ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misdemeanour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misdemeanour*, -misdemeanour-

misdemeanour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misdemeanour (n.) ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ (กฎหมาย) See also: ความผิดทางอาญาประเภทไม่ร้ายแรง
misdemeanour (n.) การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ Syn. misconduct, misdeed, misbehavior Ops. virtue, morality
English-Thai: HOPE Dictionary
misdemeanour(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense
English-Thai: Nontri Dictionary
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว,ความผิดทางอาญา,ผู้กระทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
misdemeanourความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

misdemeanour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misdemeanour
Back to top