ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การหลอกลวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การหลอกลวง*, -การหลอกลวง-

การหลอกลวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การหลอกลวง (n.) illusion See also: delusion, deception, fallacy Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การลวง, ความเข้าใจผิด
การหลอกลวง (n.) temptation See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction Syn. การลวง, การหลอก, การล่อลวง, การล่อหลอก
การหลอกลวง (n.) deception See also: deceitfulness, deceit Syn. การลวง, การโกหก
การหลอกลวง (n.) deceit See also: fraud, cheat, deception, deceiving Syn. การต้มตุ๋น, การโกง
English-Thai: HOPE Dictionary
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
cajolery(คะโจล'ละรี) n. การล่อลวง,การหลอกลวง,การล่อใจ, Syn. flattery
charlatanry(ชาร์'ละเทินรี) n. การหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง,การโกง,กลอุบาย,ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
deception(ดิเซพ'เชิน) n. การหลอกลวง,การปลอมแปลง,เล่ห์เพทุบาย, Syn. fraud
delusion(ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา,การหลอกลวง,ความเชื่อผิด ๆ ,ความคิดเพ้อเจ้อ,การเข้าใจผิด,มหันต์
dupery(ดิว'เพอรี) n. การหลอกลวง,การต้ม,ภาวะที่ถูกหลอกลวง,การใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือ,ภาวะที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
duplicity(ดิวพลิส'ซิที) n. การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง,การมีลักษณะคู่,การซ้ำกัน, Syn. double, See also: dealing
fallacy(แฟล'ละซี) n. การหลอกลวง,การทำให้เข้าใจผิด,ความผิดพลาด,การอ้างเหตุผลหรือความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion
forging(ฟอร์'จิง) n. การหลอมโลหะ,สิ่งที่หลอมหรือหล่อขึ้น,การหลอกลวง
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
grift(กริฟทฺ) n. การได้เงินมา โดยการโกงหรือการหลอกลวง. vt. ได้เงิน หรือผลประโยชน์มาโดยการโกงหรือหลอกลวง
gyp(จิพ) vt. โกง,หลอกลวง,การโกง,การหลอกลวง., See also: gypper ผู้หลอกลวง,ผู้โกง
hanky-pankyn. การหลอกลวง,นิสัยไม่ดี,ความโง่,นิสัยขี้เล่น,การพูดเล่น., Syn. hankey-pankey
highbindern. คนหลอกลวง,การหลอกลวง,การโกง
hocus-pocusvt.,vi. หลอกลวง,โกง,เล่นกล. n. สูตรที่ไร้ความหมาย,การหลอกลวง,การเล่นกล, Syn. trick
hokey-pokey(โฮ'ค'โพ'คี) n. การหลอกลวง,การเล่นกล
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
hypocrisy(ฮิพอค'ระซี) n. การเสแสร้ง,การแสร้งทำ,การหลอกลวง, Syn. deceit,deception
illusion(อิลู'เชิน) n. มายา,สิ่งลวงตา,การหลอกลวง,ภาพหลอน,ด้ายบาง., Syn. aberration,
imposition(อิมพะซิซ' เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การกำหนดภาษี, การกำหนดโทษ, การกำหนดให้มี, การบังคับเอา, การนำไฟใส่, การยัดเยียด, การรบกวน, การหลอกลวง
imposture(อิมพอส' เชอะ) n. การหลอกลวง, การโกง., See also: impostrous, imposturous adj., Syn. cheat, fraud
insincerity(อินซินเซีย'ริที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,การหลอกลวง, Syn. hypocrisy
legerdemain(เลจ'เจอดะเมน') n. การเล่นกล,ความชำนาญหรือวิธีการในการเล่นกล,การหลอกลวง,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. deception
lie(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.
put-on(พูท'ออน) adj. ปลอม,แสร้ง,หลอกลวง n. การโกหก,การหลอกลวง, Syn. assumed
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
sham(แชม) n. การปลอมแปลง,การหลอกลวง,การแสร้ง,มารยา,การตบตา,ผู้หลอกลวง,ผู้ตบตา,นักต้ม,ของเทียม,ของหลอก,สิ่งปกคลุมให้ดูแตกต่างกันไป adj. ปลอมแปลง,หลอกลวง,แสร้ง,เก๊,เทียม,ทำให้ดูแตกต่างไป vt.,vi. เลียนแบบ,แสร้งทำ,แสร้งเป็น.
sophism(ซอฟ'ฟิสซึม) n. การโต้แย้งโดยอ้างเหตุผลผิด ๆ ,การอ้างเหตุผลผิด ๆ ,การหลอกลวง,การตบตา, Syn. fallacy,false argument
tortuosity(ทอร์ชูออส'ซิที) n. ความคดเคี้ยว,ความอ้อมค้อม,ความคด,การหลอกลวง,เล่ห์เหลี่ยม,สิ่งหรือส่วนที่งอหรือคดหรือบิด
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย,การใช้กลเม็ด,การใช้เล่ห์เพทุบาย,การใช้เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,กลอุบาย,กลเม็ด
English-Thai: Nontri Dictionary
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
fallacy(n) การลวงให้เข้าใจผิด,การเข้าใจผิด,การหลอกลวง
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง
feint(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การรบแบบใช้อุบาย
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
guile(n) เล่ห์กระเท่ห์,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การโกง
hoax(n) เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การเล่นตลก
HOCUS-hocus-pocus(n) คำสาบาน,การเล่นกล,การหลอกลวง
hypocrisy(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การตบตา
imposition(n) การก่อกวน,การลงโทษ,การหลอกลวง,การเอาเปรียบ,การเก็บภาษี
imposture(n) การปลอม,การหลอกลวง,การเสแสร้ง
liar(n) การติดต่อ,การโกหก,คำเท็จ,การหลอกลวง
mask(n) หน้ากาก,สิ่งปกคลุม,เครื่องกำบัง,การหลอกลวง,มารยา
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก,การปลอมแปลงตัว,การหลอกลวง
quackery(n) การหลอกลวง,การต้มตุ๋น
swindle(n) การโกง,การฉ้อโกง,ของกำมะลอ,การหลอกลวง
trickery(n) การโกง,การหลอกลวง,การมีเล่ห์เหลี่ยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deceit; deceptionการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deception; deceitการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretence, falseการหลอกลวง, การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deceptionการหลอกลวง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheat (n.) การหลอกลวง See also: การทุจริต, การโกง
con job (sl.) การหลอกลวง See also: ความหลอกลวง
deceit (n.) การหลอกลวง See also: การหลอก Syn. deceitfulness
deceitfulness (n.) การหลอกลวง See also: ความไม่ซื่อ, ความไม่จริงใจ Syn. insincerity, trickiness
deception (n.) การหลอกลวง See also: การตบตา
deviousness (n.) การหลอกลวง See also: ความไม่จริงใจ Syn. fishiness, shadiness, twistiness
duplicity (n.) การหลอกลวง See also: ความไม่ซื่อตรง, การทรยศ Syn. falseness, infedelity, treachery Ops. fidelity, faithfulness
falseness (n.) การหลอกลวง See also: ความไม่ซื่อตรง, การทรยศ Syn. infedelity, treachery Ops. fidelity, faithfulness
hoax (n.) การหลอกลวง Syn. deception, humbug
humbug (n.) การหลอกลวง See also: การตบตา, การต้มตุ๋น
infedelity (n.) การหลอกลวง See also: ความไม่ซื่อตรง, การทรยศ Syn. falseness, treachery Ops. fidelity, faithfulness
lie (n.) การหลอกลวง See also: การพูดโกหก Syn. imposture
mountebankery (n.) การหลอกลวง
shenanigan (n.) การหลอกลวง See also: การล้อเล่น, การเล่นตลก, การโกง Syn. joke
sleight (n.) การหลอกลวง See also: การตบตา
swindle (n.) การหลอกลวง See also: การโกง, การต้มตุ๋น Syn. deception, fraud, knavery
trickiness (n.) การหลอกลวง See also: การต้มตุ๋น
trickster (n.) การหลอกลวง See also: การฉ้อฉล, การฉ้อโกง
twistiness (n.) การหลอกลวง See also: ความไม่จริงใจ Syn. fishiness, shadiness
veneer (n.) การหลอกลวง See also: การแอบซ่อน, การปิดบัง Syn. facade, semblance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For despite all the secrets, despite all the lies and a...แม้จะมีความลับ การหลอกลวง หรือการสูญเสีย
All those wars. Pain and lies. Hate.สงครามต่างๆ ความเจ็บปวด การหลอกลวง ความเกลียด
She has learned the art of deception. I'll give her that.เธอได้รับการเรียนศิลปะ การหลอกลวง ซึ่ง N ได้ให้แก่เธอ
Masquerading as family sentiment.การหลอกลวง เรื่องความรู้สึกของครอบครัว
Tricks turn into treats.การหลอกลวงการเป็นการให้
It seems she'll be enduring your father's massive hoax all by herself.การหลอกลวงของพ่อคุณ ทั้งหมดนั่นฝีมือเธอ
His deception was inexcusable.การหลอกลวงของเขานั้นไม่อาจให้อภัย
Your little deception failed.การหลอกลวงของเจ้าล้มเหลว
To doubt the High Seeker is...การหลอกลวงท่านไฮท์ซีคเกอร์ มัน...
This need to punish hypocrisy might have been triggered when Bronson Springs was given the award as the perfect city, being held up as an example for the future.การหลอกลวงที่ควรถูกลงโทษนี้ อาจเป็นตัวกระตุ้น เมื่อบรอนสันสปริงส์ ได้รับรางวัลว่าเป็นเมืองที่เพอร์เฟคท์ ที่จะยกให้เป็นตัวอย่างของอนาคต
This lie can fall apart any second.การหลอกลวงนี้จะล้มเหลวเมื่อไหร่ก้ได้
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย
His delusional mind exaggerated the relationships they had with Flynn.การหลอกลวงในจิตใจของเขา ทำให้ความสัมพันธ์กับฟินน์เกินจริง
I took the liberty of bullshitting you.ผมเอาอิสรภาพในการหลอกลวงของคุณ โอแคย
Okay? - You lied to me. - It wasn't lies.คุณโกหกผม มันไม่ใช่การโกหก มันเป็นแค่การหลอกลวง
You wanted to swindle us.คุณต้องการหลอกลวงเรา
He's got scams you haven't even dreamed of.เขามีการหลอกลวงคุณยังไม่ได้แม้แต่ฝันของ
Get someone else to run your scams.ได้รับคนอื่นที่จะใช้การหลอกลวงของคุณ
And now to be prevented by the upstart pretensions of a young woman without family, connections or fortune?และตอนนี้มันถูกขัดขวางโดยการหลอกลวงที่เอาแต่ได้ ของหญิงสาวคนนึงที่ไร้ครอบครัว
No more pretendไม่มีการหลอกลวงอีกต่อไป
You're implying that this was some kind of a hoax?คุณหมายความว่านี่คือ ชนิดของการหลอกลวงหรือไม่?
They died out by the early '80s, dismissed as hoaxes.แล้วก็เงียบไปเมื่อต้นยุค 80 โดยเชื่อว่าเป็นการหลอกลวง
In the light of your abnormal and abonimable state, and your refusal to see you have been duped into a hogwash alternative lifestyle,แสงแห่งความผิดปรกติและวิปริตได้แผ่ออกมา และเธอปฎิเสธขอกล่าวหาในเรื่องการหลอกลวง พร้อมที่จะดิ่งไปสู่เส้นทางชีวิตที่โสมม
Nothing more than a big hoax.ไม่มีอะไรไปมากกว่าการหลอกลวงครั้งใหญ่
The perpetrators of the hoax, Jill Valentine and Carlos Olivera now being sought for questioning by the police.ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงครั้งนี้ จิล วาเลนไทน์ และ คาลอส โอลิเวร่า.. ...กำลังถูกค้นหา เพื่อการสอบปากคำโดยตำรวจ
Please, I am no match for these Geisha, they are expert in the art of deceit.ผมไม่สามารถสู้กับเกอิชาได้หรอก พวกเธอเชี่ยวชาญเรื่องการหลอกลวง
No. No more tricks. No more lies.ไม่ ไม่มีกลอุบาย ไม่มีการหลอกลวงอีกแล้ว
Didn't your mother ever tell you that cheaters never win?แม่นายไม่เคยบอกนายหรือไง ว่าการหลอกลวงไม่มีวันเอาชนะได้
God will forgive this little deception.พระเจ้าจะยกโทษใหกับการหลอกลวงเล็กๆนี้
Just another slice of deception.นั่นคือส่วนหนึ่งของการหลอกลวง
O/~ Where's the deception?o/~ การหลอกลวงที่ไหนกัน o/~
I mean, look at me. I'm as fit as a fucking fiddle.แม่หมายถึง ดูแม่สิ แม่เหมาะกับการหลอกลวง
Sandford is a lie, Doris.แซนฟอร์ด มีแต่การหลอกลวง ดอริส
New testimony has implicated that former President Reynolds was complicit in the falsification of her brother's death.คำให้การใหม่ได้สรุปแล้วว่า อดีตประธานาธิบดีเรย์โนลด์มีส่วนรู้เห็น ในการหลอกลวง
JOHNNY: And that, Pete, is a lie.และนั่นก็คือการหลอกลวง
Chuck never should have gotten caught up in my father's ridiculous con.ชัคไม่น่าจะเข้าไปยุ่งกับ การหลอกลวงไร้สาระของพ่อดิฉัน
Yeah, in the academy, we call it Seduction School.ใช่ ที่ศุนย์ฝึก เราเรียกว่า โรงเรียนสอนการหลอกลวง
Leave the deception to me.ปล่อยให้การหลอกลวงเป็นหน้าที่ของฉันเถอะ
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย
Martial art is based on deception, my friend.ศิลปะแห่งสงคราม อยู่ที่การหลอกลวง เพื่อนเอ้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การหลอกลวง
Back to top