ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

predictable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *predictable*, -predictable-

predictable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
predictable (adj.) ที่สามารถคาดการณ์ได้ Syn. foreseeable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Denial is the most predictable of all human responses.การปฏิเสธคือสิ่งแรกที่มนุษย์จะคิดขึ้นมาเมื่อต้องเผชิญหน้า
I see you are as predictable in this world as you are in the other.คุณนี่เดาได้ง่าย ทั้งโลกนี้เเละอีกโลกหนึ่งเลย
Old habits plus old technology have predictable consequences.ความเคยชินเก่าๆบวกกับเทคโนโลยีเก่า มีผลสืบเนื่องที่สามารถคาดการณ์ได้
Doesn't it ever get predictable for you?มันไม่ใช่สิ่งที่จะให้คุณเดาได้นะ
But the only thing predictable about life is its unpredictability.แต่สิ่งเดียวที่คาดเดาได้ในชีวิต คือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้
Our abort recommendation was ignored, triggering violent retaliations against American citizens with no predictable end.คำสั่งยกเลิกของพวกเรา ถูกเพิกเฉย ทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรง ต่อพลเมืองชาวอเมริกา
A chemical irritant which causes people to have a very predictable reaction.เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งคนทั่วไป รู้ล่วงหน้าถึงปฏิกริยาตอบสนอง
Although a completely predictable one.จนกระทั่งมีความสมบูรณ์ คำทำนายที่ 1
Your M.O.'S predictable enough.แค่นี้แกก็คงพอจะเดาได้
All I'm saying is the more predictable we are, the more vulnerable we are.คอนคอร์เดียต้องเดินหน้าต่อไป ถึงจะเกิดเรื่องนี้ขึ้น
I'm not interested in your pathetic, predictable life story.ผมไม่สนใจ เรื่องราวชีวิตน่าสมเพชจนคาดเดาได้ของคุณ
But then, you've never been the most predictable of sorts.แต่ว่า ท่านมันก็แปลกคนอยู่แล้วนี่นา่

predictable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
未卜先知[wèi bǔ xiān zhī, ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄓ, 未卜先知] predictable; sth one can predict without being a clairvoyant
谜团[mí tuán, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 谜团 / 謎團] riddle; enigma; unpredictable situation; elusive matters

predictable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] (n) {comp} unexpected results; unpredictable results
予測不能[よそくふのう, yosokufunou] (adj-na,n) unpredictable
人間万事塞翁が馬[じんかんばんじさいおうがうま, jinkanbanjisaiougauma] (exp) inscrutable are the ways of heaven; fortune is unpredictable and changeable
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results

predictable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะไว้แล้วเชียว[xp] (ka wai laēo) EN: that's so predictable ! FR: c'est évident !
คาดคะเนได้[adj.] (khātkhanē d) EN: predictable FR: prévisible
ไม่สามารถพยากรณ์ได้[adj.] (mai sāmāt p) EN: unpredictable FR: imprévisible
พยากรณ์ไม่ได้[adj.] (phayākøn ma) EN: unpredictable FR: imprévisible
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai ) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier ; pas fiable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า predictable
Back to top