ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

err

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *err*, -err-

err ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
err (vi.) ทำผิด See also: ทำผิดพลาด
errancy (n.) ความโน้มเอียงในการกระทำผิดหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. deviation
errancy (n.) พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง See also: พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม Syn. deviation
errand (n.) งานที่ใช้ให้ทำ See also: การใช้ให้ไปทำธุระ
errand boy (n.) คนส่งสินค้า See also: คนส่งของ Syn. courier, messenger
errand boy (n.) เด็กนักเรียนผู้ชายที่มีหน้าที่คอยซื้อของให้นักเรียนรุ่นพี่
errand boy (n.) เด็กรับใช้ See also: เด็กนักเรียนที่มีงานพิเศษคือ การวิ่งซื้อของให้เจ้านาย
errand boy (n.) เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย Syn. attendant, boy
errand runner (n.) เด็กหนุ่มที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน See also: เด็กออฟฟิศ
errand runner (n.) เด็กสาวที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน See also: เด็กออฟฟิศ
errand runner (n.) บริกรยกกระเป๋า See also: ทหารอังกฤษ
errant (adj.) ที่ท่องเที่ยวไปทั่ว See also: ร่อนเร่, พเนจรไปทั่ว
errant (adj.) ที่ประพฤติชั่ว See also: ซึ่งประพฤติตัวไม่ดี
erratic (n.) คนที่เอาแน่ไม่ได้
erratic (adj.) ไม่แน่ไม่นอน See also: เอาแน่เอานอนไม่ได้ Syn. inconsistent, uncertain, unpredictable
erring (n.) เครื่องประดับที่มีลักษณะห้อย See also: สร้อยคอ, ต่างหู Syn. locket, lavalire
erroneous (adj.) ไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด Syn. inaccurate, incorrect, wrong
erroneously (adv.) อย่างไม่ถูกต้อง See also: อย่างผิดพลาด, อย่างไม่สมควร Syn. inaccurately Ops. accurately, correctly
error (n.) ข้อผิดพลาด See also: ความผิดพลาด Syn. fault, mistake, oversight
error (n.) ความเชื่อที่ผิด Syn. delusion, fallacy, misunderstanding
English-Thai: HOPE Dictionary
err(เออร์) {erred,erring,errs} vi. ทำผิด,ทำผิดพลาด,เข้าใจผิด,เถล,ออกนอกทาง,ทำไม่ถูกต้อง,ทำบาป,ทำชั่ว
errancy(เออ'เรินซี) n. การทำผิด,การทำผิดพลาด,การเข้าใจผิด,การออกนอกทาง
errand(เออ'เรินดฺ) n. การเดินทางไปส่งจดหมายหรือทำธุระ,การใช้ให้ไปส่งจดหมาย,การใช้ให้ไปทำธุระ,ธุระ,ธุรกิจพิเศษ,จุดประสงค์ของการเดิน, Syn. mission
errant(เออ'เรินทฺ) adj. พเนจร,ท่องเที่ยว,เดินทาง,จารึก,หลงทาง,ออกนอกทาง,เดินผิดทาง, See also: errantry n. ดูerrant
errata(อิเร'ทะ) n. พหูพจ์ของ erratum
erratic(อิแรท'ทิค) adj.,n. (คนที่) เบี่ยงเบน,เอาแน่ไม่ได้,ไม่มีกฎเกณฑ์,ไม่มั่นคง, See also: erraticism n. ดูerratic
erratum(อิเร'ทัม) n. ความ (ข้อ) ผิดในการเขียนหรือพิมพ์, Syn. error -pl. errata
erroneous(เอโร'เยิส) adj. เกี่ยวกับความผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง, See also: erroneousness n., Syn. false
error(เอ'เรอะ) n. ความผิด, การกระทำผิด,บาป,สิ่งที่กระทำผิด,คำผิด,ข้อผิดพลาด, Syn. blunder
error codeรหัสระบุความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่มีกำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่าง ๆ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด เช่น ศัพท์ที่ใช้ในชุดคำสั่งภาษานั้น ๆ ตัวแปลภาษาไม่รู้จัก (bad command) หรือไวยากรณ์ผิด (syntax error) เป็นต้น
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่สามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะอ่านข้อมูล ส่งข้อมูล และพิมพ์ผลลัพธ์ การค้นพบนี้จะอาศัยการใช้บิตเสริม (parity bit) พิเศษในข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจะชี้ไปที่บิตที่มี ความผิดพลาด และจะเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 ให้
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด
error rateอัตราความผิดพลาดหมายถึง มาตรฐานการวัดคุณภาพของวงจร หรือระบบถ่ายโอนข้อมูล การคำนวณโดยใช้วิธีการ นำจำนวนข้อผิดพลาดของข้อมูล หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด หรืออาจจะคิดเป็น อัตราต่อหน่วยเวลาก็ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
err(vi) ทำผิด,ทำพลาด,ทำชั่ว,ทำบาป
errand(n) ธุรกิจ,กิจ,กิจการ,การใช้ไปทำธุระ
errant(vi) ท่องเที่ยว,จาริก,เดินทางผิด,หลงทาง,กระทำผิด
erratic(adj) จาริก,ไม่มีจุดหมาย,ผิดปกติ,เอาแน่ไม่ได้,ไม่อยู่กับร่องกับรอย
erroneous(adj) ผิดพลาด,ทำผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง
error(n) ข้อผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความผิด,บาป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
errata (pl.); erratumความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู error] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erratum; errata (pl.)ความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู error] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erroneous assumptionการหลงสันนิษฐานพลาดไป, การสันนิษฐานผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error๑. ค่าผิดพลาด๒. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error codeรหัสระบุความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error rateอัตราความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error, insignificantข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erratic Performanceความบกพร่องในการกระทำการงาน [การแพทย์]
errorความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดพลาด (v.) err See also: make a mistake, make a slip Syn. พลาด, พลาดพลั้ง, เผลอผิด
พลั้งผิด (v.) err See also: make a mistake, make a wrong step, blunder Syn. เผลอผิด
พลั้งพลาด (v.) err See also: make a mistake, make a slip Syn. พลาด, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง, เผลอผิด
พลาดพลั้ง (v.) err See also: make a mistake, make a wrong step, blunder Syn. เผลอผิด, พลั้งผิด
เผลอผิด (v.) err See also: make a mistake, make a slip Syn. พลาด, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง
เผลอผิด (v.) err See also: make a mistake, make a wrong step, blunder Syn. พลั้งผิด
ข้อผิดพลาด (n.) error See also: mistake, blunder, failing, bungle Syn. ข้อบกพร่อง, จุดบกพร่อง, ข้อเสีย
ความบกพร่อง (n.) error See also: faulty, wrong, incorrectness Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง
ความผิดพลาด (n.) error See also: faulty, wrong, incorrectness Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง
ความพลาดพลั้ง (n.) error See also: faulty, wrong, incorrectness Syn. ข้อผิดพลาด, ความบกพร่อง
จุดบกพร่อง (n.) error See also: mistake, blunder, failing, bungle Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย
blackberrying (n.) การเก็บผล blackberry
defeated (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ override Syn. rejected
land animal (n.) terrestrial animal
overran (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ overrun
overran (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overrun
overridden (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ override Syn. defeated, rejected
overrode (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ override
pref (abbr.) คำนำ (คำย่อ preface, prefatory, preference, preferred)
rejected (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ override Syn. defeated
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was a terrible experienceมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
I'm terrible at saving moneyฉันแย่มากๆ ในด้านการเก็บเงิน
It was a terrible jobมันเป็นงานที่แย่มาก
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
Terrible weather, isn't it?อากาศแย่มากเลยจริงไหม?
Oh sorry, am I interrupting something here?โอ ขอโทษนะ ฉันมาขัดจังหวะอะไรที่นี่หรือเปล่า?
Sorry about the interruptionขอโทษด้วยที่มาขัดจังหวะ
I have a terrible hangoverฉันเมาค้างอย่างหนัก
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
I'm terribly sorry to disappoint youฉันเสียใจอย่างที่สุดที่ทำให้คุณผิดหวัง
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have to err on the side of caution.เราจำเป็นต้องกันไว้ก่อน
To err is human.การทำผิด คือวิสัยของมนุษย์
Rather err on the side of caution. They're much quieter when they're dead. What do we have here?หรืออะไรก็ตามหรือเปล่า เสียงเบากว่านี้มาก ตอนพวกมันตาย เราเจออะไรนี่?
Well, just, uh, take it from someone who knows it's better to err on the side of caution.ก็แค่ ได้ยินมาจากคนที่รู้ จะดีกว่าถ้าป้องกันไว้ก่อน
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่
Yes, and plum pudding and gooseberry pie...ใช่และพุดดิ้งพลัมและพาย ผลไม้ชนิดหนึ่ง
Yes, gooseberry pies.ใช่, พายผลไม้ชนิดหนึ่ง
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
Marshal Herring is waiting.จอมพล เฮอลิง รอท่านอยู่ครับ
Professor Herr Kibitzen.ศาสตราจารย์ เฮอ คิบิทเซน
Herring here in the tower room.เฮอลิง อยู่ที่บนป้อม.
Herring, why do you waste my time like this?เฮอลิง คุณคิดไหมว่าแบบนี้มันทำให้ผมเสียเวลา

err ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讹谬[é miù, ㄜˊ ㄇㄧㄡˋ, 讹谬 / 訛謬] absurd errors (e.g. of translation)
阿空加瓜[Ā kōng jiā guā, ㄚ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄚ, 阿空加瓜] Cerro Aconcagua, mountain in the Americas
阿空加瓜山[Ā kōng jiā guā shān, ㄚ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄚ ㄕㄢ, 阿空加瓜山] Cerro Aconcagua, mountain in the Americas
冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 冒险主义 / 冒險主義] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s)
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, 哈克贝利・芬历险记 / 哈克貝利・芬歷險記] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
[jì, ㄐㄧˋ, 济 / 濟] aid; ferry; frugal
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, 公差] tolerance (allowed error)
余量[yú liàng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˋ, 余量 / 餘量] remnant; leftover; tolerance (i.e. allowed error)
了不起[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 了不起] amazing; terrific; extraordinary
类比错误[lèi bǐ cuò wù, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄨㄛˋ ˋ, 类比错误 / 類比錯誤] analogy error
前锯肌[qián jù jī, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄐㄧ, 前锯肌 / 前鋸肌] serratus anterior muscle (upper sides of the chest)
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, 灵猫 / 靈貓] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, 灵猫类 / 靈貓類] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, 艰巨 / 艱巨] arduous; terrible (task); very difficult; formidable
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, 地方] area; place; space; room; territory; part; respect
澳大利亚首都特区[Ào dà lì yà shǒu dū tè qū, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄉㄨ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, 澳大利亚首都特区 / 澳大利亞首都特區] Australian Capital Territory
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
巴斯特尔[Bā sī tè ěr, ㄅㄚ ㄙ ㄊㄜˋ ㄦˇ, 巴斯特尔 / 巴斯特爾] Basseterre (capital of Saint Kitts and Nevis)
浆果[jiāng guǒ, ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄛˇ, 浆果 / 漿果] berry
黑莓[hēi méi, ㄏㄟ ㄇㄟˊ, 黑莓] blackberry
黑莓子[hēi méi zi, ㄏㄟ ㄇㄟˊ ㄗ˙, 黑莓子] blackberry
波森莓[bō sēn méi, ㄅㄛ ㄙㄣ ㄇㄟˊ, 波森莓] boysenberry (hybrid of raspberry and blackberry)
荆棘[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, 荆棘 / 荊棘] briar; blackberry vine
乌饭果[wū fàn guǒ, ㄈㄢˋ ㄍㄨㄛˇ, 乌饭果 / 烏飯果] blueberry
蓝草莓[lán cǎo méi, ㄌㄢˊ ㄘㄠˇ ㄇㄟˊ, 蓝草莓 / 藍草莓] blueberry (Vaccinium angustifolium)
蓝莓[lán méi, ㄌㄢˊ ㄇㄟˊ, 蓝莓 / 藍莓] blueberry
越桔[yuè jú, ㄩㄝˋ ㄐㄩˊ, 越桔] blueberry
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 境] border; place; condition; boundary; circumstances; territory
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
布氏杆菌病[bù shì gǎn jūn bìng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, 布氏杆菌病 / 布氏桿菌病] brucellosis (undulant fever or Mediterranean fever)
堪培拉[Kān péi lā, ㄎㄢ ㄆㄟˊ ㄌㄚ, 堪培拉] Canberra, capital of Australia
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 摩蟹座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座
[shěng, ㄕㄥˇ, 眚] cataract of the eye; error
[xī, ㄒㄧ, 僖] cautious; merry; joyful; surname Xi
[táng, ㄊㄤˊ, 棠] cherry-apple
[yīng, , 樱 / 櫻] cherry
樱桃[yīng táo, ㄊㄠˊ, 樱桃 / 櫻桃] cherry
奇异果[qí yì guǒ, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄍㄨㄛˇ, 奇异果 / 奇異果] kiwi fruit; Chinese gooseberry
弥猴桃[mí hóu táo, ㄇㄧˊ ㄏㄡˊ ㄊㄠˊ, 弥猴桃 / 彌猴桃] kiwi fruit; Chinese gooseberry
猕猴桃[mí hóu táo, ㄇㄧˊ ㄏㄡˊ ㄊㄠˊ, 猕猴桃 / 獼猴桃] Chinese gooseberry; Kiwi fruit

err ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミスる[, misu ru] (v5r,vt) (See ミス・1) to make a mistake; to mess up; to make an error; to err
過ちて改めざる是を過ちと謂う;過ちて改めざる是を過ちという;過ちて改めざるこれを過ちという[あやまちてあらためざるこれをあやまちという, ayamachitearatamezarukorewoayamachitoiu] (exp,v5u) to err and not change one's ways, this is what it is to err (from Analects of Confucius)
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT
アイドルインタラプト[, aidoruintaraputo] (n) {comp} idle interrupt
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
アッシュメドウズキリフィッシュ[, asshumedouzukirifisshu] (n) Ash Meadows killifish (Empetrichthys merriami)
アニメ[, anime] (n,adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P)
あのう(P);あの(P);あのー[, anou (P); ano (P); ano-] (int) say; well; errr ...; (P)
アメリカンチェリー[, amerikanchieri-] (n) (1) Bing cherry (wasei
アンファンテリブル[, anfanteriburu] (n) enfants terribles (fre
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
インターラプト[, inta-raputo] (n) interrupt
インタラプト[, intaraputo] (n) {comp} interrupt
インタロゲーション;インタロゲイション[, intaroge-shon ; intarogeishon] (n,adj-f) interrogation
インタロゲーションマーク;インタロゲイションマーク[, intaroge-shonma-ku ; intarogeishonma-ku] (n) interrogation mark
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring
ええ[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb
ええと(P);えっと[, eeto (P); etto] (int) let me see; well; errr ...; (P)
エラー[, era-] (n) (See ミス・1) error; (P)
エラーコード[, era-ko-do] (n) {comp} error code
エラーシグナル[, era-shigunaru] (n) error-signal
エラーチェック[, era-chiekku] (n) {comp} error check
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC
エラーバー[, era-ba-] (n) {comp} error bar (graph)
エラーハンドリング[, era-handoringu] (n) {comp} error handling
エラーフリー[, era-furi-] (n) {comp} error free
エラーメッセージ[, era-messe-ji] (n) {comp} error message
エラーレート[, era-re-to] (n) {comp} error rate
エラーレベル[, era-reberu] (n) {comp} error level
エラー処理[エラーしょり, era-shori] (n) {comp} error handling
エラー処理ルーチン[エラーしょりルーチン, era-shori ru-chin] (n) {comp} error handling routine; error-handling routine
エラー処理手順[エラーしょりてじゅん, era-shoritejun] (n) {comp} error procedure
エラー処理方法[エラーしょりほうほう, era-shorihouhou] (n) {comp} error handling mechanism; error-handling mechanism
エラー履歴[エラーりれき, era-rireki] (n) {comp} error history
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] (n) {comp} Error-Detecting Code; EDC
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] (n) {comp} error condition (in calculators)
エラー補正後[エラーほせいご, era-hoseigo] (n-adv,n-t) {comp} after error correction
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エラー[えらー, era-] error
エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code
エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC)
エラーバー[えらーばー, era-ba-] error bar (graph)
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message
エラーレート[えらーれーと, era-re-to] error rate
エラーログ[えらーろぐ, era-rogu] error log
エラー処理[エラーしょり, era-shori] error handling
エラー制御[エラーせいぎょ, era-seigyo] error control
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC)
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators)
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list
エラー表示[エラーひょうじ, era-hyouji] error indication
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] error correction
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC)
オーバラン[おーばらん, o-baran] overrun (vs)
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error
シンタックスエラー[しんたっくすえらー, shintakkusuera-] syntax error
セマンティックエラー[せまんていっくえらー, semanteikkuera-] semantic error
ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error
ハードウェアエラー[はーどうえあえらー, ha-doueaera-] hardware error
ハードエラー[はーどえらー, ha-doera-] hard error
ビット誤り率[ビットあやまりりつ, bitto ayamariritsu] bit error rate
フェライトコア[ふぇらいとこあ, feraitokoa] ferrite core
フェライト磁心[フェライトじしん, feraito jishin] ferrite core
プロセス割込み信号[プロセスわりこみしんごう, purosesu warikomishingou] process interrupt signal
プロトコル誤り[ぷろとこるあやまり, purotokoruayamari] protocol error
マスク不可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI
ランタイムエラー[らんたいむえらー, rantaimuera-] run-time error
レコード間隔[レコードかんかく, reko-do kankaku] interrecord gap, IRG (abbr.)
レフェラルセンタ[れふぇらるせんた, referarusenta] referral centre
一時的エラー[いちじてきエラー, ichijiteki era-] temporary error
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error
上書き[うわがき, uwagaki] override
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation
丸め誤差[まるめごさ, marumegosa] rounding error
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock
間違える[まちがえる, machigaeru] Thai: ทำผิด English: to err
領土[りょうど, ryoudo] Thai: อาณาเขต English: territory

err ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้ารกเข้าพง[v. (loc.)] (khaorokkhao) EN: err due to lack of knowledge FR:
คลาดเคลื่อน[v.] (khlātkhleūo) EN: be incorrect ; be inexact ; err ; be in error ; miss FR: être incorrect
ผิดพลาด[v. exp.] (phit phlāt) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur
พลั้ง[v.] (phlang) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake ; err FR: se tromper ; commettre un impair ; faire une erreur ; se méprendre ; se blouser (vx)
พลั้งพลาด[v.] (phlangphlāt) EN: err ; make a mistake ; make a slip FR: se méprendre ; se tromper ; s'abuser ; se blouser (vx)
พลาด[v.] (phlāt) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
พลาดพลั้ง[v. exp.] (phlātphlang) EN: err ; make a mistake ; make a wrong step ; blunder ; make a blunder ; make a misstep FR: manquer son coup ; se tromper
เผลอผิด[v. exp.] (phloē phit) EN: err FR:
แอบขวา[v. exp.] (aēp khwā) EN: FR: serrer à droite
อาหารพื้นบ้าน[n. exp.] (āhān pheūnb) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
อาหารพื้นเมือง[n. exp.] (āhān pheūnm) EN: local food FR: cuisine du terroir [m]
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngt) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region ; vicinage ; surrounding area ; bounds FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาเกษตร[n.] (ānākasēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตของประเทศ[n. exp.] (ānākhēt khø) EN: frontier territory FR: limite territoriale [f]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nān) EN: territorial air ; territorial sky FR: espace aérien [m]
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nān) EN: territorial sea ; territorial waters FR: eaux territoriales [fpl]
อเนกคุณ[n.] (anēkkhun) EN: Laportea interrupta FR: Laportea interrupta
อังกฤษ[n. prop.] (Angkrit) EN: England FR: Angleterre [f]
อ้างถึง[adv.] (āng theung) EN: referring (to) ; with reference (to) FR:
อันต-[pref.] (anta-) EN: boundary ; region ; territory FR:
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.) ; precious stones FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เอาหินออก[v. exp.] (ao hin øk) EN: FR: épierrer
อร่อยอย่างยิ่ง[adj.] (arøi yāng y) EN: FR: terriblement bon
อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātchayākam ) EN: war crime FR: crime de guerre [m]
อาชญากรสงคราม[n. exp.] (ātchayākøns) EN: war criminal FR: criminel de guerre [m]
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātyākam son) EN: war crime FR: crime de guerre [m]
อาชญากรสงคราม[n. exp.] (ātyākønsong) EN: war criminal FR: criminel de guerre [m]
อวจร[n.] (awajøn) EN: territory FR:
อาวุธสงคราม[n. exp.] (āwut songkh) EN: weapons of war FR: arme de guerre [f]
อายุความสะดุดหยุดลง[X] (āyukhwām sa) EN: the prescription is interrupted FR:
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater FR: souterrain
แบบกองโจร[adj.] (baēp køngjø) EN: guerrilla FR:
ไบโอมบนบก[n. exp.] (bai-ōm bon ) EN: terrestrial biome FR:
บ้านพร้อมที่ดิน[n. exp.] (bān phrøm t) EN: FR: terrain avec maison [m]
บรรยากาศของโลก ; บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt kh) EN: Earth's Atmosphere FR: atmosphère terrestre [f]
บาสแตร์[n. prop.] (Bāstaē ) EN: Basseterre FR: Basseterre

err ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbestellung {f}; Widerruf
Olivbuschsänger {m} [ornith.]Aberrant Bush Warbler
Abweichung {f}; Aberration
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
Absatz {m} (Gelände)terrace
Absatzgebiet {n}trading area; sales territory
Rechnungsabgrenzung {f}accrual and deferral
Terrorakt {m}act of terrorism
Alleinherrschaft {f} | Alleinherrschaften
Amerikanische Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull (Larus smithsonianus)
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
antimagnetisch {adj}antiferromagnetic
Näherungsfehler {m}approximation error
Arfakbeerenpicker {m} [ornith.]Obscure Berrypecker
Rechenfehler {m}arithmetical error
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society)
Bereitschaftssignal {n}attention interrupt
Bücherrevision {f} | Bücherrevisionen
Schutzherrschaft {f} | Schutzherrschaften
Autokratie {f}; Alleinherrschaft
Aymarasittich {m} [ornith.]Sierra Parakeet
Rückwärtsanalyse {f} (Fehler) [math.]backward error analysis
Bahn {f}; Papierrolle
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Baronin {m}; Freiherrin
Herrschaftsgebiet {n} | Herrschaftsgebiete
Sperrballon {m} | Sperrballone
Trommelfeuer {n}; Sperrfeuer
bekloppt; verrückt {adj} [ugs.] | bekloppter; verrückter | am beklopptesten; am verrücktestenbatty | battier | battiest
Benzinkanister {m}jerrycan
Verzerrung {f} | asymptotische Verzerrungbias | asymptotic bias
Blockade {f}; Sperre
Bombe {f}; unerwartete Überraschung
Kofferraum {m} | Kofferräume
Bosheit {f}; Verruchtheit
Botengang {m} | Botengänge machenerrand | to run errands
Boysenbeere {f}; eine Art Brombeere [bot.]boysenberry
Wanderratte {f} | Wanderratten
Buntmetall {n}non-ferrous heavy metal
Berstdruck {m} [techn.]burst pressure; bursting pressure; destructive overrange

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า err
Back to top