ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deceiving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deceiving*, -deceiving-

deceiving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deceiving (adj.) ซึ่งหลอกลวง See also: ซึ่งกุขึ้นมา, เท็จ, ไม่จริง, ซึ่งเสแสร้ง Syn. false Ops. truthful

deceiving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
擬勢[ぎせい, gisei] (n,vs) bluff; deceiving an enemy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deceiving
Back to top