ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transgression

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transgression*, -transgression-

transgression ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transgression (n.) การกระทำผิด
English-Thai: Nontri Dictionary
transgression(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การล่วงล้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transgressionการรุกล้ำของทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปาราชิก (n.) Buddhist monk who committed the gravest transgression of the rules
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That particular transgression put me back five bucks.การกระทำผิดโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้น
I can't be this close to having all my dreams come true only to have them yanked away by one transgression at a stranger's Bar Mitzvah.ฉันไม่คิดว่านี่ใกล้เคียงกับความฝันของฉัน พวกเขามาทำลายด้วยการทำผิดแค่ครั้งเดียวของฉัน ที่บาร์มิทซวาร์
Was your alcoholic transgression the only reason you sought my counsel today, my child?แล้วการประพฤติผิดเรื่องดื่มของมึนเมา เป็นสาเหตุเดียว ที่ลูกมาขอคำปรึกษาในวันนี้หรือเปล่า ลูกแม่
Your wife's very public accusations about our agent's alleged transgression has us all deeply concerned.ภรรยาคุณ ถูกกล่าวหา เกี่ยวกับ เอเจ้นท์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด ทำให้เรา กังวลอย่างมาก
Because in spite of my interference and your transgression last winter,เพราะว่าทั้งๆที่การเข้าไปยุ่งของฉัน และความผิดของเธอเมื่อหน้าหนาวที่แล้ว,
According to the Bible, a sin is a transgression of divine law.อ้างอิงจากพระคัมภีร์ บาปถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์
I cannot allow such transgression to go unpunished.ฉันไม่สามารถช่วยให้การดังกล่าว การกระทำผิดกฎหมายที่จะไปโดยไม่มีใครขัดขวาง
But I have paid for my transgressions, and my past is just that-- my past.But I have paid for my transgressions, and my past is just that- - my past.
He can deliver you from all your transgressions.พระองค์ช่วยปลดปล่อยลูก การทำบาปของลูกทั้งหมด
I appreciate your zeal, padre, but my transgressions...ผมซาบซึ้งที่หลวงพ่อกรุณา แต่การทำบาปของลูก...
I told you I was sorry for my little transgression, and you forgave me.ฉันบอกเธอว่าฉันขอโทษสำหรับความผิดของฉัน แล้วเธอก็ให้อภัยฉัน
Considering the number of transgressions you've committed that he's overlooked, don't you think that, just this once, you could return the favor?อะไร ลองคิดถึงสิ่งที่คุณทำผิดพลาด ซึ่งเขายอมมองข้ามบ้างสิ ไม่คิดว่า ครั้งนี้

transgression ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiān, ㄑㄧㄢ, 愆] fault; transgression

transgression ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海進[かいしん, kaishin] (n) coastline transgression
違背[いはい, ihai] (n,vs) violation; transgression
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P)
罪の報いを受ける[つみのむくいをうける, tsuminomukuiwoukeru] (exp,v1) to pay for one's transgression; to receive punishment for one's crime
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n,vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P)

transgression ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune FR: mauvaise action [f]
ปาราชิก[n.] (pārāchik) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsion from the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [m]
ผิดจารีต[v. exp.] (phit jārīt) EN: commit a transgression ; misbehave FR:
ถุลลัจจัย[n.] (thunlatjai) EN: grave offence ; serious transgression FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transgression
Back to top