ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

felony

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *felony*, -felony-

felony ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
felony (n.) อาชญากรรม See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด Syn. crime, misdeed, misbehavior Ops. good, virtue
English-Thai: HOPE Dictionary
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
English-Thai: Nontri Dictionary
felony(n) อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[Laughs] Well, besides the fact that I tore my dress... nearly choked to death and the felony charges, no.คือนอกจากเรื่องที่ชุดฉันขาด เกือบสำลักตาย และติดคุก ไม่มีมั้ง
We've attached these names to our temporary felony want,เราใส่ชื่อพวกนี้ไปกับรายชื่อผู้ถูกต้องการตัวในคดีร้ายแรง
13 of those have felony records.13 ศพในนั้นมีประวัติคดีร้ายแรง
No felony convictions.ไม่ได้มีโทษทางอาชญากรรม
Hey, I know you don't know me would you be interested in a felony quantity of methamphetamine?"แต่คุณสนใจยาไอซ์คุณภาพชั้นเลิศไหม แบบนี้นะเหรอ
For EPA violations, felony larceny, maybe, but not for murder.สำหรับข้อหาอื่นที่ไม่ใช่ฆาตกรรม
It would knock down my felony possessionมันจะช่วยให้ผมไม่มีคดีติดตัว
That means we've got you for felony murder.นั่นหมายความว่าเราจับคุณ ในข้อหากระทำอาชญากรรม
It meant that the man who had committed the greatest felony in American political history would never stand trial.เราหมายถึงชายคนที่\ ก่ออาชญากรรมอย่างเลวร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา ไม่เคยมีการไต่สวนเลย
We don't dispute that, but my client has no prior felony drug convictions.เราไม่คัดค้าน แต่ลูกความฉันไม่เคยถูกจับข้อหายาเสพติดมาก่อน
And a felony quantity.และโทษตามปริมาณยาที่ครอบครอง
GARCIA FOUND 3 MALE STUDENTS ENROLLED IN CRIMINOLOGY CLASSES WITH FELONY RECORDS.การ์เซียเจอชื่อนักเรียนชายสามคน เข้าเรียนอาชญวิทยาและมีประวัติอาชญากรรม

felony ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
重大犯罪[じゅうだいはんざい, juudaihanzai] (n) (See 重犯) serious crime; felony
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n,vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender
重犯罪[じゅうはんざい, juuhanzai] (n) felony; serious crime
重罪[じゅうざい, juuzai] (n,adj-no) felony; serious crime

felony ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชญากรรม [n.] (ātchayākam ) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรม[n.] (ātyākam = ā) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
คดีอุกฉกรรจ์[n. exp.] (khadī ukcha) EN: serious offence ; felony FR: infraction sérieuse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า felony
Back to top