ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fishiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fishiness*, -fishiness-

fishiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fishiness (n.) ความสงสัย See also: ความเคลือบแคลง Syn. doubt, suspiciousness Ops. trust, confidence

fishiness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anrüchigkeit {f}fishiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fishiness
Back to top