ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teaching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teaching*, -teaching-

teaching ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teaching (n.) วิชาชีพการสอน Syn. schooling, pedagogy
teaching (n.) เรื่องที่สอน See also: สิ่งที่สอน
teaching (adj.) ที่ใช้ในการสอน
teaching (adj.) ที่เป็นผู้สอน
teaching staff (n.) คณะอาจารย์ See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ Syn. teacher
English-Thai: HOPE Dictionary
teaching(ทิช'ชิง) n. การสอน,อาชีพการสอน,อาชีพครู,เรื่องที่สอน,สิ่งที่สอน,, See also: teachings ทฤษฎี,หลักการ, Syn. pedagogy,education
English-Thai: Nontri Dictionary
teaching(n) การสอน,อาชีพครู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
teaching machineเครื่องช่วยสอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teachingการสอน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
TA (abbr.) ครูช่วยสอน (คำย่อของ Teaching Assistant) See also: นักศึกษาผู้ช่วยครูอาจารย์ในการสอน
การอบรม (n.) teaching See also: instructing, tutoring Syn. การอบรมสั่งสอน, การอบรมเลี้ยงดู
การอบรมสั่งสอน (n.) teaching See also: instructing, tutoring Syn. การอบรมเลี้ยงดู
การอบรมเลี้ยงดู (n.) teaching See also: instructing, tutoring Syn. การอบรมสั่งสอน
คำสอน (n.) teaching See also: doctrine, instruction Syn. ตำรา, คำสั่งสอน, คำอบรม
คำอบรม (n.) teaching See also: doctrine, instruction Syn. ตำรา, คำสั่งสอน
อุปกรณ์การเรียนการสอน (n.) teaching aid See also: educational aid
งานสอน (n.) teaching task See also: instructional job/work Syn. งานสอนหนังสือ
งานสอนหนังสือ (n.) teaching task See also: instructional job/work
การฝึกสอน (n.) practice of teaching
ตู่พุทธพจน์ (v.) refer mistakenly the Buddha´s teaching See also: to express the Buddha´s words incorrectly
บำเพ็ญพรต (v.) practise Buddhist teaching
ประพจน์ (n.) Buddha´s teaching See also: Buddha´s word Syn. ปาพจน์, ปาวจนะ, พุทธวจนะ, พระธรรมคำสอน, เทศนา
ปาพจน์ (n.) Buddha´s teaching See also: Buddha´s word Syn. ปาวจนะ, พุทธวจนะ, พระธรรมคำสอน, เทศนา
ปาวจนะ (n.) Buddha´s teaching See also: Buddha´s word Syn. ปาพจน์, พุทธวจนะ, พระธรรมคำสอน, เทศนา
ฝึกสอน (v.) practise teaching Syn. สอน
พระธรรม (n.) Buddha´s teaching See also: Buddhist doctrine
พระธรรมคำสอน (n.) Buddha´s teaching See also: Buddha´s word Syn. ปาพจน์, ปาวจนะ, พุทธวจนะ, เทศนา
พระรัตนไตร (n.) Buddhist Three Gems (Buddha, His Teachings, Monk) See also: Triple Gem, Three Jewels (Buddha, Law, Order)
พุทธวจนะ (n.) Buddha´s teaching See also: Buddha´s word Syn. ปาพจน์, ปาวจนะ, พระธรรมคำสอน, เทศนา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She intends to make teaching her professionเธอตั้งใจที่จะทำอาชีพสอนหนังสือ
I have no real teaching experienceฉันไม่มีประสบการณ์การสอนจริง
I have a lot of experiences in teachingฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That pro must have been teaching you other things than tennis.ครูนั่นคงจะสอนเธออย่างอื่นนอกจากเทนนิส
That's what comes of teaching science by TV.การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดย โทรทัศน์ คุณจะขอบคุณฉันในท้ายที่สุด
Michael is teaching me to drive...watch, I'll show you.Michael is teaching me to drive... watch, I'll show you.
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ
It's okay for a while to say he serves as a teaching aid.ก็โอเคในขณะที่จะบอกว่าเขา- ทำหน้าที่เป็นเครื่องช่วยสอน
Pedja is teaching the most important lesson.Pedja กำลังสอนบทเรียนที่สำคัญที่สุด
More words followed and I began their training teaching them all that I had learned from my master.คำอื่น ๆ ตามมา ... ... และฉันเริ่มการฝึกอบรมของพวกเขา ... ... การเรียนการสอนพวกเขาทั้งหมดที่ผมได้เรียนรู้จากต้นแบบของฉัน
I wonder if Mrs. Nedermeyer's still teaching sixth grade.ไม่รู้ว่าครูเนดีมาเยอร์ ยังสอนป.6อยู่หรือเปล่า
I'm teaching you to act like a man.ฉันสอนคุณจะทำหน้าที่เหมือนคน
Subsequently offered a teaching position at Harvard University which you turned down to pursue SETI work at the Arecibo Observatory in Puerto Rico.ความไวของกล้อง โทรทรรศน์วิทยุ ต่อมานำเสนอใน การเรียนการสอน ตำแหน่งที่ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด
It might be some type of advanced communication device, or a teaching machine of some kind.ของอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย, หรือเครื่องการเรียนการ สอนของบางชนิด
I'm teaching you everything, the land, the business, and I forget the most important one.ปู่กำลังสอนเจ้าทุกอย่าง แผ่นดินของเรา กิจการของเรา ปู่ลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดไป

teaching ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会士 / 會士] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate)
满堂灌[mǎn táng guàn, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄍㄨㄢˋ, 满堂灌 / 滿堂灌] cramming (as a teaching method); rote learning
达摩[Dá mó, ㄉㄚˊ ㄇㄛˊ, 达摩 / 達摩] Dharma, the teaching of Buddha; Bodhidharma
填鸭式[tián yā shì, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄚ ㄕˋ, 填鸭式 / 填鴨式] force feeding (as a teaching method)
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, 教程] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study
教案[jiào àn, ㄐㄧㄠˋ ㄢˋ, 教案] lesson plan; teaching plan; a "missionary case" (a dispute over Christian missionaries during the late Qing)
孔道[kǒng dào, ㄎㄨㄥˇ ㄉㄠˋ, 孔道] opening providing access; the teaching of Confucius
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 理学 / 理學] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹
传习[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, 传习 / 傳習] teaching and learning; to study and impart
助教[zhù jiào, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, 助教] teaching assistant
教学楼[jiào xué lóu, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄡˊ, 教学楼 / 教學樓] teaching block; school building
教材[jiào cái, ㄐㄧㄠˋ ㄘㄞˊ, 教材] teaching material
教研室[jiào yán shì, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 教研室] teaching and research section
教职员[jiào zhí yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ, 教职员 / 教職員] teaching and administrative staff
教职员工[jiào zhí yuán gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, 教职员工 / 教職員工] teaching and administrative staff
教职工[jiào zhí gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ, 教职工 / 教職工] teaching and administrative staff
讲义[jiǎng yì, ㄐㄧㄤˇ ㄧˋ, 讲义 / 講義] teaching materials
词汇[cí huì, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ, 词汇 / 詞彙] vocabulary; list of words (e.g. for language teaching purposes)
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
佛法[fó fǎ, ㄈㄛˊ ㄈㄚˇ, 佛法] Dharma (the teachings of the Buddha); Buddhist doctrine
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 姜太公 / 薑太公] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, 姜子牙 / 薑子牙] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 教] religion; teaching
风声[fēng shēng, ㄈㄥ ㄕㄥ, 风声 / 風聲] rumor; talk; news; information; sound of the wind; teaching
施教[shī jiào, ㄕ ㄐㄧㄠˋ, 施教] teaching
说法[shuō fǎ, ㄕㄨㄛ ㄈㄚˇ, 说法 / 說法] way or style of speaking; statement; wording; to expound Buddhist teaching

teaching ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕付け[しつけ, shitsuke] (n) (1) tacking (in needlework); basting; (2) planting (esp. rice seedlings); (3) (See 躾) discipline; training; teaching manners
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado
教うるは学ぶの半ば[おしうるはまなぶのなかば, oshiuruhamanabunonakaba] (exp) (id) We learn by teaching
教うるは学ぶの半ばなり[おしうるはまなぶのなかばなり, oshiuruhamanabunonakabanari] (exp) (arch) Teaching others teaches yourself
教典[きょうてん, kyouten] (n) scriptures; canon; teaching guide
教化[きょうけ;きょうげ, kyouke ; kyouge] (n,vs) {Buddh} guidance; teaching people and leading them to Buddhism
教授法[きょうじゅほう, kyoujuhou] (n) teaching methodology; pedagogy
教職[きょうしょく, kyoushoku] (n) (1) the teaching profession; (2) (in Christianity) education of laity
教職員[きょうしょくいん, kyoushokuin] (n) teaching staff; faculty; (P)
示教[しきょう, shikyou] (n,vs) (arch) authoritative instruction; teaching
講座[こうざ, kouza] (n) (1) academic teaching unit; lectureship; professorial chair; (2) course (e.g. of lectures); (P)
釈迦に説法[しゃかにせっぽう, shakaniseppou] (exp) teaching your grandmother to suck eggs; teaching something to someone who knows more than you; lecturing to the Buddha
一乗[いちじょう, ichijou] (n) {Buddh} ekayana (doctrine that only one teaching, usu. the Lotus Sutra, can lead to enlightenment)
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects
古医方[こいほう, koihou] (n) (See 後世方) Edo-period school of Chinese medicine based on pre-Jin and Yuan teachings
大宝[たいほう;だいほう, taihou ; daihou] (n) (1) great treasure; (2) Taihou era (701.3.21-704.5.10); Daihou era; (3) (obsc) {Buddh} great treasure (used to refer to bodhisattvas, esoteric teachings, etc.); (4) (obsc) {Buddh} (See 護摩壇) homa-mandala (fire altar)
孔孟の教え[こうもうのおしえ, koumounooshie] (n) the teachings of Confucius and Mencius
後世方[ごせいほう;こうせいほう;ごせほう, goseihou ; kouseihou ; gosehou] (n) (See 古医方) Edo-period school of Chinese medicine based on post-Jin and Yuan teachings
心学[しんがく, shingaku] (n) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
愛楽[あいぎょう, aigyou] (n,vs) (1) {Buddh} seeking after (Buddhist teachings, etc.); wanting; desiring; (2) (arch) loving
手取り足取り[てとりあしとり, tetoriashitori] (adv) attentively; with great attention to detail (e.g. when teaching)
教え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P)
教授[きょうじゅ, kyouju] (n,vs,adj-no) (1) professor; (2) teaching; instruction; (P)
方便[ほうべん, houben] (n) (1) expedient; means; instrument; (2) {Buddh} upaya (skillful means, methods of teaching)
朱子学[しゅしがく, shushigaku] (n) (See 陽明学) neo-Confucianism (based on the teachings of Zhu Xi and his followers)
機根[きこん, kikon] (n) (1) patience; perseverance; (2) ability of the common man to understand Buddhist teachings
正法[しょうぼう;しょうほう, shoubou ; shouhou] (n) (1) {Buddh} true dharma; true teachings of Buddha; (2) period of the True Law
武教[ぶきょう, bukyou] (n) the teachings of Bushido
法体[ほったい;ほうたい, hottai ; houtai] (n) (1) {Buddh} clerical appearance; appearance of a priest; (2) teachings of Buddha; condition of the universe at creation; in the pure land teachings, the name of Amitabha, or prayers to Amitabha; investiture of a Buddhist priest
法輪[ほうりん, hourin] (n) {Buddh} (See 輪宝,転法輪) the teachings of Buddha (as likened to the Dharmachakra, originally a wheel-like weapon used to destroy the evils of mankind); Buddhist doctrine
独習[どくしゅう, dokushuu] (n,vs,adj-no) self-study; self-teaching
石門心学[せきもんしんがく, sekimonshingaku] (n) (See 心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
祖師禅[そしぜん, soshizen] (n) (See 如来禅) Zen Buddhism based on the teachings of Bodhidharma
祖述[そじゅつ, sojutsu] (n,vs) exposition (propagation) of one's master's teachings or doctrines
福音[ふくいん, fukuin] (n,adj-no) (1) good news; (2) gospel (teachings or revelations of Jesus Christ); (P)
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis
転法輪[てんぼうりん, tenbourin] (n) (See 法輪) expounding the teachings of Buddha; spinning the dharma wheel
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P)
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P)
道学[どうがく, dougaku] (n) (1) ethics; moral philosophy; (2) (the study of) Confucianism (esp. neo-Confucianism); (3) (the study of) Taoism; (4) (See 石門心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching

teaching ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝึกสอน[v.] (feuksøn) EN: practise teaching ; teach FR:
การฝึกสอน[n.] (kān feuksøn) EN: practice of teaching FR:
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill FR: formation [f] ; éducation [f]
การอบรมสั่งสอน[n. exp.] (kān oprom s) EN: teaching FR: instruction [f]
การเรียนการสอน[n.] (kānrīenkāns) EN: educational ; teaching ; pedagogical FR: instruction [f]
การสอน[n.] (kān søn) EN: teaching FR: enseignement [m]
การสอนภาษาไทย [n. exp.] (kān søn phā) EN: teaching Thai FR: enseignement du thaï [m]
คำสั่งสอน[n. exp.] (khamsang sø) EN: doctrine ; teaching ; instruction FR:
คำสอน[n. exp.] (kham søn) EN: teaching ; doctrine FR: enseignement [m] ; doctrine [f]
คณาจารย์[n.] (khanājān) EN: teaching staff ; body of teachers ; faculty FR: corps enseignant [m]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items ; teaching aids FR:
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement FR:
ครูบาอาจารย์[n. exp.] (khrū bā ājā) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher ; teaching profession FR:
เล่นการสอน[v. exp.] (len kān søn) EN: specialize in teaching methodology FR:
มุขบาฐ[n.] (mukkhabāt) EN: method of teaching in the ancient time (in which knowledge is passed on by oral account) FR:
งานสอน[n. exp.] (ngān søn) EN: teaching task FR:
งานสอนหนังสือ[n. exp.] (ngān søn na) EN: teaching task FR:
นิเทศการสอน[v. exp.] (nithēt kān ) EN: supervise teaching ; oversee teaching FR:
โอวาทปาติโมกข์[n.] (ōwāthapātim) EN: the fundamental teaching of the Buddha FR:
พร่ำสอน[v.] (phramsøn) EN: be tireless in teaching ; teach with tireless zeal ; drum to ; exhort FR:
พระธรรม[n.] (phratham) EN: Buddha's teaching ; Buddhist doctrine FR: sermons du Bouddha [mpl]
ประพจน์[n.] (praphot) EN: Buddha's teaching ; Buddha's word FR:
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)[org.] (Sathāban So) EN: Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) FR:
ธรรม[n.] (tham) EN: doctrine ; teaching of Buddha ; Dharma ; Dhamma FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
ธรรมาธิษฐาน[X] (thammāthitt) EN: exposition in terms of ideas ; teaching with reference to ideas FR:
เถรวาท[n.] (Thērawāt) EN: Theravada ; Hinayana ; Doctrine of the Elders ; Teaching of the Elders ; the Southern School of Buddhism ; doctrine FR:
ตู่พุทธพจน์[v.] (tūphutthaph) EN: refer mistakenly to the Buddha's teaching FR:
อุปกรณ์การเรียนการสอน[n. exp.] (uppakøn kān) EN: teaching aid ; educational aid FR:
วัสดุการสอน[n. exp.] (watsadu kān) EN: teaching material FR:
วิธีการสอน[n. exp.] (withīkān sø) EN: teaching methodology ; teaching method FR:
เข้าวัดเข้าวา[v.] (khaowatkhao) EN: go to the temple (to practice Buddhist teaching) FR:
ปาพจน์[n.] (pāphot) EN: Buddha's teachings FR:
ปาวจนะ[n.] (pāwajana) EN: Buddha's teachings FR:
พระคริสตธรรม[n. prop.] (Phra Khritt) EN: teachings of Jesus Christ FR:
ทฤษฎี[n.] (thritsadī) EN: theory ; doctrine ; teachings ; hypothesis FR: théorie [f] ; doctrine [f]
ไตรรัตน์[n.] (trairat) EN: Buddhist Three Gems (Buddha, His Teachings, Monk) ; the Triple Gem ; the Three Jewels ; the Three Gems FR:

teaching ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernunterricht {m}correspondence courses; correspondence tution; distance teaching
Habilitation {f} (Universität)qualification for a teaching career in higher education
Deutschunterricht {m}teaching of German; German lessons
Lehrberuf {m}teaching profession
Schichtunterricht {m}teaching in shifts
Unterrichtsmethode {f}teaching method
Unterrichtsmittel {pl} | audiovisuelle Unterrichtsmittelteaching aids | audiovisual aids

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teaching
Back to top