ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดูถูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดูถูก*, -ดูถูก-

ดูถูก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูถูก (adv.) disparagingly See also: insultingly Syn. ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูถูก (v.) disparage See also: run someone down Syn. ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูถูก (v.) despise See also: view with contempt, look down on Syn. ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ดูถูก (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. เหยียดหยาม, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, เหยียด
ดูถูก (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. ดูถูกดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, ดูถูกเหยียดหยาม, เย้ยหยัน
ดูถูก (v.) look down upon See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront Syn. เหยียดหยาม
ดูถูก (v.) insult See also: underestimate, disparage, disdain, slight, snub, affront, look down upon, scorn, hold in contempt
ดูถูก (v.) insult See also: affront, disparage, denigrate Syn. สบประมาท, ดูหมิ่น, ดูแคลน
ดูถูก (v.) insult See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight Syn. ดูหมิ่น, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน
ดูถูก (v.) insult See also: humiliate, dishonor, disgrace Syn. ดูหมิ่น Ops. ยกย่อง
ดูถูก (v.) insult See also: affront Syn. เหยียด, หยาม
ดูถูก (v.) insult See also: contempt, defame, slander, condemn, affront Syn. สบประมาท, ดูแคลน, ดูหมิ่น, หยาม
ดูถูก (v.) disdain See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight Syn. เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
ดูถูก (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
ดูถูก (v.) insult See also: humiliate, disparage, scorn, disdain, slight Syn. ลบหลู่, ดูหมิ่น Ops. เชิดชู, ยกย่อง
ดูถูก (v.) underrate See also: insult, affront, underestimate Syn. หมิ่นน้ำหน้า, ดูหมิ่น, สบประมาท, หยามหน้า Ops. ยกย่อง
ดูถูกดูหมิ่น (adv.) disparagingly See also: insultingly Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูถูกดูหมิ่น (v.) disparage See also: run someone down Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูถูกดูหมิ่น (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. ดูถูกดูแคลน, ดูถูก, ดูถูกเหยียดหยาม, เย้ยหยัน
ดูถูกดูหมิ่น (v.) disdain See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม
ดูถูกดูหมิ่น (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม
ดูถูกดูแคลน (v.) look down upon See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront Syn. ดูถูก, เหยียดหยาม
ดูถูกผิว (v.) have racial discrimination Syn. แบ่งผิว
ดูถูกเหยียดหยาม (v.) insult See also: view with contempt, scorn Syn. หยามน้ำหน้า
ดูถูกเหยียดหยาม (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. ดูถูกดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, ดูถูก, เย้ยหยัน
English-Thai: HOPE Dictionary
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
bah(บา) interj. คำอุทานแสดงความดูถูก หรือความรำคาญ
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
belittle(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride ###A. promote
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
cheapen(ชี'เพิน) {cheapened,cheapening,cheapens} vt. ทำให้ถูก,ดูถูก,ลดคุณภาพ,ทำให้มีค่าน้อยลง,ต่อรองราคา. -vi. ถูกลง,ราคาตก, Syn. depreciate
contemn(คันเทมน์') {contemned,contemning,contemns} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace ###A. respect
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
deprecate(เดพ'ระเคท) vt. ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ติเตียน,ดูถูก., See also: deprecation n. ดูdeprecate deprecator n. ดูdeprecate, Syn. protest ###A. condone
deprecative(เดพ'ระเคทิฟว) adj. ซึ่งคัดค้าน,ซึ่งติเตียน,ซึ่งดูถูก, Syn. deprecatory
deride(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเราะเยาะ,ดูถูก,เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.
derision(ดิริส'เชิน) n. การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก,สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ,ขี้ปาก
derisive(ดิไร'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย,เกี่ยวกับการดูถูก, See also: derisiveness n., Syn. derisory
derogative(ดิรอก'กะทิฟว) adj. ดูถูก,เย้ยหยัน.
despise(ดิสไพซ') vt. ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ดูถูก,ชัง., Syn. condemn
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
disparage(ดิสแพ'ริจฺ) vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย., See also: disparager n. ดูdisparage disparaging adv. ดูdisparage
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
disparaging(ดิสแพ'ริจจิง) adj. เกี่ยวกับการดูถูก,ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. slighting
disprizevt. ดูหมิ่น,ดูถูก,รังเกียจ
fart(ฟาร์ท) n. ตด,การผายลม,บุคคลที่ดูถูก. vi. ตก,ผายลม
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
grubby(กรับ'บี) adj. สกปรก,โสโครก,เต็มไปด้วยตัวด้วง,น่าชัง,น่าดูถูก., See also: grubbily adv. grubbiness n., Syn. messy,dirty
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
ignominious(อิก'นะมิน'เนียส) adj. น่าอับอาย,อัปยศอดสู,เสียชื่อเสียง,น่ารังเกียจ,น่าดูถูก, See also: ignominiousness n., Syn. humiliating,degrading
ignominy(อิก'นะมินนี) n. ความน่าอับอาย,ความอัปยศอดสู,ความน่าดูถูก ความรังเกียจ, Syn. disgrace,shame
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour
insect(อิน'เซคทฺ) n. แมลง,บุคคลที่ดูถูก, See also: insectean,insectan,insectival,insectile,insectlike adj.
insolence(อิน'ซะเลินซฺ) n. ความอวดดี,ความทะลึ่ง,ความดูถูก,ความไร้มารยาท.
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse
look(ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
mangy(แมน'จี) adj. เป็นโรคเรื้อนสุนัข,เป็นขี้เรื้อน,น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลว,ชั่วช้า,ซอมซ่อ., Syn. mangey,contemptible
minimise(มิน'นะไมซ) vt. ลดขนาดลงให้มากที่สุด,ดูถูก., See also: minimisation n. minimiszation n. minimiser n. minimiszer n., Syn. reduce,-A. increase
minimize(มิน'นะไมซ) vt. ลดขนาดลงให้มากที่สุด,ดูถูก., See also: minimisation n. minimiszation n. minimiser n. minimiszer n., Syn. reduce,-A. increase
English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง
scornful(adj) ซึ่งดูถูก,ซึ่งเหยียดหยาม,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งรังเกียจ
scurvy(adj) ต่ำช้า,เลว,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
cynic(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynical(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
deride(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,ดูถูก
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
derisive(adj) เป็นที่เย้ยหยัน,เป็นที่ดูถูก,เป็นขี้ปาก
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
despise(vt) หมิ่นประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ชั่ว
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
disparage(vt) ทำให้เสียชื่อ,ทำให้เสื่อมเสีย,ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
ignominious(adj) น่าอัปยศ,น่าอาย,น่าอดสู,น่าดูถูก
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
slightly(adv) อย่างดูแคลน,อย่างดูถูก
minimize(vt) ทำให้น้อยที่สุด,ดูถูก,ลดขนาด,ทำให้มีค่าน้อย
scorn(vt) ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท,หมิ่นประมาท
sneer(vi) เยาะเย้ย,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,ดูถูก
underrate(vt) ตีราคาต่ำเกินไป,สบประมาท,ดูถูก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affront (vt.) ดูถูก See also: ดูแคลน, ปรามาส, สบประมาท Syn. offend, insult, provoke
belittle (vt.) ดูถูก See also: ดูแคลน, เหยียดหยาม
contemn (vt.) ดูถูก Syn. scorn, despise
contemptous (adj.) ดูถูก See also: ดูหมิ่น, รังเกียจ Syn. disdainful
disparage (vt.) ดูถูก See also: ดูหมิ่น, วิพากษ์วิจารณ์ Syn. belittle, minimize, diminish Ops. esteem
lout (vt.) ดูถูก See also: เหยียดหยาม, ดุว่า, ด่า Syn. flout, scorn
pile insult on insult (idm.) ดูถูก See also: หยาบคายกับ Syn. heap on
pique (vt.) ดูถูก See also: สบประมาท Syn. affront
scornful (adj.) ดูถูก See also: ดูหมิ่น, รังเกียจ Syn. contemptous, disdainful
pooh-pooh (vt.) ดูถูก (คำไม่เป็นทางการ) See also: เหยียดหยาม Syn. depreciate
snoot (vt.) ดูถูก (คำไม่เป็นทางการ) See also: เหยียดหยาม, ดูหมิ่น
disdain (vt.) ดูถูกเหยียดหยาม See also: รังเกียจ Syn. scorn, mock, ridicule Ops. honor, respect, esteem
abusively (adv.) อย่างดูถูกดูแคลน See also: อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน Syn. insolently Ops. complimentarily, resectfully
bah (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือดูถูก
ball breaker (n.) คำพูดดูถูก (ผู้ชายใช้พูดกับผู้หญิง)
bugger (n.) คำเรียกแบบดูถูกและแสดงถึงอารมณ์โกรธ
contempt (n.) การดูถูก See also: ความรู้สึกรังเกียจอย่างมาก Syn. disdain, scorn
contemptible or disgusting person (n.) คนตะกละ (คำดูถูก) See also: คนเห็นแก่กิน, คนเห็นแก่ตัว, คนน่ารังเกียจ
contemptuously (adv.) อย่างดูถูกผู้อื่น Syn. disdainfully, scornfully
dago (n.) คำที่มีความหมายดูถูกใช้เรียกคนที่มาจากอิตาลี สเปน หรือโปรตุเกส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't underestimate themอย่าดูถูกพวกนั้น
He's insulted me!เขาดูถูกฉัน
He insulted meเขาดูถูกฉัน
He always looks down on meเขามักดูถูกฉันเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I really despise people that don't work.ฉัน จริงๆ ดูถูก คน ที่ไม่ทำงาน
And they rank him out and beat him up whenever they get a chance.เพื่อนๆ ดูถูก และรังแกเขา ทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส
Suddenly you don't have those milestones that straight people have to compare each other against.ชีวิตที่มีมา ล่มสลายลง มีแต่คนเหยียดหยาม ดูถูก เก็บกด จากคำคน
Lord Snow here grew up in a castle spitting down on the likes of you.ลอร์ดสโนว์คนนี้ เติบโตมาในปราสาท ดูถูก ผู้คนเยี่ยงเจ้า
You looked down on me. I only wish in my life for once...ดูถูกกันมากเกินไปแล้ว พ่อแค่หวังว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของพ่อ
Then you must pull the red lever before you.ดูถูกค่าของคนเพราะสีผิวของเขา
I'm not insulting you. I'm stating facts. Your elbow's knobby, fact.ดูถูกบ้าสิ เรื่องจริง ข้อศอกเธอมีแต่กระดูก
Look what he's doing! It's an insult to my people!ดูสิ่งที่มันทำ มันดูถูกประชาชนของฉัน
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
Never underrate the wily Pathan.ไม่เคยดูถูกจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน สิ่งที่เราจะเข้าสู่ในขณะนี้
They've given me a good life so don't despise them.ดังนั้นอย่าดูถูกพวกเขา ที่นี่
I'm not gas, I found that very insulting.แก๊ส ผมไม่ใช่แก๊ส ผมว่าเป็นการดูถูกผมที่สุด
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง
But through people like you he would become an object of derision... speculation, experimentation.แต่ผ่านคนที่ชอบคุณเขาจะ กลายเป็นวัตถุของการดูถูก ... การเก็งกำไรการทดลอง
You have insulted my son.คุณได้ดูถูกลูกชายของฉัน
You're insulting them, and you're embarrassing me.คุณกำลังดูถูกพวกเขา และคุณอายฉัน
Dr.Jones, in our country, it's not usual for a guest to insult his host.Dr.Jones ในประเทศของเรา มันไม่ปกติสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะดูถูกโฮสต์ของเขา
You mocked me once.นายดูถูกฉันอีกแล้วนะ อย่าทำเช่นนั้นอีก!
I don't mean no disrespect, but that's the way it is.ผมไม่ได้ดูถูกนะ แต่เป็นแบบนั้นจริงๆ
Well, if you were smarter, people wouldn't be able to... take advantage of you.ถ้าเธอฉลาดขึ้น คนอื่นๆก็จะไม่.. ..ดูถูกเธออีก
Because you think that being a girl is degrading?เพราะเธอดูถูกการเป็นผู้หญิงไง
But for a boy to look like a girl is degrading because you think that being a girl is degrading.แต่ถ้าผู้ชายดูเหมือนผู้หญิงกลับน่าตลก เพราะเธอ ดูถูกการเป็นผู้หญิง
"Over there, nobody will look down on herที่นั่น จะไม่มีใครดูถูกเธอ
[ Train Whistle Blowing ]ผมไม่ได้ดูถูกอะไรคุณ...
You-- lt's-- lt's pitiful!คุณนี่มันน่าดูถูกนัก
You are determined to ruin him, and make him the contempt of the world!เธอตั้งใจที่จะทำลายเขา และทำให้เขาโดนทั้งโลกดูถูก
That sarcastic, contemptuous tone that means... you know everything because you're a man... and I know nothing because I'm a woman.ที่เหน็บแนมน้ำเสียงดูถูกนั่นหมายความว่า ... คุณรู้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นคน ... และฉันรู้ว่าไม่มีอะไรเพราะฉันผู้หญิงคนหนึ่ง
Well, it makes me furious. The contempt he has for her.ดีมันทำให้ฉันโกรธ ดูถูกที่เขามีต่อเธอ
If you ever disrespect my wife again, I will end you.ถ้าแกดูถูกเมียชั้นอีกคำเดียว ชั้นฆ่าแกแน่
I can walk myself. This is an insult!ฉันเดินเองได้ ดูถูกกันชัดๆ
Prince insult memory of boy's father.เจ้าฟ้าชาย ทรงดูถูกความทรงจำเกี่ยวกับพ่อ ของเด็กคนนั้น
And I marvel that you can be so contemptuous of me... on the same day that you lose your job!เก่งจังนะ ที่ดูถูกฉัน ในวันที่คุณตกงาน
Yes, like the contempt that you are showing me right now.ใช่ เหมือนที่คุณแสดงความดูถูกอยู่ขณะนี้
Your master underestimated us women.อาจารณ์แก ดูถูกฝีมือผู้หญิง
And you've repaid me with nothing but contemptแต่คุณตอบแทนฉัน ด้วยการดูถูก
Li Mu Bai himself spared you, and all you do is insult him.ไล มู ไบ ไว้ชีวิตคุณ แต่สิ่งที่คุณทำ คือดูถูกเขา
Don't be fooled by its tiny size.เห็นเม็ดแค่นี้อย่าดูถูกนะ
Amazing how you make that sound like an insult. Excuse me.ประหลาดดีที่คำชมของคุณ ฟังแล้วเหมือนดูถูก
That's insulting an officer.นั่นเท่ากับดูถูกทหารนะ
Dobby, I'm sorry. I didn't mean to offend you or anything.ด๊อบบี้ ขอโทษที ผมไม่ได้ตั้งใจดูถูกคุณ

ดูถูก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดูถูก
Back to top