ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

minimize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *minimize*, -minimize-

minimize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
minimize (vt.) ทำให้เล็กลงที่สุด See also: ลดให้เหลือน้อยที่สุด Syn. lessen, reduce
minimizer (n.) ผู้ทำให้มีค่าน้อยลง
English-Thai: HOPE Dictionary
minimize(มิน'นะไมซ) vt. ลดขนาดลงให้มากที่สุด,ดูถูก., See also: minimisation n. minimiszation n. minimiser n. minimiszer n., Syn. reduce,-A. increase
English-Thai: Nontri Dictionary
minimize(vt) ทำให้น้อยที่สุด,ดูถูก,ลดขนาด,ทำให้มีค่าน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ...
We just try to minimize the damage.เราแค่ต้องการลดความเสียหายให้น้อยที่สุด
And then, when we get back to New York, we need to contact Leslie and see what she can do to minimize the press on all this.แล้วพอเรากลับไปนิวยอร์ค เราต้องติดต่อเลสลี่ เพื่อดูว่าเธอจะจำกัดวง พวกนักข่าวเรื่องนี้ได้ไหม
You will minimize cuts and burns and keep your sleeves clean.แล้วนายจะต้องไม่โดนมีดบาดหรือไฟลวก แล้วก็รักษาแขนเสื้อให้สะอาด
Presumably, some were cremated in the hospital in order to minimize further infection.สันนิษฐานว่า บางคนคงถูกเผาในโรงพญาบาลนี้ เป็นระเบียบที่ต้องทำเมื่อเกิดโรคติดต่อขึ้น
Yes, so I chose a time well before human history to minimize the chances of adversely affecting the present.ใช่. ผมเลยเลือกเวลาก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อให้มีผลกระทบกับปัจจุบันน้อยที่สุด
I'm not trying to minimize dr. House's wrong doing.ฉันไม่ได้พยายามแก้ตัว หมอเฮาส์ทำพลาด
In an effort to minimize the negative reaction toward the cancelled marriage betweenชินฮวาเตรียมแผนการร่วมทุนกับบริษัท JK บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งอเมริกา
I'll do everything I can to protect the brain tissue and minimize damage.ผมจะทำทุกอย่างที่ผมทำได้ เพื่อป้องกันเนื้อเยื่อสมอง และลดความเสียหาย
I'm not trying to minimize your cancer or anything,ผมไม่ได้พยายามทำให้เรื่องมะเร็งของคุณเป็นเรื่องเล็กนะ
But he's a struggling grad student... and you're gonna minimize his responsibilities for his own good.ผู้ชายมักเป็น นอสตราดามุส เสมอ รึไง? ฮอดจินส์ ทำนายอนาคต
No, but we can minimize the confusion.ไม่มี แต่เราทำให้ความสับสนเหลือน้อยได้

minimize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต้นทุนต่ำสุด [n. exp.] (tonthun tam) EN: minimize cost FR: coût minimum [m] ; coût minimal [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า minimize
Back to top