ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encompassing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encompassing*, -encompassing-

encompassing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encompassing (adj.) ซึ่งล้อมรอบ See also: ซึ่งแวดล้อม, ซึ่งโอบล้อม Syn. around, enclosing

encompassing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
年末年始[ねんまつねんし, nenmatsunenshi] (n) the New Year's holiday; the period encompassing the close of the old year and the start of the new year
整体[せいたい, seitai] (n,adj-no) Setai (manipulative therapy based on Chinese and Japanese traditions, and encompassing osteopathy, massage and chiropractic)
網羅的[もうらてき, mourateki] (adj-na) comprehensive; exhaustive; cyclopedic; encompassing
網羅[もうら, moura] (n,vs) comprising; including; covering; encompassing; comprehending; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encompassing
Back to top