ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oracle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oracle*, -oracle-

oracle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oracle (n.) คำทำนาย See also: คำพยากรณ์ Syn. prophecy, divination
oracle (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. advisor, pundit
English-Thai: HOPE Dictionary
oracle(ออ'ระเคิล) n. เทพยากรณ์,คำพยากรณ์,สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์, See also: oracles พระคัมภีร์ไบเบิล,ผู้ทำนายที่ศักดิ์สิทธิ์, Syn. sage
English-Thai: Nontri Dictionary
oracle(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,ผู้พยากรณ์,คนทรงเจ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oracle (Computer file)ออราเคิล (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทพพยากรณ์ (n.) oracle See also: divine prophesy, fortune teller, commandment, edict Syn. คำทำนาย, คำพยากรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But before it can be the Oracle must be consulted.เราจะต้องติดต่อเทพพยากรณ์
I am asking that one ship remain here in our place in case the Oracle should attempt to contact us.ผมกำลังจะขอให้ยานซักลำ เฝ้าอยู่ที่นี่ เผื่อว่าเทพพยากรณ์ต้องการติดต่อกับเรา
The Oracle has many enemies. I had to be sure.เทพพยากรณ์มีศัตรูมากมาย ผมต้องให้แน่ใจ
Are you certain the Oracle didn't say anything else?แน่ใจนะว่าเทพพยากรณ์ไม่ได้บอกอย่างอื่นอีก
Bring me the eyes of the Oracle and I will give you back your savior.เอาดวงตาของเทพยากรณ์มาให้ผม แล้วผมจะคืนผู้ไถ่บาปของคุณให้
The all-knowing Oracle is never surprised.คุณคงจะไม่แปลกใจหรอก จะแปลกใจได้ไง?
The Oracle said nothing of this?เทพพยากรณ์ไม่ได้พูดไว้ในเรื่องนี้
Sometime I read people and I... I pick up the Oracle at Delphiบางทีที่ผมอยากจะอ่านการกระทำของผู้คน ผมก็ไปเอาคำทำนายจาก เดลพี่[ศาสนสถานแห่งหนึ่ง]
Are you being the Oracle right now?นายกำลังจะทำตัวเป็นเทพพยากรณ์อยู่รึไงเนี่ย?
When this body was activated by the crystal, it became... an oracle of kryptonian knowledge, a vessel for me to inhabit if ever you should need me.เมื่อร่างนี้โดนกระตุ้นด้วยหินคริสตัล, จะกลายเป็น... ร่างสถิตย์แห่งความรู้ชาวคริปตัน, พาหนะแห่งสำนึกข้า
The oracle said she would find a boyfriend that winterหมอดูตอบว่า เธอจะเจอคู่ในหน้าหนาว
Or has the oracle robbed you of your desire as well?แล้วมีอันใดกีดขวาง ?

oracle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卜辞[bǔ cí, ㄅㄨˇ ㄘˊ, 卜辞 / 卜辭] oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones
卜骨[bǔ gǔ, ㄅㄨˇ ㄍㄨˇ, 卜骨] oracle bone; bone used for divination, esp. animal scapula
卜甲[bǔ jiǎ, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄚˇ, 卜甲] oracle tortoise shell
甲骨文[jiǎ gǔ wén, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, 甲骨文] oracle script; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script)
甲骨文字[jiǎ gǔ wén zì, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 甲骨文字] oracle script; oracle bone character (an early form of Chinese script)
甲骨[jiǎ gǔ, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 甲骨] tortoise shell and animal bones used in divination; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script)
神谕[shén yù, ㄕㄣˊ ㄩˋ, 神谕 / 神諭] oracle

oracle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オラクルアイエーエス[, orakuruaie-esu] (n) {comp} Oracle iAS
オラクルアプリケーション[, orakuruapurike-shon] (n) {comp} Oracle Applications
オラクルイービーエス[, orakurui-bi-esu] (n) {comp} Oracle EBS
オラクルエイト[, orakurueito] (n) {comp} Oracle 8
オラクルエイトアイ[, orakurueitoai] (n) {comp} Oracle 8i
オラクルセブン[, orakurusebun] (n) {comp} Oracle 7
オラクルナインアイ[, orakurunain'ai] (n) {comp} Oracle 9i
オラクルナインアイエーエス[, orakurunain'aie-esu] (n) {comp} Oracle 9iAS
伺いを立てる[うかがいをたてる, ukagaiwotateru] (exp,v1) to ask for someone's opinion; to inquire of; to invoke an oracle
巫;覡;神なぎ(iK);神和ぎ(iK);神薙ぎ(iK);神凪(iK)[かんなぎ, kannagi] (n) (巫 is esp. female and 覡 male) medium; diviner; shaman; oracle
殷墟文字[いんきょもじ, inkyomoji] (n) (See 甲骨文字) ancient inscriptions of Chinese characters on oracle bones and carapaces
甲骨文[こうこつぶん, koukotsubun] (n) ancient inscriptions of Chinese characters on oracle bones and tortoise shells
甲骨文字[こうこつもじ, koukotsumoji] (n) (See 亀甲獣骨文字) ancient inscriptions of Chinese characters on oracle bones and carapaces
オラクル[, orakuru] (n) oracle; (P)
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message
伺い[うかがい, ukagai] (n) inquiry; enquiry; question; call; consulting the oracle; visit
伺う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) (hum) to ask; to inquire; to hear; to be told; (2) to implore (a god for an oracle); to seek direction (from your superior); (v5u,vi) (3) (hum) to visit; (4) (from 御機嫌を伺う) to speak to (a large crowd at a theatre, etc.); (P)
巫覡[ふげき, fugeki] (n) (See 巫) shaman; oracle; diviner; medium
盥船[たらいぶね, taraibune] (n) tub boat; traditional round coracle-like boat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オラクル[おらくる, orakuru] Oracle
オラクルアイエーエス[おらくるあいえーえす, orakuruaie-esu] Oracle iAS
オラクルアプリケーション[おらくるあぷりけーしょん, orakuruapurike-shon] Oracle Applications
オラクルイービーエス[おらくるいーびーえす, orakurui-bi-esu] Oracle EBS
オラクルエイト[おらくるえいと, orakurueito] Oracle 8
オラクルエイトアイ[おらくるえいとあい, orakurueitoai] Oracle 8i
オラクルセブン[おらくるせぶん, orakurusebun] Oracle 7
オラクルナインアイ[おらくるないん'あい, orakurunain ' ai] Oracle 9i
オラクルナインアイエーエス[おらくるないん'あいえーえす, orakurunain ' aie-esu] Oracle 9iAS

oracle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เทพพยากรณ์[n.] (thēpphayākø) EN: oracle FR:
เสี่ยงทาย[v. exp.] (sīeng thāi) EN: tell one's fortune by lots ; consult the oracles FR:

oracle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orakel {n}oracle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oracle
Back to top