ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

directive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *directive*, -directive-

directive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
directive (n.) คำสั่ง See also: คำบัญชา
English-Thai: HOPE Dictionary
directiveadj. ซึ่งเป็นการชี้ทาง,ซึ่งเป็นการบัญชา n. คำสั่ง,คำบัญชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
directive๑. ตัวชี้แนะ๒. คำสั่งชี้แนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The directive is NSC 3-4-2/2-3, Top Secret, January 30, 2001.สั่งเป็นสมช. 342 เฉือน-23, ความลับสุดยอด, 30 มกราคม
My primary directive is to protect the students of this institution... and all, indeed all mankind... from the menace that is another Stifler.เจตนาที่ผมตั้งไว้ อย่างแรกคือปกป้องนักศึกษาของสถาบัน และทั้งหมดนี้ แท้จริงแล้วผมใจดีมากนะ สำหรับสิ่งแย่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ สตีฟเลอร์ตัวแสบ
But your primary directive is the preservation of our lives, right?แต่คำสั่งเบื้องต้นของนายคือคุ้มครอง ชีวิตพวกเราด้วยไม่ใช่เหรอ
Now, I am in receipt of a directive which tells me that I am to make myself useful to you in whichever way that you request or require.ฉันได้รับคำสั่ง ให้ช่วยเหลือนายอย่างเต็มที่ ไม่ว่านายจะร้องขออะไรมาก็ตาม
You've read that directive there which clearly states that I am in charge of this operation.คุณเข้าใจคำสั่งดีแล้ว ว่าผมเป็นหัวหน้าในปฏิบัติการคราวนี้
A stronger directive from agent walker.ได้รับการบอกทางจาก จนท. วอล์กเกอร์
MY OFFICIAL DIRECTIVE WAS TO HELP...หน้าที่อย่างเป็นทางการก็คือช่วย
I obtained a directive from Judge Tobias Wagner instructing the sheriff to recapture and restore the boys to his custody.ฉันได้รับคำสั่งจาก ผู้พิพากษาโทเบียส แวกเนอร์ ให้นายอำเภอไปนำตัว พวกเขากลับมาอยู่ในการดูแล
Oh, I do have one directive from on high.โอ้ มีคำสั่งจากเบื้องบน
Your directive today is to rehabilitate 166 and find 172.แล้วเจอกัน แล้วเจอกันนะเพื่อน
Your directive is to protect them.งานเราเกิืดความเสี่ยงแล้ว ต้องมุ่งเน้นปกป้องพวกมัน
What was the directive to Cogan?แล้วคำสั่ง ที่ให้กับโคแกนคืออะไร

directive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディレクティブ[, deirekuteibu] (n) {comp} directive
翻訳アセンブラ指示文[ほんやくアセンブラしじぶん, honyaku asenbura shijibun] (n) {comp} assembler directive
翻訳コンパイラ指示文[ほんやくコンパイラしじぶん, honyaku konpaira shijibun] (n) {comp} compiler directive
翻訳プログラム指示文[ほんやくプログラムしじぶん, honyaku puroguramu shijibun] (n) {comp} translator directive
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] (n) {comp} interpreter directive
通達[つうたつ, tsuutatsu] (n,vs) notification; directive (e.g. from higher to lower levels of the administration); (P)
命令[めいれい, meirei] (n,vs) (1) order; command; decree; directive; (2) {comp} (software) instruction; statement; (P)
四月テーゼ;4月テーゼ[しがつテーゼ, shigatsu te-ze] (n) April Theses; series of directives issued by Lenin after his return from exile
指令[しれい, shirei] (n,vs) orders; instructions; directive; command; (P)
訓令[くんれい, kunrei] (n,vs) directive; instructions; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディレクティブ[でいれくていぶ, deirekuteibu] directive
翻訳アセンブラ指示文[ほんやくあせんぶらしじぶん, honyakuasenburashijibun] assembler directive
翻訳コンパイラ指示文[ほんやくこんぱいらしじぶん, honyakukonpairashijibun] compiler directive
翻訳プログラム指示文[ほんやくプログラムしじぶん, honyaku puroguramu shijibun] translator directive
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] interpreter directive
指令[しれい, shirei] directive, command

directive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate FR: dicter ; imposer ; mettre le couteau sous la gorge
การควบคุมแบบส่งเสริม[n. exp.] (kān khūapkh) EN: directive control FR:
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat ; mandate ; statement FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
คำสั่งของรัฐบาล[n. exp.] (khamsang kh) EN: government directive FR:
กฎกระทรวง[n.] (kotkrasūang) EN: ministerial order ; ministerial regulation FR: arrêté ministériel [m] ; ordonnance ministérielle [f] ; directive ministérielle [f]
แนวปฏิบัติ[n. exp.] (naēo patiba) EN: regulation ; directive FR:
แนวทาง[n.] (naēothāng) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model ; guideline FR: directive [f] ; orientation [f] ; direction [f] ; moyen [m]
ท้องตรา[n.] (thøngtrā) EN: general order ; ministerial order ; ministerial directive FR:
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command] FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]

directive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assemblerdirektive {f} [comp.]assembler directive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า directive
Back to top