ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คาดการณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คาดการณ์*, -คาดการณ์-

คาดการณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาดการณ์ (v.) anticipate See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน
คาดการณ์ล่วงหน้า (v.) predict See also: foresee, forecast, foretell
English-Thai: HOPE Dictionary
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
diviner(ดิไว'เนอะ) n. ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์,หมอเวทมนตร์, Syn. soothsayer
dope(โดพ) {doped,doping,dopes} n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ,กาว,ยากระตุ้น,ยาม้า,ข่าวสาร,ข้อมูล,คนโง่เง่า,เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ,คาดการณ์,ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee
imagine(อิแมจ'จิน) v. จินตนาการ,นึกเอาเอง,วาดมโนภาพ,นึกคิด,วางแผน,คาดการณ์
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable)
informaticsสนเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ (information) และการคำนวณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต เป็นคำที่ชาวยุโรปนำมาใช้แทนคำ computer science ที่แปลว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ดู computer science ประกอบ
miscast(มิสคาสทฺ') vt. วินิจฉัยผิด,คาดการณ์ไม่ดี
prevent(พรีเวนทฺ') vt.,vi. ป้องกัน,ขัดขวาง,ไปก่อน,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า,เป็นอุปสรรค., See also: preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n., Syn. avert,forestall
read(รีด) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อ่าน,อ่านออกเสียง,เข้าใจความหมาย,ทำนาย,คาดการณ์,ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก, Syn. decipher,peruse
soothsay(ซูธ'เซ) vi. คาดการณ์,ทำนาย,พยากรณ์, Syn. foretell,events,predict
soothsayer(ซูธ'เซเออะ) n. ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์., Syn. prophet
speculate(สเพค'คิวเลท) vi. พิจารณา,เก็ง,เดา,ครุ่นคิด,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,ซื้อขายหากำไร,ค้าขาย., See also: speculation n. speculative adj. speculator n., Syn. conjecture,ponder,meditate
surmisable(เซอไม'ซะเบิล) adj. คาดการณ์ได้,เดาได้,ทายได้,คาดคะเนได้,เก็งได้
surmise(เซอไมซ') vt.,vi., (การ) คาดการณ์,เดา,ทาย,ดาดคะเน,เก็ง,นึก,คิด. vi. เดา,ทาย, See also: surmisable adj. surmisedly adv. surmiser n., Syn. guess
English-Thai: Nontri Dictionary
diviner(n) ผู้ทำนาย,โหร,หมอดู,นักพยากรณ์,ผู้คาดการณ์
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
imagine(vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ
speculate(vi) เดา,คิด,เก็ง,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,พิจารณา
prevent(vt) ป้องกัน,ขัดขวาง,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า
prophesy(vt) ทำนาย,พยากรณ์,ทาย,คาดการณ์
read(vi,vt) ดู,อ่าน,ทำนาย,แปล,คาดการณ์
soothsayer(n) ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า
surmise(n) การคะเน,การนึก,การทาย,การเดา,การเก็ง,การคาดการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conjectureข้อความคาดการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foresightการคาดการณ์ [การแพทย์]
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Unrecoverable Volumesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากที่หยุดผลิตไปแล้ว เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้โดยเทคโนโลย ีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
calculate on (phrv.) คาดการณ์ See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ Syn. calculate for
calculate upon (phrv.) คาดการณ์ See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ Syn. calculate for
divine (vt.) คาดการณ์ See also: ทำนาย, พยากรณ์ Syn. predict, prophesy, conjecture
envisage (vt.) คาดการณ์ Syn. foresee
calculate (vt.) คาดการณ์ว่า See also: คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่) Syn. estimate, judge, gauge
reckon without (phrv.) คาดการณ์โดยปราศจาก (บางสิ่งหรือบางคน)
anticipant (adj.) ที่คาดการณ์ไว้ Syn. expecting, anticipating
anticipant (n.) ผู้คาดการณ์
anticipating (adj.) ที่คาดการณ์ไว้ Syn. expecting
calculable (adj.) ที่สามารถคาดการณ์ได้ Syn. predictable, foreseeable
calculation (n.) การคาดการณ์ See also: การประมาณการณ์ Syn. estimation, prediction
expecting (adj.) ที่คาดการณ์ไว้ Syn. anticipating
forecast (n.) การคาดการณ์ See also: การพยากรณ์, การคาดเดา, คำทำนาย Syn. prediction, forethought
foreseeable (adj.) ที่สามารถคาดการณ์ได้ Syn. predictable
guess (n.) การคาดการณ์ See also: การเดา, การทาย, การคาดคะเน Syn. supposition, prediction, estimate Ops. fact, certainty
predictable (adj.) ที่สามารถคาดการณ์ได้ Syn. foreseeable
prevision (n.) การคาดการณ์ See also: การทำนาย Syn. foresight
prospect (n.) การคาดการณ์ See also: การคาดหวัง Syn. anticipation
soothsayer (n.) ผู้คาดการณ์อนาคต See also: ผู้ทำนาย Syn. seer, oracle, diviner, prophet
supposition (n.) การคาดการณ์ See also: การเดา, การทาย, การคาดคะเน Syn. prediction, estimate Ops. fact, certainty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The area forecast for the next 24 hours.คาดการณ์พื้นที่ FEThe สำหรับ 24 ชั่วโมงถัดไป
Supposedly, the Iranians had a novel idea -- recruit in America.คาดการณ์ว่าพวกอิหร่าน มีความคิดที่ไม่น่าเชื่อ รับคนในอเมริกาเลย
More harsh weather is expected as officials prepare for the worst.คาดการณ์ว่าอากาศจะเลวร้ายกว่าเดิม และขอให้รับมือกับสถานกาณ์ให้ดี
Presumably, in the next few months, a reason will present itself.คาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่เืดือน เหตุผลจะกระจ่างในตัวมันเอง
An excellent supposition, Lieutenant.คาดการณ์ได้ดีมาก ผู้หมวด
Expect it to grow faster than other sectors in the next few years.คาดการณ์ไว้ว่าจะมีอัตราการเติบโต.. เพิ่มขึ้นใน2-3ปีหน้า..
She lied on purpose. She foresaw the whole thing.หล่อนตั้งใจโกหกหล่อนคาดการณ์เรื่องไว้ทั้งหมด
We can speculate all we want.เราสามารถคาดการณ์ทั้งหมดที่ เราต้องการ
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ
Isn't it true these wormholes are merely theoretical predictions?มันจะไม่จริงหนอนเหล่านี้เป็น การคาดการณ์ทางทฤษฎีเพียง?
I'm a partner at the predictive strategy firm...คุณคงจำฉันได้ ฉันเป็นหุ้นส่วน ที่บริษัทเกี่ยวกับการวางแผนและคาดการณ์...
An accident like that – who could have foreseen that, man?อุบัติเหตุแบบนั้น ใครจะไปคาดการณ์ได้ว่ามั้ย
We're 20 percent below projections.ก็แค่ทำเป้าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้แค่ 20 เปอร์เซ็นต์
He thought a counterattack might surprise them.เขาคาดการณ์ว่าการตีโต้คงทำให้พวกมันชะงักได้บ้าง
There are no forecast models remotely capable...ไม่มีโปรแกรมพยากรณ์ไหน คาดการณ์สภาพนี้ได้...
They're supposed to migrate to the Guatemala sound.พวกมันคงคาดการณ์ไว้ว่าจะอพยพตามเสียงไปกัวเตมาลาร์
The chemical in the orchid does exactly what we predicted.สารเคมีที่อยู่ในในกล้วยไม้ มันมีผลตรงกับที่เราคาดการณ์ไว้
If he left a little earlier than they would've liked, he couldn't be blamed.แต่ถ้าโธมัสจะกลับเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็คงโทษใครไม่ได้
MAN: And what are the predictions on how close it will pass?แล้วมีการคาดการณ์กันว่า มันจะใกล้สักแค่ไหน
Your case looked good, lots of motive.สิ่งที่คุณคาดการณ์นั้นดูไม่เลว มีเหตุจูงใจชัดเจน
Based on random audio sweeps, I've projected that right now 80 percent of the public believe the terrorist is still alive.จากการสุ่มดักฟัง, ทำให้คาดการณ์ได้ว่า... ...80% ของคนทั่วไป เชื่อว่าผู้ก่อการร้ายยังไม่ตาย.
Your estimate is pretty acute, sir.การคาดการณ์คุณแม่นยำนะคะ ท่าน
Wanna know the forecast? I'll give you the forecast.อยากรู้ว่าการคาดการณ์หรือไม่ ฉันจะให้คุณคาดการณ์
This is the range that would be expected over the Iast 60 years, but the scientists who specialize in global warming have computer models that long ago predicted this range of temperature increase.นี่คือช่วงระดับการเปลี่ยนแปลง ที่คาดการณ์กันไว้สำหรับ 60 ปีที่ผ่านมา แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกร้อน ได้สร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเคยพยากรณ์ไว้นานมาแล้วว่า อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในช่วงระดับแบบนี้
And at 2:1 8 this morning, we project...และตอน 2: 18 เช้าวันนี้ เราคาดการณ์...
If we have an increase of five degrees, which is on the Iow end of the projections,ถ้ามันเพิ่มขึ้น 5 องศา ซึ่งอยู่ทางค่อนต่ำของการคาดการณ์
Old habits plus old technology have predictable consequences.ความเคยชินเก่าๆบวกกับเทคโนโลยีเก่า มีผลสืบเนื่องที่สามารถคาดการณ์ได้
There has been speculation that this human harvest might be connected to a case you've recently solved.มีการคาดการณ์ไว้ว่า อาจมีการเกี่ยวข้องกันกับคดีที่พวกคุณเพิ่งคลี่คลายได้
My readings say they're heading towards Tartaros.จากการคาดการณ์ พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังทาทาร์รอส
If my predictions are correct, today is the day when the attacker will strike.ถ้าการคาดการณ์ของชั้นถูก วันนี้จะเป็นวันที่คนร้ายลงมือ
You sure it was just a suggestion?คุณแน่ใจนะว่ามันเป็นแค่การคาดการณ์?
Buy a thermos.ในการประเมินเบื้องต้นของคุณ คุณคาดการณ์ผลที่อาจเป็นไปได้
Winning is a matter of calculating it.การชนะก็เป็นเพียงการคำณวนที่เราคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า
In anticipation of that, I have devoted other resources to finding him.การที่จะคาดการณ์เกี่ยวกับที่อยู่ของเขานั้น ผมได้ศึกษาหนทางอื่นเพื่อที่จะค้นหาตัวเขา
You do realize that by going back to the house, you'll be doing exactly what they expect you to.คุณรู้มั้ยว่าการกลับไปที่บ้านเนี่ย คุณกำลังทำในสิ่งที่พวกมัน คาดการณ์ไว้ว่าคุณจะทำ
It may take longer than we thought.มันจะใช้เวลานานมากกว่า ที่เราคาดการณ์ไว้
I surmised that I could introduceฉันคาดการณ์ว่าฉันสามารถ ลองใช้ส่วนประกอบทางชีวะที่มี
This outcome depends as much on our ability to predict the moves of prentiss and reid as cyrus.ผลกระทบก็เกิดจากคาดการณ์พฤติกรรม เพรนทิส กับรี้ด ได้เท่าๆ กับไซรัส
We can only speculate.พวกเราทำได้เพียงคาดการณ์.
That was so out of the blue.นั่นมันช่าง เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คาดการณ์
Back to top