ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำสั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำสั่ง*, -คำสั่ง-

คำสั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำสั่ง (n.) command See also: order, word of command Syn. คำบัญชา
คำสั่งจ่าย (n.) voucher See also: payment voucher, cheque, draft
คำสั่งมาโคร (n.) macro instruction
คำสั่งศาล (n.) writ See also: ruling Syn. คำตัดสิน, คำชี้ขาด
คำสั่งสอน (n.) doctrine See also: teaching, instruction Syn. คำสอน, คำอบรม
คำสั่งเด็ดขาด (n.) command See also: order, commandment Syn. คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
pseudo instructionคำสั่งเทียมคำสั่งลำลองหมายถึง คำสั่งในภาษาแอสเซมบลี (assembly) ที่บอกข้อมูลให้แอสเซมเบลอร์ว่า จะแปลเป็นภาษาเครื่องอย่างไร คำสั่งเทียมนี้จะไม่แปลเป็นภาษาเครื่องก่อน แต่จะกำหนดให้แอสเซมเบลอร์แปลโปรแกรมโดยตรง ตัวอย่างของคำสั่งเทียมที่ใช้มาก เช่น END เป็นสัญญาณให้รู้ว่า สิ้นสุดคำสั่งที่จะต้องแปลแล้ว
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
market orderคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
writ of orderคำสั่งให้พิจารณาใหม่
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
macro(แมค' โคร) คำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งย่อยหลาย ๆ คำสั่งซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เพียงสัญลักษณ์เดียว
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)
any keyแป้นใด ๆ หมายถึงคำสั่งให้กดแป้นใด ๆ ก็ได้ ก็จะมีผลเป็นอย่าเดียวกันหมด
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
assemble(อะเซม'เบิล) vt. รวบรวม,ประชุม,รวมเข้า. -assembler n., Syn. combine, collect ###A. disperse, separate) แปล (ภาษาแอสเซมบลี) หมายถึงแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ได้
assemblerแอสเซมเบลอร์ตัวแปลภาษาแอสเซมบลีหมายถึง โปรแกรมที่ใช้เพื่อทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์อ่านแล้วเข้าใจ และปฏิบัติตามคำสั่งได้ ดู assembly language
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน * เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
backslash\ (อักขระ) หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
behest(บิเฮสทฺ') n. คำสั่ง,คำขอร้อง,พระบรมราชโองการ, Syn. command
bid(บิด) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (การ) ออกคำสั่ง,สั่ง,กล่าว,บอก,ให้ราคา,ประมูลราคา,เชื้อเชิญ,ประกาศอย่างเปิดเผย,รับเป็นสมาชิก,ความพยายามเพื่อให้ได้มา vi. ออกคำสั่ง, กริยาช่อง 3 ของ bide, See also: bidder n. ดู bid -Conf. bade
bidding(บิด'ดิง) n. คำสั่ง,การออกคำสั่ง,การเรียกมา,การเชื้อเชิญ,การประมูลราคา,ราคาที่ประมูล,การเรียกไพ่, Syn. command
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
bios(ไบออส) ย่อมาจาก Basic Input/Output System เป็นชื่อโปรแกรมชุดหนึ่งซึ่ง จะควบคมการทำงานของคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าไปเก็บและการแสดงผล (หน่วยบันทึก แผงแป้นอักขระ จอภาพฯ) คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเก็บไบออสนี้ไว้ในชิปตัวหนึ่งที่สร้างมาให้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (built in) หรือที่เรียกว่า "รอม" (ROM) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะอ่านคำสั่งในไบออสก่อนเสมอ
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
briefing(บรีฟ'ฟิง) n. ข้อสรุป,คำสั่งสั้น,คำแถลงการณ์สั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
behest(n) คำสั่ง,พระบรมราชโองการ
bidding(n) การเสนอราคา,การให้ราคา,คำสั่ง
bossy(adj) ชอบออกคำสั่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,ชอบบงการ
command(n) คำสั่ง,คำบัญชา,การบังคับ,การบัญชาการ
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
dictation(n) คำสั่ง,การบงการ,การเขียนตามคำบอก
dictum(n) สุภาษิต,คำกล่าว,คำสั่ง
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
edict(n) คำสั่ง,คำประกาศ,คำประกาศิต,พระบรมราชโองการ,พระราชกฤษฎีกา
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
fiat(n) คำสั่ง,คำพิพากษา,คำตัดสิน,พระบรมราชโองการ
give(vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง
gospel(n) คัมภีร์พระคริสต์,หลักคำสอน,คำสั่งสอน,ข่าว
homily(n) คำเทศน์, คำสั่งสอน, คำตักเตือน
injunction(n) คำตักเตือน,คำสั่งศาล
interdict(n) ข้อห้าม,คำสั่งห้าม
interdiction(n) การห้าม,คำสั่งห้าม
law(n) กฎหมาย,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ศีล,คำสั่ง
mandate(n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต
mandatory(adj) เกี่ยวกับอาณัติ,เกี่ยวกับคำสั่ง,จำเป็น,เกี่ยวกับข้อบังคับ
order(n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน
ordinance(n) คำสั่ง,กฎ,เทศบัญญัติ,พระราชกฤษฎีกา
precept(n) กฎ,คำสั่งสอน,ธรรมะ,ศีล,ภาษิต,การอบรม
prescript(n) ใบสั่งยา,การบัญญัติ,การวางเงื่อนไข,การแนะนำ,คำสั่ง,อายุความ
prohibition(n) การห้าม,ข้อห้าม,ข้อละเว้น,การปราม,คำสั่งห้าม
shibboleth(n) คำทดสอบ,คำสัญญาณในหมู่คณะ,คำสั่ง
word(n) คำพูด,คำมั่น,ข่าว,คำสั่ง,ศัพท์,สุภาษิต
writ(n) คำสั่ง,หมายศาล,ข้อเขียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
branch instructionคำสั่งแยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
call instructionคำสั่งเรียก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
categorical imperativeคำสั่งเด็ดขาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certiorari (L.)คำสั่งเรียกสำนวนโดยศาลสูง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commandคำสั่งงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decree absoluteคำสั่งเด็ดขาดของศาลให้การสมรสสิ้นสุดลง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
halt instructionคำสั่งหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
injunctionคำสั่งศาลให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jump instructionคำสั่งกระโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mandatory injunctionคำสั่งศาลห้ามมิให้กระทำต่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pseudo instructionคำสั่งเทียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subscriptionคำสั่งปรุงยา (ในใบสั่งยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
code๑. รหัส, รหัสคำสั่ง [สัญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อมูลหรือคำสั่ง]๒. คำสั่ง, โปรแกรม๓. ลงรหัส๔. เขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
contumacyการจงใจไม่ไปศาล, การจงใจขัดคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
countermand๑. การยกเลิกคำสั่ง (ก. ปกครอง)๒. คำบอกห้าม (การใช้เงินตามตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decree๑. กฤษฎีกา๒. คำสั่งของศาล (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directive๑. ตัวชี้แนะ๒. คำสั่งชี้แนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imperative languageภาษาเชิงคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ procedural language] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrated softwareส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จ, ซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interdictionการห้าม, คำสั่งห้าม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interlocutory appealการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpreter๑. โปรแกรมแปลคำสั่ง, อินเทอร์พรีเตอร์๒. ตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
legal separationการแยกกันอยู่โดยคำสั่งศาล (สามีและภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
million instructions per second (MIPS)ล้านคำสั่งต่อวินาที (มิปส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MIPS (million instructions per second)มิปส์ (ล้านคำสั่งต่อวินาที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
money orderธนาณัติ, คำสั่งให้จ่ายเงิน (แก่ผู้รับเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obedience to order, defence ofข้อต่อสู้ว่าได้ทำตามคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
order๑. คำสั่ง, ระเบียบ๒. ความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
precept๑. คำสั่ง, หมายศาล๒. ข้อสั่งสอน, ศีล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedural languageภาษาเชิงกระบวนคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ imperative language] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
procedure๑. กระบวนงาน๒. กระบวนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง๒. สร้างโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reduced instruction set computer (RISC)คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง (ริสก์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RISC (reduced instruction set computer)ริสก์ (คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injunctionคำสั่งห้ามของศาล หรือคำสั่งให้ดำเนินการใด ๆ จากศาล [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Alt keyแป้นสลับ แป้นที่ใช้คู่กับแป้นอื่นๆ เพื่อป้อนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Application softwareส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ [TU Subject Heading]
Architectureสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรมแต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
axonแอกซอน, ใยประสาทชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่นำกระแสประสาทคำสั่งออกจากตัวเซลล์ประสาท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
BIOS (Basic Input Output System)ไบออส, ไบออสทำหน้าที่เก็บข้อมูล โปรแกรมและคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญในการเริ่มต้นกระบวนการบูตของเครื่องคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
busบัส, ระบบส่งถ่ายข้อมูลและคำสั่งระหว่างอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
dendriteเดนไดรต์, ใยประสาทชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่นำกระแสประสาทหรือคำสั่งเข้าสู่ตัวเซลล์ประสาท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
DOS promptตัวพร้อม เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS หากเครื่องของเรามีฮาร์ดิสก์ ข้อความสุดท้ายที่จะเห็นบนจอก็คือ C> ข้อความนี้ก็คือตัวพร้อม ซึ่งแสดงว่า DOS พร้อมรับคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Dumb terminalเครื่องปลายทางแบบใบ้เครื่องปลายทางที่ไม่มีตัวประมวลผลหลัก แต่สามารถรับข้อมูลและคำสั่งผ่านแป้นพิพม์แล้วส่งคำสั่งและข้อมูลนั้นไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก [คอมพิวเตอร์]
graphical user interfaceส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ลักษณะการแสดงคำสั่ง โปรแกรม หรือสิ่งอื่ีนๆ เป็นภาพกราฟิก (เรียกว่า icon หรือ สัญรูป) บนจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Intelligent agents (Computer software)อินเทลลิเจนท์ เอเจนท์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Interpreterตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Opening priceราคาเปิดราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ โดยเกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลักในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 09.55-10.00 น. พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาเปิด [ตลาดทุน]
procedural languagesภาษาเชิงกระบวนความ, ภาษาโปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานตามลำดับของคำสั่งจากคำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย และบางคำสั่งอาจจะถูกทำซ้ำ หรือบางคำสั่งอาจจะไม่ถูกกระทำเลย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในโปรแกรม ภาษาในกลุ่มนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำความเข้าใจกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากช่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Program๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง ๒. สร้างโปรแกรม, ๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง
pseudocodeรหัสคำสั่งลำลอง [คอมพิวเตอร์]
registerเรจิสเตอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่อยู่ในฮาร์ดแวร์ของตัวประมวล และสามารถถ่ายโอน หรือส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมาก เรจิสเตอร์มีหลายประเภทสุดแล้วแต่เครื่อง แต่ส่วนมากมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ คือ เรจิสเตอร์สำหรับใช้ในการคำนวณ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องคิดเลขภายในของตัวประมวลผล และเรจิสเตอร์สำหรับใช้เก็บคำสั่งและเลขที่อยู่ของคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
repetition structureโครงสร้างแบบวนซ้ำ, โครงสร้างการทำงานที่มีการทำงานในบางคำสั่งหรือบางชุดของคำสั่งซ้ำกันมากกว่าหนึ่งรอบขึ้นไป โดยการวนซ้ำนี้จะต้องมีการตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยเสมอ เพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดจะวนซ้ำ หรือเมื่อใดจะถึงเวลาหยุดการวนซ้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary storageหน่วยเก็บรองหน่วยความจำที่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลและคำสั่งได้อย่างคงถาวรกว่าหน่วยความจำหลัก แม้ว่าไฟฟ้าจะดับเนื้อหาที่บันทึกไว้็จะไม่สูญหายไป หน่วยเก็บสำรอง หรือหน่วยความจำรองที่ใช้กันมากในเวลานี้ก็คือจานแม่เหล็ก แผ่นบันทึก เทปแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
sequential structureโครงสร้างแบบลำดับ, โครงสร้างการทำงานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาจะทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้ตามลำดับ ตั้งแต่คำสั่งแรก ไปจนถึงคำสั่งสุดท้าย โดยที่คำสั่งในที่นี้อาจเป็นคำสั่งเดี่ยวๆ หรือเป็นคำสั่งเชิงซ้อนที่มีหลายคำสั่งย่อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ROM Read Only Menoryหน่วยความจำรอมควบคุมการส่งข้อมูลหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่งไว้อย่างถาวร คำสั่งที่เก็บไว้จะไม่ลบเลือนหายไป แม้ว่าไฟฟ้าจะดับ หน่วยความจำนี้ปกติเป็นชิปที่ผู้ผลิตได้บรรจุคำสั่งเอาไว้อย่างถาวร คำสั่งทั่วไปที่เก็บอยู่ในรอมได้แก่ BIOS (Basic Input/Output System) หรือโปรแกรมที่ช่วยการส่งข้อมูลระหว่างตัวประมวลผลกับอุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก ข้อมูลตัวแปลภาษาเบสิก และคำสั่งอื่นๆ ตามแต่ผู้ิผลิตจะเห็นว่าสมควร [คอมพิวเตอร์]
Softwareส่วนชุดคำสั่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
source codeรหัสต้นฉบับคำสั่งและโปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาระดับสูงเพื่อแปลเป็นภาษาเครื่องสำหรับใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
storageหน่วยเก็บ, หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่ง และข้อมูลของคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำลอง [คอมพิวเตอร์]
supercomputerซูเปอร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถสูง คิดคำนวณได้เร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ ชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้เดิมที่ตั้งขึ้นเพื่อเรียกคอมพิวเตอร์ Cray-1 ซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตโดยบริษัท Cray Research และต่อมามีผู้พัฒนาเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกมาก รวมทั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ในญี่ปุ่นด้วย ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงมาก และโดยทั่วไปถือว่าจะต้องเร็วกว่า 300 MFLOPS คือคำนวณเลขจุดลอยตัวได้เกินกว่า 300 ล้านคำสั่งต่อวินาที ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงยิ่ง (high performance computer) [คอมพิวเตอร์]
tabletเครื่องอ่านพิกัดอุปกรลักษณะเหมือนกับกระดานเขียนแบบใช้ร่วมกับเมาท์ หรือปากกา หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่นในการอ่านข้อมูลเข้าเครื่อง นิยมใช้กับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการคือ จัดทำแผ่นกระดาษเป็นตารางขนาดเล็ก แต่ละตารางกำหนดให้ตรงกับคำสั่งต่างๆ ที่จะใช้ในโปรแกรมเขียนแบบ นำแผ่นกระดาษนี้มาตรึงไว้กับเครื่องอ่านพิกัดนี้ เมื่อต้องการเลือกใช้คำสั่งใดก็ให้ใช้ปากกาที่ต่อกับเครื่องนั้นกดลงบนตารางที่ตรงกับคำสั่งนั้น [คอมพิวเตอร์]
teleprocessingการประมวลผลทางไกลระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถส่งโปรแกรมคำสั่ง และข้อมูลไปประมวลผลผ่านทางเครื่องผลายทาง ซึ่งอยู่คนละสถานที่กับคอมพิวเตอร์ได้ [คอมพิวเตอร์]
toolboxกล่องเครื่องมือที่รวบรวมโปรแกรม และคำสั่งที่เป็นเครื่องมือที่นักเขียนโปรแกรมสามารถหยิบมาใส่ในโปรแกรมของตนได้ โปรแกรมบางโปรแกรมแสดงกล่องเครื่องมือเป็นภาพของสัญรูปบนจอภาพ เช่น กล่องเครื่องมือของโปรแกรมกราฟฟิก มีเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรง วาดวงกลม ระบายสี ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
undoเลิกคำสั่งเก่ายกเลิกคำสั่งเก่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และให้คอมพิวเตอร์กลับคืนสุ่สภาพเดิมก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งเก่านั้น [คอมพิวเตอร์]
touch screenจอสัมผัสจอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]
virtual memoryหน่วยความจำเสมือนหน่วยความจำบนจานแม่เหล็กที่ทำงานในลักษณะที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลักใหญ่กว่าที่มีจริง วิธีการทำงานก็คือ เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการใช้คำสั่งและข้อมูลที่ไม่อยู่ในหน่วยความจำหลัก คอมพิวเตอร์จะนำคำสั่ง และข้อมูลจากจานแม่เหล็กมาสลับกัน คำสั่งและข้อมูลในหน่วยความจำหลักกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้จนเสร็จงาน การใช้หน่วยความจำเสมือนนั้นทำให้การดำเนินการของคอมพิวเตอร์ช้าลง แต่ก็ช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมขนาดใหญ่ได้ [คอมพิวเตอร์]
wildcardอักขระแทนอักขระพิเศษที่ใช้แทนอักขระือื่นๆ โปรแกรมส่วนมากจะอนุญาติให้มีอักขระแทนได้สองแบบ แบบหนึ่งคือ ใช้อักขระแทนหนึ่งตัวแทนอักขระอื่นๆ หนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมายคำถาม? แทนอักขระอื่น ยกตัวอย่างในการใช้คำสั่ง DIR ค้นหาแฟ้ม ถ้าหากกำหนดชื่อให้ค้นหาเป็น ?ift โปรแกรม DOS จะหาชื่อแฟ้ม เช่น gift หรือ lift หรือชื่อใดๆ ที่มีอักขระตัวเดียวนำหน้า ift ให้เรา แต่จะไม่แสดงค้นชื่อแฟ้มที่มีอักขระนำหน้า ift มากกว่าหนึ่งตัว เช่น จะไม่สามารถค้นชื่อ facelift ได้ สำหรับอักขระแทนแบบที่สองก็คือ การใช้แทนอักษรอื่นๆ มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมาย * แทนอักขระอื่นๆ เช่น การใช้คำสั่ง DIR ค้นหาชื่อแฟ้ม com** จะได้ชื่อแฟ้มทุกแฟ้มที่มีอักษรนำหน้า com และมีสกุลแฟ้มหรือส่วนขยายเป็นอะไรก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
behest (n.) คำสั่ง Syn. order, demand, decree, injunction, direction, directive, ultimatum, prohibition, interdict, interdiction, summons, mandate, edict, instruction, dictate, commandment, writ, imperative, ordinance, law, fiat, bidding, prescription Ops. countermand, revocation, retraction
charge (n.) คำสั่ง See also: คำชี้แจง Syn. command, order
command (n.) คำสั่ง Syn. order, demand, decree, injunction, direction, directive, ultimatum, prohibition, interdict, interdiction, summons, mandate, behest, edict, instruction, dictate, commandment, writ, imperative, ordinance, law, fiat, bidding, prescription Ops. countermand, revocation, retraction
commandment (n.) คำสั่ง Syn. command, order
direction (n.) คำสั่ง Syn. charge, regulation, injunction
directive (n.) คำสั่ง See also: คำบัญชา
edict (n.) คำสั่ง See also: กฤษฎีกา, คำประกาศ Syn. decree, order, proclaimation
fait (n.) คำสั่ง
fiat (n.) คำสั่ง See also: คำตัดสิน Syn. decree, edict
field of command (n.) คำสั่ง Syn. command
mandate (n.) คำสั่ง See also: ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง Syn. command, decree, order, commission
order (n.) คำสั่ง See also: คำบัญชา Syn. command, mandate
say-so (sl.) คำสั่ง
word (n.) คำสั่ง See also: คำบัญชา
instruction (n.) คำสั่ง (คำทางการ) Syn. order
mandamus (n.) คำสั่งจากศาสูง
macroinstruction (n.) คำสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Syn. programming instruction
programming instruction (n.) คำสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์
market order (n.) คำสั่งซื้อขายในตลาด
billet (n.) คำสั่งทางทหารเกี่ยวกับสถานที่พักชั่วคราว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My orders are to leave you hereคำสั่งของฉันคือปล่อยคุณไว้ที่นี่
Wait for meคอยผมก่อน นี่คือคำสั่ง
I'm tired of your lecturingฉันเบื่อหน่ายกับคำสั่งสอนของคุณ
I don't have time to give you the proper instructionฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
That's not a suggestion, it's an orderนี่ไม่ใช่คำแนะนำ แต่เป็นคำสั่ง
You have to follow my orders!นายต้องทำตามคำสั่งฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How could you not put in an "abort?"ทำไมนายไม่ตั้ง คำสั่ง "ยกเลิก"ไว้ละ
But, you know, orders are orders, so I didn't.แต่ว่า คำสั่ง ต้องเป็นคำสั่ง ผมเลยไม่ได้เตือนพวกเขา
We're supposed to get delivery instructions.เราทำตาม คำสั่ง ขั้นตอนการส่งเงิน
Override order 7-Alpha- 1- 1.ทวน คำสั่ง 7-Alpha - 1 - 1
Mr. Mason, you... you promised me command of a ship after my last voyage whenนายเมสันคุณคุณสัญญากับฉัน คำสั่ง ของเรือหลังจากการเดินทาง ครั้งสุดท้ายของฉันเมื่อ
The R.S.A.P. has not yet issued a statement... but the city is tearing itself apart.R.S.A.P.ยังไม่ได้ออกเลย คำสั่ง ... แต่เมืองที่มีการฉีกตัวเองออกจากกัน.
Command, copy?คำสั่ง ก็อปปี้รึยัง?
TERMINATION OVERRIDEคำสั่ง กำจัดถูกยกเลิก
Orders were to take the Kingslayer alive.คำสั่ง คือจับเป็นไอ้คนปลงพระชนม์
Has this flight order been verified?คำสั่ง นี่ตรวจสอบหรือยัง
Fire order, authentication codeคำสั่ง ยิง รหัสคำสั่ง
Orders- - Don't you ever get sick of them?คำสั่ง--นายไม่เบื่อบ้างหรือ
A statement, My Lord, which vindicates all of these people...คำสั่ง, พระเจ้าของฉันซึ่ง vindicates ทั้งหมดของคนเหล่านี้ ...
Command, word of the day is trident.คำสั่ง! รหัสประจำวันคือ ไทเด้นท์
That wouldn't be a bad idea.คำสั่งก็ดูไม่เลวร้ายเท่าไหร่
My orders have been rescinded.คำสั่งก่อนหน้ายกเลิกแล้ว
God be with you. Attack options and targeting are under your control, Mr President.คำสั่งกับรหัสอยู่ในมือท่านแล้ว , ท่านประธานาธิบดี
Security command, outside now!คำสั่งการรักษาความปลอดภัย นอกในขณะนี้!
And what they tell me changes from day to day.คำสั่งก็เปลี่ยนทุกวัน
Kuribayashi's orders are to remain in the caves.คำสั่งของ คูริบายาชิ ให้เราอยู่ในถ้ำนี่
The orders are clear Beckman.คำสั่งของBeckman ชัดเจนแล้ว
My orders are to execute you before the start of the Gathering.คำสั่งของข้า คือให้ประหารเจ้า ก่อนที่งานชุมนุมจะเริ่มขึ้น
My orders are, we arrest General Krell for treason against the Republic.คำสั่งของข้าคือ เราจะจับกุม นายพลเคลว เพราะมันเป็นกบฏต่อสาธารณรัฐ
My only instructions are toคำสั่งของข้ามีเพียงแค่
Your orders are to proceed and intercept.คำสั่งของคุณจะ ดำเนินการและตัด.
Your orders haven't changed.คำสั่งของคุณยังไม่เปลี่ยนแปลง
And, if we had the parts that we've been asking for, we wouldn't be running a skeleton crew down here. Understood.คำสั่งของคุณวันนี้คือ ตามหา โดรน 166
Your orders were to keep this covert.คำสั่งของคุณเป็น ที่จะเก็บความลับนี้.
Your orders for now are to keep her alive.คำสั่งของคุณในตอนนี้ก็คือ ปล่อยให้หล่อนมีชีวิต
My orders are to kill you.คำสั่งของฉันคือฆ่าคุณ
My instructions are very explicit.คำสั่งของฉันเป็นที่ชัดเจนมาก
Compliments of The new Ash.คำสั่งของดิแอชคนใหม่
Thousands will die at your command.คำสั่งของท่าน จะพรากนับพันชีวิต
What are your orders?คำสั่งของท่านคืออะไร?
What are your orders?คำสั่งของท่านคืออะไรครับ
Prime Minister instructedคำสั่งของท่านมหาเสนา
Is this your command-- your Grace?คำสั่งของท่าหรือ ฝ่าบาท
His orders were simple.คำสั่งของนายท่านธรรมดามาก
General Washington's orders were firm.คำสั่งของนายพลวอชิงตันกำชับว่า
My orders are classified.คำสั่งของผมเป็นความลับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำสั่ง
Back to top