ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commandment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commandment*, -commandment-

commandment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commandment (n.) คำสั่ง Syn. command, order
English-Thai: HOPE Dictionary
commandment(คะมาน'เมินทฺ) n. อำนาจ,คำสั่ง,การออกคำสั่ง,บัญญัติ,หนึ่งในบัญญัติ10ประการ (Ten Commandments)
English-Thai: Nontri Dictionary
commandment(n) ศีล,ข้อบัญญัติ,กุศลกรรมบถ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศีลห้า (n.) five commandments See also: five precepts Syn. เบญจศีล
ศีลแปด (n.) eight commandments See also: eight precepts Syn. อัฏฐศีล
อัฏฐศีล (n.) eight commandments See also: eight precepts
อุโบสถ (n.) ubosot (the eight commandments)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Among we've gathered, Trautman and the rest of his party have been taken to the regional commandment post.พวกเราทั้งหมด ทรอทแมนและทีม ถูกนำตัวไปกองบัญชาการของพื้นที่นั้น
The first commandment is you got nothing coming.ข้อแรก: นายต้องไม่ทำตัวน่าสงสัย
I think you might have broken a commandment somewhere in there.เธอทำบัญญัติเสียความศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วละมั้งนั่น
Jesus--"a new commandment that I give unto youพระเยซูตรัส... \"เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย
Well, hopefully, that's the only commandment you had to break in order to get these.เอาละ หวังว่าเป็นแค่บัญญัติประการเดียว ที่เธอต้องยอมแหกกฎเพื่อให้ได้กุญแจมา
If you could survive the trip into a black hole, you might emerge in another place and time in our own universe, circumventing the first commandment of relativity... thou shalt not travel faster than light.ถ้าคุณสามารถอยู่รอดได้ เดินทางเข้าไปในหลุมดำ คุณอาจจะเกิดขึ้นในสถานที่อื่น และเวลาในจักรวาลของเราเอง
"A new Commandment I give unto you,พระบัญญัติใหม่เราให้แก่คุณ
It saddens and hurts me... that the two young men whom I raised... to believe in the Ten Commandments... have returned to me as two thieves... with filthy mouths and bad attitudes.มันทำให้ฉันเสียใจและทำให้ฉันเจ็บปวด เพราะชายหนุ่มสองคนที่ฉันเฝ้าเลี้ยงดู ความเชื่อ 10 ข้อ
The chest the Hebrews carried the Ten Commandments in.หีบของฮิบรู ที่บรรจุบัญญติ 10 ประการ
Moses with a few billion new commandments.โมเสสมีไม่กี่พันล้านบัญญัติใหม่
It housed the Ark of the Tabernacle, which stored the original 10 Commandments which God gave to Moses.หีบแห่งพันธสัญญา ซึ่งเป็นที่บรรจุของ บัญญัติสิบประการ ซึ่งพระเจ้าประทานแก่ โมเสส
I think the Ten Commandments were probably a Iot easier to stick to...ฉันว่าบัญญัติสิบประการจะทำง่ายกว่านี้

commandment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 诫 / 誡] commandment; prohibit
诫命[jiè mìng, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄥˋ, 诫命 / 誡命] commandment
戒律[jiè lǜ, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, 戒律] monastic discipline; commandment

commandment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不犯[ふぼん, fubon] (n) strict observance of the Buddhist commandment that all priests should be celibate
破戒[はかい, hakai] (n) breaking a commandment (usually religious); offense against the Buddhist commandments (offence)
デカログ[, dekarogu] (n) (See 十戒) Decalogue (i.e. the Ten Commandments)
十戒;十誡[じっかい, jikkai] (n) (1) (十戒 only) {Buddh} the 10 precepts; (2) Ten Commandments; Decalogue; Decalog
律法[りっぽう, rippou] (n) (1) law; rule; commandment; (2) (See モーセ五書) the Torah (the law of God as revealed to Moses)
[かい;いんごと(ok), kai ; ingoto (ok)] (n) (1) (かい only) {Buddh} admonition; commandment; (2) sila (precept)
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P)
戒を破る[かいをやぶる, kaiwoyaburu] (exp,v5r) to break the Buddhist commandments
戒律[かいりつ, kairitsu] (n) (religious) precept; discipline; commandment; mitzvah; (P)

commandment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัฏฐศีล[n.] (atthasīn) EN: eight commandments FR:
บัญญัติสิบประการ[n. exp.] (banyat sip ) EN: the ten commandments FR: les dix commandements [mpl]
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices ; the five precepts FR:
สังฆาธิเสส[n.] (sangkhāthis) EN: violation of the commandments FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commandment
Back to top