ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allurement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allurement*, -allurement-

allurement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allurement (n.) การจูงใจ See also: ความยั่วยวน, เครื่องล่อใจ Syn. attraction
allurement (n.) เสน่ห์
English-Thai: HOPE Dictionary
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
English-Thai: Nontri Dictionary
allurement(n) เสน่ห์,ความยั่วยวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อามิส (n.) allurement See also: enticement, bait Syn. อามิษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It ought to be so, but your arts and allurements may have made him forget what he owes to himself and the family.มันน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่เล่ห์อุบายและการหว่านเสน่ห์ของเธอ... ก็อาจจะทำให้เขาลืมไปก็ได้ว่า เขามีหน้าที่ต่อตัวเองและครอบครัวอย่างไร

allurement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
誘惑[ゆうわく, yuuwaku] (n,vs) temptation; allurement; lure; seduction; (P)

allurement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อามิส ; อามิษ[n.] (āmit) EN: enticement ; allurement ; inducement FR:
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement FR: appât [m]
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]

allurement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lockung {f}allurement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allurement
Back to top