ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expecting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expecting*, -expecting-

expecting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expecting (adj.) ที่คาดการณ์ไว้ Syn. anticipating
expecting (adj.) มีครรภ์ See also: ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง Syn. gestating
expecting (n.) ซึ่งรอคอย Syn. standing Ops. moving, hurrying
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was expecting at least 92 percentฉันคาดหมายไว้อย่างน้อย 92 เปอร์เซ็นต์

expecting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much
子持ち;子持[こもち, komochi] (n) (1) parenthood; parent or someone with children on the way (esp. an expecting mother); (2) (of a fish) containing roe (eggs)
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending
お腹の子(P);おなかの子[おなかのこ, onakanoko] (exp) child one is expecting; (P)

expecting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การคาดหวัง[n. exp.] (kān khātwan) EN: expectation ; expecting FR:
มีท้อง[adj.] (mīthøng) EN: pregnant ; expecting FR: enceinte ; grosse (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expecting
Back to top