ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knavery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knavery*, -knavery-

knavery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knavery (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ (คำเก่า) See also: พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือไม่น่าเชื่อถือ Syn. triclery, deception Ops. honesty
English-Thai: HOPE Dictionary
knavery(เน'เวอรี) n. ความไม่ซื่อ,การคดโกง,การกระทำที่ไม่ซื่อ,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trickery
English-Thai: Nontri Dictionary
knavery(n) ความคดโกง,ความเลว,ความไม่ซื่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knavery
Back to top