ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diviner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diviner*, -diviner-

diviner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diviner (n.) ผู้รู้แจ้ง See also: ผู้หยั่งรู้, หมอดู
English-Thai: HOPE Dictionary
diviner(ดิไว'เนอะ) n. ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์,หมอเวทมนตร์, Syn. soothsayer
English-Thai: Nontri Dictionary
diviner(n) ผู้ทำนาย,โหร,หมอดู,นักพยากรณ์,ผู้คาดการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Diviners, sage, witch hazel.ไดเวนเนอ,เสจ,ดอกวิช เฮซอล์
They'll be blasting orbs, but if we hit them heavy with diviners and reserve our gem spells, we can take these bitches.พวกเขาน่าจะปล่อยลูกหินยักษ์มา แต่ถ้าเราโจมตีด้วยพวกนักเวทย์ แล้วเก็บพลังไว้ใช้ต่อ เราคงจะรอดจากพวกนี้

diviner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卜者[ぼくしゃ, bokusha] (n) fortuneteller; soothsayer; diviner
占屋算[うらやさん, urayasan] (n) (1) (See 占い) divination; (2) a diviner
易者[えきしゃ, ekisha] (n) fortuneteller; diviner
占い師;占師[うらないし, uranaishi] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist
占書;卜書[うらぶみ, urabumi] (n) diviner's book
占者[うらないしゃ, uranaisha] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist
巫;覡;神なぎ(iK);神和ぎ(iK);神薙ぎ(iK);神凪(iK)[かんなぎ, kannagi] (n) (巫 is esp. female and 覡 male) medium; diviner; shaman; oracle
巫覡[ふげき, fugeki] (n) (See 巫) shaman; oracle; diviner; medium
陰陽師[おんみょうじ;おんようじ;おみょうじ(ik), onmyouji ; onyouji ; omyouji (ik)] (n) diviner; sorcerer; exorcist; medium

diviner ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rutengänger {m}diviner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diviner
Back to top