ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infringement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infringement*, -infringement-

infringement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infringement (n.) การฝ่าฝืน See also: การละเมิด Syn. disobedience, encroachment, violation
English-Thai: HOPE Dictionary
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การล่วงล้ำ (breach,violation)
English-Thai: Nontri Dictionary
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infringementการละเมิดสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
infringementการละเมิด [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
* It may not be reproduced, hardsubbed or be used for any commercial purpose* * it is strictly for personal enjoyment on it's own and may not to be used in a manner that will incur an infringement in copyright or of any aspect legal in nature"เป็นอังกฤษโดยOnionring ห้ามทำhardsubbed
That is copyright infringement and defamation.นั่นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทำให้เสียชื่อเสียง
That I had found out his prior history of infringements.และรู้เรื่องที่เขาเคยฝ่าฝืนในอดีต
This is copyright infringement, reproduction, misappropriation.ในการละเมิด เลียนแบบ และนำคำพูดของเขาไปใช้
Diana, copyright infringement.ไดอาน่า เอาคดีละเมิดลิขสิทธิ์ไป
No. That's copyright infringement.ไม่ใช่ นั่นมันไปละเมิดลิขสิทธิ์ของจริงเขา
No way, that's just gross. And portrait right infringement.ทำไมฉันต้องถ่ายรูปกับนาย มีแต่ทำให้ฉันดูน่ารังเกียจ
It seems, then, that the expression... "copyright infringement"ดูแล้วเหมือน คำว่า"ละเมิดลิขสิทธิ์"
And if a small CEO tries to go toe-to-toe with them, he gets sued for patent infringement, no matter how bogus the suit.และถ้า CEO เล็กๆพยายามจะไป ชนกับพวกเขา เขาฟ้องในเรื่องของการละเมิดสิทธิบัตร
I agree, which is why I've amended our complaint to include copyright infringement.จ๊ะ ตบๆ กระทืบๆ เย้!
But Wendy took the photos of herself, and then you published them without her permission, which constitutes copyright infringement.ว้าว โอเค ฉันสูง 5 ฟุต 8 นิ้ว
That conference was concerning the claim of intentional infliction of emotional distress, not copyright infringement, so it is admissible.เราจะฟ้องลาน่า ไคลน์แทน ว่าไงนะ ไม่ ทิมๆ ฉันอธิบายได้ อยู่ในความสงบ นำตัวพยานไปขัง

infringement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主権侵犯[しゅけんしんぱん, shukenshinpan] (n) infringement of sovereignty
指導[しどう, shidou] (n,vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P)
知的所有権侵害[ちてきしょゆうけんしんがい, chitekishoyuukenshingai] (exp) infringement of intellectual property rights
背反行為[はいはんこうい, haihankoui] (n) act of disobedience (betrayal); violation; breach; infraction; infringement
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] (n) infringement of copyright; (literary) piracy
侵害[しんがい, shingai] (n,vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P)
侵犯[しんぱん, shinpan] (n,vs) violation; invasion; infringement; (P)
干犯[かんぱん, kanpan] (n,vs) infringement; violation
蹂躪;蹂躙[じゅうりん, juurin] (n,vs) trampling down; overrunning; infringement; violation
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n,vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy

infringement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction FR: infraction [f] ; violation [f]
การละเมิดลิขสิทธิ์[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: copyright infringement ; infringement of copyright ; copyright violation ; pirating FR: violation du droit d'auteur [f] ; piratage [m]
การละเมิดสิทธิ[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: legal injury ; infringement FR:
การทำผิด[n.] (kān tham ph) EN: making a mistake ; infringement ; making an error FR:

infringement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verletzungsklage {f}infringement action

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infringement
Back to top