ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระทำผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระทำผิด*, -กระทำผิด-

กระทำผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำผิด (v.) misbehave See also: behave badly Syn. ทำผิด Ops. ประพฤติถูก, ทำถูก
กระทำผิด (v.) make a mistake See also: do something wrong Syn. พลาด, พลั้งเผลอ, เผอเรอ, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง, ทำชั่ว Ops. ทำถูก
กระทำผิด (v.) sin See also: commit a sin, do evil Syn. ทำชั่ว, ประกอบกรรมชั่ว, ทำผิด, ประพฤติไม่ดี, ประพฤติชั่ว, ทำบาปทำกรรม Ops. ทำบุญ
กระทำผิด (v.) do evil See also: commit a sin Syn. ทำเลว, ทำผิด, ทำบาป, ประพฤติชั่ว Ops. ทำดี
กระทำผิด (v.) commit See also: make a mistake, do wrong Syn. ประพฤตผิด
กระทำผิด (v.) violate See also: break (the rule), commit an offence, commit the offence, offend
กระทำผิด (v.) break a law See also: infract a law, infringe a law, break(the rule), commit an offence Syn. กระทำความผิด
กระทำผิดกฎหมาย (v.) break a law See also: infract a law, infringe a law, break(the rule), commit an offence Syn. กระทำผิด, กระทำความผิด
English-Thai: HOPE Dictionary
borstal(บอร์'สเทิล) n. โรงเรียนเด็กที่กระทำผิดกฎหมาย เพื่ออบรมและฝึกอาชีพ
bullyrag(บูล'ลีแรก) {bullyragged,bullyragging,bullyrags} vt. รังแก,กระทำผิดต่อ,ล้อเลียนต่อ, See also: bullyragger n. ดูbullyrag
bumble(บัม'เบิล) {bumbled,bumbling,bumbles} vt. กระทำผิดอย่างมาก,เดินโซเซ,พูดตะกุกตะกัก vi. ทำเสียงคล้ายผึ้ง n. การกระทำที่ผิด
convict(คอน'วิคทฺ) {convicted,convicting,convicts} n. ผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,นักโทษ vt. (คัน วิคทฺ') พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด,ตัดสินว่าได้กระทำผิด,ทำให้รู้ว่ามีความผิดหรือมีโทษ, See also: convictable adj. ดู convictible adj. convictive adj. ดูconv
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
convince(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ากระทำผิด, See also: convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness
corporal punishmentn. การลงโทษทางกายของผู้กระทำผิด
criminate(คริม'มิเนท) vt. ดำเนินการฟ้องร้องว่ากระทำผิดทางอาญา,ตำหนิ,ประณาม,พิสูจน์ว่ามีความผิด,ลงโทษ, See also: criminative adj. ดูcriminate criminatory adj. ดูcriminate criminator n. ดูcriminate
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender
delinquency(ดิลิง'เควินซี) n. ความเหลวไหล,การกระทำผิด,ความผิด,การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, Syn. offense
delinquent(ดิลิง'เควินทฺ) adj. ซึ่งกระทำผิดกฎหมาย,เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของเด็ก,เหลวไหล,ไม่ชำระหนี้. n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,เด็กผู้กระทำผิดกฎหมาย ###S. remiss
error(เอ'เรอะ) n. ความผิด, การกระทำผิด,บาป,สิ่งที่กระทำผิด,คำผิด,ข้อผิดพลาด, Syn. blunder
fallible(ฟอล'ละเบิล) adj. ซึ่งกระทำผิดได้,ซึ่งถูกหลองลวงได้,ยากที่จะไม่ผิด,ซึ่งย่อมกระทำผิดได้., See also: fallibility n.
juvenile delinquentเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย,ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.
malefaction(แมลละแฟค'เชิน) n. อาชญากรรม,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำผิด
malefactor(แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำการชั่วร้าย., Syn. malefactress
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด
maltreat(แมล'ทรีท') vt. กระทำการทารุณ,ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,กระทำผิด., See also: maltreater n. maltreatment n., Syn. mistreat
misconduct(มิสคอน'ดัคทฺ) n. ความประพฤติที่ผิดหรือไม่เหมาะสม,การกระทำผิด. vt. ประพฤติผิด,กระทำผิด, Syn. malfeasance
misdemeanor(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense
misdemeanour(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense
misdo(มิสดู') {misdid,misdone,misdoing,misdoes} vt. กระทำผิด., See also: misdoer n.
misfeasance(มิชฟี`ชันซฺ) n,การกระทำผิดกฎหมาย, See also: misfeasor n,
mistaken(มิสเท'เคิน) adj. ผิดพลาด,ซึ่งกระทำผิด., See also: mistakenly adv. mistakenness n., Syn. incorrect,false
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
perpetrate(เพอ'พิเทรท) vt. กระทำผิดกฎ-หมาย,ทำชั่ว,ก่อกรรมทำเข็ญ,เล่นตลก., See also: perpetuation n. perpetrator n., Syn. do
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
recidivism(รีซิด'ดะวิสซึม) n. การกระทำผิดติดนิสัย,การกระทำซ้ำจนติดนิสัย, See also: recidivist n. recidivistic adj. -recidivous adj.
recommit(รีคะมิท') vt. มอบหมายอีก,ส่งให้พิจารณาอีก,ผูกมัดอีก,กระทำผิดอีก, See also: recommitment n. recommittal n.
sin(ซิน) n. บาป,อกุศล,ความชั่ว,ความชั่วร้าย vi. กระทำบาป,กระทำความชั่ว,ละเมิดต่อหลักการ. vt. กระทำผิด., See also: sinningly adv., Syn. trespass,wrongdoing,wickedness,err
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร
transgress(เทรนซฺเกรส') vi.,vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,กระทำผิด,รุกล้ำ, See also: transgression n. transgressive adj. transgressor n., Syn. sin,err
tripping(ทริพ'พิง) adj. (การก้าว) เร็วและเบา (ฝีเท้า) เร็วและเบา,พลาด,พลาดพลั้ง,กระทำผิด,ฉับไว., See also: trippingly adv.
venue(เวน'นิว) n. สถานที่เกิดเหตุหรือกระทำผิด,เหตุผล,ที่ที่พิจารณาคดี,สถานที่ชุมนุม
work farmฟาร์มสำหรับให้เยาวชนผู้กระทำผิด ทำงานเกษตร เพื่อเป็นการทำโทษหรือฝึกฝนอาชีพ
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
errant(vi) ท่องเที่ยว,จาริก,เดินทางผิด,หลงทาง,กระทำผิด
maltreat(vt) ทารุณ,ปฏิบัติไม่ดี,กระทำผิด
maltreatment(n) การทารุณ,การปฏิบัติไม่ดี,การกระทำผิด
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว,ความผิดทางอาญา,ผู้กระทำผิด
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
perpetrate(vt) ทำชั่ว,กระทำผิด,ก่อกรรมทำเข็ญ
perversion(n) ความรั้น,การกระทำผิดปกติ,ความดันทุรัง
transgress(vt) ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ,กระทำผิด,รุกล้ำ
trip(n) การหกล้ม,การเดินทาง,การเดินเร็ว,การกระทำผิดพลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
approved schoolโรงเรียนสำหรับเด็กที่กระทำผิดอาญา, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conspiracyการคบคิด (เพื่อกระทำผิดกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
culpritผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fighting wordsคำยุยงให้กระทำผิดกฎหมาย (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first offenderผู้กระทำผิดอาญาครั้งแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King's evidenceคำเบิกความของผู้ร่วมกระทำผิดที่กันไว้เป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misprision; misprisonการปกปิดการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescue๑. การช่วยให้๒. การช่วยเหลือผู้กระทำผิด๓. การเอาทรัพย์กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongการกระทำผิด, การกระทำที่มิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongdoerผู้กระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplicesผู้สนับสนุนการกระทำผิด [TU Subject Heading]
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Juvenile delinquencyการกระทำผิดของเยาวชน [TU Subject Heading]
Juvenile delinquentsเยาวชนที่กระทำผิด [TU Subject Heading]
punishable offenceการกระทำผิดที่มีโทษตามกฎหมาย [การทูต]
Recidivismการกระทำผิดซ้ำ [TU Subject Heading]
Surveillanceการตรวจสอบภาวะตลาดการเฝ้าดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์หากพบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดผิดไปจาก สภาพปกติที่ผ่านมา ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น Insider Trading หรือ Price Manipulation เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนงานหนึ่งในฝ่ายห้องค้า และกำกับการซื้อขายรับผิดชอบงานด้านนี้ และมีระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ ATOMS ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนี้ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
transgress (vi.) กระทำผิด
miscue (vi.) กระทำผิด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. err, blunder, mistake
infract (vt.) กระทำผิดกฎหมาย See also: ละเมิด, ฝ่าฝืน
abet in (phrv.) ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด) See also: ช่วย, ทำให้รอดพ้น
catch red-handed (idm.) จับได้ขณะกระทำผิด See also: จับได้คาหนังคาเขา Syn. catch in
confutation (n.) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
confutation (n.) หลักฐานที่ชี้ว่ากระทำผิด
confute (vt.) พิสูจน์ว่ากระทำผิด Syn. disprove, defeat
conviction (n.) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
delinquency (n.) การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา) Syn. criminality, illegality, wrongdoing Ops. care, observance
errancy (n.) ความโน้มเอียงในการกระทำผิดหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. deviation
illegality (n.) การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา) Syn. criminality, wrongdoing Ops. care, observance
infraction (n.) การกระทำผิดกฎหมาย See also: การกระทำผิดสัญญา Syn. infringement, violation, transgression
job (n.) การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง) Syn. theft, crime
juvenile delinquency (n.) การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
juvenile delinquent (n.) เด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด Syn. young criminal
malefaction (n.) คนกระทำผิด See also: ผู้ฝ่าฝืน Syn. fault, guilt
offence (n.) การกระทำผิดกฎหมาย Syn. crime, misdemeanour
offense (n.) การกระทำผิด See also: การฝ่าฝืนกฎ, การกระทำผิดกฎหมาย Syn. felony, crime
penalization (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำผิด See also: ทัณฑวิทยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nor can we take the second route, which would be just to say that the offending words aren't as offensive as Irving makes out.เราไม่สามารถใช้เส้นทางที่สอง ซึ่งจะเป็นเพียงแค่จะบอกว่าคำที่ กระทำผิด จะไม่เป็นที่น่ารังเกียจเป็นเออร์วิง ทำให้ออก
Eleven of us still think he's guilty.สิบเอ็ดของเรายังคงคิดว่าเขาเป็นผู้กระทำผิด
They fouled the fucking ball, and they're as guilty as sin.พวกเขา fouled ลูกร่วมเพศ, และพวกเขากำลังเป็นผู้กระทำผิดเ?
Authorities assure us that at this moment... military units are mobilizing to stop the perpetrator of this heinous crime.ราชการปกป้องเรา นั่นคือตอนนี้ กองทหารกำลังเคลื่อนพลมาเพื่อ หยุดผู้กระทำผิดในคดีแย่ๆนี้
You can ask me what you're gonna ask me, and my natural response could be to get offended.คุณสามารถถามฉันว่าคุณ gonna ถามและการตอบสนองธรรมชาติของฉันอาจจะได้รับการกระทำผิดกฎหมาย
You have nothing to blame yourself for. Others are culpable, not you.เธอไม่มีอะไรให้ต้องตำหนิตัวเอง คนที่กระทำผิดต่างหาก ไม่ใช่เธอ
They agree with me in apprehending that this false step in one sister must be injurious to the fortunes of all the others.พวกเขาเห็นด้วยกับผมที่ว่า เมื่อมีการกระทำผิดของน้องสาวเพียงคนเดียว ก็จะทำให้พวกที่เหลือต้องร้าวรานใจในโชคชะตา
Where would the master-at-arms take someone under arrest?เขาจับผู้กระทำผิดไปขังไว้ที่ไหน
Bless me, Father, for I have sinned.หลวงพ่อ ข้าได้กระทำผิดบาป
No pardon: Narcotic offender.ไม่มีการอภัยโทษผู้กระทำผิดคดียาเสพติด
I'm sorry. They are narcotics smugglers.ผมขออภัย ผู้กระทำผิดคดียาเสพติด
Because then the client would have committed... a regulatory infraction as opposed to a dangerous crime.เพราะลูกความอาจกระทำผิด เพียงแค่ละเมิดสัญญาหรือไม่ได้ก่อคดีที่เป็นอันตรายนัก
I got Johnnie Cochran. No offense, bro.ผมได้รับจอห์นนีค็อชฮาน ไม่มีการกระทำผิดกฎหมายครับ
The culprit has been identified, I presume?ได้ยินว่า คุณจับตัวผู้กระทำผิดได้แล้ว
Buther Appeal Court judges found that falsifying news isn't actually against the law.การรายงานข่าวเท็จ ไม่ใช่การกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
The perpetrators of the hoax, Jill Valentine and Carlos Olivera now being sought for questioning by the police.ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงครั้งนี้ จิล วาเลนไทน์ และ คาลอส โอลิเวร่า.. ...กำลังถูกค้นหา เพื่อการสอบปากคำโดยตำรวจ
Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses...ขอทรงยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษ ให้ผู้ที่กระทำผิดต่อข้าพระองค์
So, here's to the men who did what was considered wrong in order to do what they knew was right.เอาละครับ, นี่คือคนที่กระทำผิด... ..ตามหน้าที่ ทั้งที่รู้ว่าอะไรถูกต้อง.
At first, I only thought of telling you after I catch the criminal.ทีแรก, ผมคิดจะบอกคุณหลังจากที่ผมจับผู้กระทำผิดได้
I go after the criminal no matter what happens.ผมจะไล่ล่าผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
I'll say he was an unwilling participant to the whole thing.ผมจะบอกว่า เขาร่วมกระทำผิดโดยไม่เต็มใจ
'Cause you're 1 00% guaranteed conviction.ต้นเหตุคือคุณร้อยเปอร์เซ็น ประกันได้คุณถูกตัดสินว่ากระทำผิดแน่
With felons in the criminal database, all reported missing.ข้อมูลผู้กระทำผิดคดีร้ายแรงแล้ว ทุกคนถูกแจ้งว่าหายตัวไปทั้งสิ้น
So far, authorities have no clue as to who that criminal...*จนถึงตอนนี้ ทางการยังไม่พบเบาะแสผู้กระทำผิด*
If I can present you with a semi-accurate sketch of the culprit, is that enough to get us on this case?ถ้าผมให้คุณดูภาพร่างที่เสร็จเพียงครึ่งเดียว ของผู้กระทำผิด มันจะเพียงพอสำหรับคดีนี้เหรอ
Doing that is not only a crime to yourself and the other party,การทำแบบนี้ไม่เพียงแต่กระทำผิดต่อตัวเองและบุคคลอื่นเท่านั้น,
Raise, in favor of conviction.ถ้าเช่นนั้น ,กรุณาออกเสียงหากเห็นว่ากระทำผิด
Most importantly, it is about procedural correctness in the execution of unquestionable moral authority.โดยเฉพาะการแก้ไข การกระทำผิดศีลธรรม
They want to confirm that you have viable incriminating information and that you can be a cooperative witness.พวกเขาต้องการการยืนยันว่าคุณมี ข้อมูลชี้ชัดเกี่ยวกับการกระทำผิด และคุณจะสามารถเป็นพยานที่ให้ความร่วมมือ
I happen to think judging an entire group of people based on the actions of a few individuals within that group is morally wrong.ฉันแค่คิดว่าเราไม่ควรตัดสินคนที่ชาติพันธุ์ เพราะการกระทำผิดของคนไม่กี่คน
You know, if we were drinking this in 1930, we'd be breaking the law.นายรู้นะ ถ้าเราดื่มเหล้านี่ในปี 1930 เรากระทำผิดกฏหมาย
...if you bring Dooku to justice for his crimes against the Hutts.หากท่านจะนำตัวดูกู ไปตัดสินการกระทำผิดต่อพวกฮัตต์
The business part, that is a serious offense.เกี่ยวกับธุรกิจ กระทำผิดร้ายแรง
The Chicky Hines conviction.การพิสูจน์ว่า ชิกกี้ ไฮน์ ไม่ได้กระทำผิด
The three things a guy needs for a homicide conviction.สามสิ่งนั่น ใช้ในการการตัดสินว่ากระทำผิดฆาตกรรม
It would be where the punishment fits the crime.การลงโทษคนจะต้องเหมาะสมกับสิ่งที่เขากระทำผิด
Hyewon joined Dohwaseo under false pretence of a man and by doing so, brought the court into contemptขุนนางของสำนักโดวาโซ ได้กระทำผิดต่อบทบัญญัติของสำนัก อันเป็นการกระทำ ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่ราชสำนัก
There was wrongdoing.มันมีการกระทำผิดเกิดขึ้น
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท"
Your arrogance offends me.พวกกระทำผิดกฏหมายอย่างพวกนายทำให้ฉันขุ่นเคือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระทำผิด
Back to top