ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proclaimation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proclaimation*, -proclaimation-

proclaimation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proclaimation (n.) การประกาศ See also: สิ่งที่ประกาศออกมา Syn. announcement, declaration, proclamation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proclaimation
Back to top