.] (Jangwat Cha) EN: Chachoengsao Province FR: province de Chachoengsao [f]
จังหวัดชายแดน[n. exp.] (jangwat chā) EN: border province FR: province frontalière [f]
จังหวัดชัยนาท ; จ.ชัยนาท[n. prop.] (Jangwat Cha) EN: Chai Nat Province FR: province de Chai Nat [f]
จังหวัดชัยภูมิ ; จ.ชัยภูมิ[n. prop.] (Jangwat Cha) EN: Chaiyaphum Province FR: province de Chaiyaphum [f]
จังหวัดเชียงใหม่ ; จ.เชียงใหม่[n. prop.] (Jangwat Chī) EN: Chiang Mai Province ; Chieng Mai Province FR: province de Chiang Mai [f] ; province de Chieng Mai [f]
จังหวัดเชียงราย ; จ.เชียงราย[n. prop.] (Jangwat Chī) EN: Chiang Rai Province ; Chieng Rai Province FR: province de Chiang Rai [f] ; province de Chieng Rai [f]
จังหวัดชลบุรี ; จ.ชลบุรี[n. prop.] (Jangwat Cho) EN: Chonburi Province ; Chon Buri Province FR: province de Chonburi [f] ; province de Chon Buri [f]
จังหวัดชุมพร ; จ.ชุมพร[n. prop.] (Jangwat Chu) EN: Chumphon Province FR: province de Chumphon [f]
จังหวัดจันทบุรี ; จ.จันทบุรี [n. prop.] (Jangwat Jan) EN: Chanthaburi Province FR: province de Chanthaburi [f]
จังหวัดกาฬสินธุ์ ; จ.กาฬสินธุ์[n. prop.] (Jangwat Kāl) EN: Kalasin Province FR: province de kalasin [f]
จังหวัดกำแพงเพชร ; จ.กำแพงเพชร[n. prop.] (Jangwat Kam) EN: Kamphaeng Phet Province FR: province de Kamphaeng Phet [f]
จังหวัดกาญจนบุรี ; จ.กาญจนบุรี[n. prop.] (Jangwat Kān) EN: Kanchanaburi Province FR: province de Kanchanaburi [f]
จังหวัดของประเทศไทย[n. exp.] (jangwat khø) EN: province of Thailand FR: province de Thaïlande [f] ; province Thaïlandaise [f]
จังหวัดขอนแก่น ; จ.ขอนแก่น[n. prop.] (Jangwat Khø) EN: Khon Kaen Province FR: province de Khon Kaen [f]
จังหวัดกระบี่ ; จ.กระบี่[n. prop.] (Jangwat Kra) EN: Krabi Province FR: province de Krabi [f]
จังหวัดลำปาง ; จ.ลำปาง[n. prop.] (Jangwat Lam) EN: Lampang Province FR: province de Lampang [f]
จังหวัดลำพูน ; จ.ลำพูน[n. prop.] (Jangwat Lam) EN: Lamphun Province FR: province de Lamphun [f]
จังหวัดเลย ; จ.เลย[n. prop.] (Jangwat Loē) EN: Loei Province FR: province de Loei [f]
จังหวัดลพบุรี ; จ.ลพบุรี[n. prop.] (Jangwat Lop) EN: Lopburi Province ; Lop Buri Province FR: province de Lopburi [f] ; province de Lop Buri [f]
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ; จ.แม่ฮ่องสอน[n. prop.] (Jangwat Mae) EN: Mae Hong Son Province FR: province de Mae Hong Son [f]
จังหวัดมหาสารคาม ; จ.มหาสารคาม[n. prop.] (Jangwat Mah) EN: Maha Sarakham Province FR: province de Maha Sarakham [f]
จังหวัดมุกดาหาร ; จ.มุกดาหาร[n. prop.] (Jangwat Muk) EN: Mukdahan Province FR: province de Mukdahan [f]
จังหวัดนครนายก ; จ.นครนายก[n. prop.] (Jangwat Nak) EN: Nakhon Nayok Province FR: province de Nakhon Nayok [f]
จังหวัดนครปฐม ; จ.นครปฐม[n. prop.] (Jangwat Nak) EN: Nakhon Pathom Province FR: province de Nakhon Pathom [f]
จังหวัดนครพนม ; จ.นครพนม[n. prop.] (Jangwat Nak) EN: Nakhon Phanom Province FR: province de Nakhon Phanom [f]
จังหวัดนครราชสีมา ; จ.นครราชสีมา[n. prop.] (Jangwat Nak) EN: Nakhon Ratchasima Province FR: province de Nakhon Ratchasima [f]
จังหวัดนครสวรรค์ ; จ.นครสวรรค์[n. prop.] (Jangwat Nak) EN: Nakhon Sawan Province FR: province de Nakhon Sawan [f]
จังหวัดนครศรีธรรมราช ; จ.นครศรีธรรมราช[n. prop.] (Jangwat Nak) EN: Nakhon Si Thammarat Province FR: province de Nakhon Si Thammarat [f]
จังหวัดน่าน ; จ.น่าน[n. prop.] (Jangwat Nān) EN: Nan Province FR: province de Nan [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า province
Back to top