ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flout*, -flout-

flout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flout (vi.) เยาะเย้ย See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม Syn. mock, disdain, scorn Ops. praise, esteem
flout (vt.) แสดงการเยาะเย้ย See also: แสดงการเหยียดหยาม Syn. mock, scoff Ops. respect
flout (n.) คำพูดเยาะเย้ย See also: คำพูดเหยียดหยาม, การดูหมิ่น Syn. insult, gibe Ops. respect, praise
flout (vt.) ไม่เคารพกฎหมาย Syn. defy, oppose, disobey Ops. obey
English-Thai: HOPE Dictionary
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
English-Thai: Nontri Dictionary
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ
You flouted the very principals you're now standing on.คุณละเมิดหลักการมากมาย ที่กำลังยึดถือไว้

flout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious FR: refuser d'obéir
เย้ยกฎหมาย[v. exp.] (yoēi kotmāi) EN: flout the law FR: se moquer de la loi

flout ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missachtung {f}flouting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flout
Back to top