ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coloseum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coloseum*, -coloseum-

coloseum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coloseum (n.) บริเวณงานแสดงนิทรรศการ See also: ลานจัดงานแสดง, ลานตลาดนัด Syn. enclosure, exhibition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coloseum
Back to top