ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crime*, -crime-

crime ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crime (n.) การกระทำที่ผิดศีลธรรม
crime (n.) อาชญากรรม Syn. offense, outrage, violation
English-Thai: HOPE Dictionary
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
English-Thai: Nontri Dictionary
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crimeอาชญากรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crimeอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (n.) Office of Economic Crime Litigation
บาป (n.) crime See also: wrong-doing, badness Syn. ิกาทำบาป Ops. บุญ
อาชญากรรม (n.) crime
ิกาทำบาป (n.) crime See also: wrong-doing, badness Ops. บุญ
กองปราบ (n.) Crime Suppression Department
สถานที่เกิดเหตุ (n.) scene of the accident/ attack/ crime
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm telling you, the crime rate in New York will kill you.ผมจะบอกให้ อาชญากรรมในนิวยอร์คจะฆ่าคุณ
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city.กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ...
Unfortunately, the police are the only ones available to combat what some are already dubbing "the silent crime wave. "แต่น่าเสียดายที่ตำรวจเป็นคนเดียวที่มีอยู่ ... ... การต่อสู้กับสิ่งที่บางคนอยู่แล้วขัด "คลื่นอาชญากรรมเงียบ".
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ...
He alone has challenged those who have linked organized crime with legitimate business throughout our state.เพื่อต้านบุคคลที่กระทำอาชญากรรม โดยเอาธุรกิจสุจริตบังหน็าทั่วประเทศ
Having a bloody shit. No crime in that, is there?ก็ฉันขี้อยู่อ่ะ มันผิดตรงไหน?
In my view, your crime is such that... life shall mean life.ในมุมมอง, อาชญากรรมของคุณของฉัน เป็นเช่นนั้น ... ชีวิตหมายถึงชีวิต
You got 15 years of blood and sweat and pain from my client... whose only crime was that he was Irish... and foolish, and he was in the wrong place at the wrong time!คุณได้ 15 ปีของเลือดและเหงื่อ ความเจ็บปวดและจากลูกค้า ที่มีเพียงการเกิดอาชญากรรม คือการที่เขาเป็นไอริช ... และโง่เขลาและเขาได้ใน ผิดที่ผิดเวลา!
Generally thought of as the best analyst in the violent crime section...เขาเขียนบทความเรื่อง การฆาตรกรรมต่อเนื่อง กับเวทย์มนต์ ..ซึ่งช่วยให้เกิดการจับกุม คดี Monty Props ได้ในปี 1988.
Hold on! This is a crime scene.หรือไม่ ผมก็จะทำการจับกุมคุณ ผมไม่สนว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม
But was their crime so great as to merit a death sentence?แต่เป็นอาชญากรรมของพวกเขาที่ดีเพื่อที่จะทำบุญประหารชีวิต?
I submit that this was not a hot-blooded crime of passion.ฉันส่งว่านี่ไม่ใช่ความผิดทางอาญาร้อนเลือดของความรัก

crime ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公共安全罪[gōng gòng ān quán zuì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄗㄨㄟˋ, 公共安全罪] crime against public order
煽动颠覆国家罪[shān dòng diān fù guó jiā zuì, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗㄨㄟˋ, 煽动颠覆国家罪 / 煽動顛覆國家罪] crime of conspiring to overthrow the state
罪与罚[Zuì yǔ fá, ㄗㄨㄟˋ ㄩˇ ㄈㄚˊ, 罪与罚 / 罪與罰] Crime and Punishment by Dostoevsky 陀思妥耶夫斯基
颠覆罪[diān fù zuì, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄗㄨㄟˋ, 颠覆罪 / 顛覆罪] crime of conspiring to overthrow the state
陀思妥耶夫斯基[Tuó sī tuǒ yē fū sī jī, ㄊㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛˇ ㄧㄝ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, 陀思妥耶夫斯基] Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821-1881), great Russian novelist, author of Crime and Punishment 罪與罰|罪与罚
三合会[Sān hé huì, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 三合会 / 三合會] Triads, organised crime society; Triad Society (early Qing anti-Manchu secret society)
功罪[gōng zuì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄟˋ, 功罪] achievements and crimes
反共宣传[fǎn gòng xuān chuán, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, 反共宣传 / 反共宣傳] anticommunist propaganda (as a crime)
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, 无所不用其极 / 無所不用其極] committing all manner of crimes; completely unscrupulous
克里木半岛[Kè lǐ mù bàn dǎo, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 克里木半岛 / 克裡木半島] Crimea; the Crimean peninsula
克里米亚[Kè lǐ mǐ yà, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄧˇ ㄧㄚˋ, 克里米亚 / 克裡米亞] Crimea
克里木[Kè lǐ mù, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ, 克里木] Crimea; the Crimean peninsula
反人类罪[fǎn rén lèi zuì, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄗㄨㄟˋ, 反人类罪 / 反人類罪] crimes against humanity
罪行[zuì xíng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, 罪行] crime; offense
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, 死有余辜 / 死有餘辜] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, 明知故犯] deliberate violation (成语 saw); intentional crime
里瓦几亚条约[Lǐ wǎ jī yà tiáo yuē, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄐㄧ ㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 里瓦几亚条约 / 里瓦几亞條約] draft unequal treaty of Livadia (Crimea) of 1879 between Russia and Qing China, subsequently renogiated
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, 弥天 / 彌天] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc)
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, 罪] guilt; crime; fault; blame; sin
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
温床[wēn chuáng, ㄨㄣ ㄔㄨㄤˊ, 温床 / 溫床] hotbed; breeding ground; fig. breeding ground for crimes or sedition
无罪[wú zuì, ˊ ㄗㄨㄟˋ, 无罪 / 無罪] innocent; guileless; not guilty (of crime)
死罪[sǐ zuì, ㄙˇ ㄗㄨㄟˋ, 死罪] mortal crime; capital offence
受审[shòu shěn, ㄕㄡˋ ㄕㄣˇ, 受审 / 受審] on trial (for a crime); to stand trial
中山成彬[Zhōng shān Chéng bīn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄣ, 中山成彬] NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes
爪牙[zhǎo yá, ㄓㄠˇ ㄧㄚˊ, 爪牙] pawn; lackey; accomplice (in crime); collaborator; henchman
预谋[yù móu, ㄩˋ ㄇㄡˊ, 预谋 / 預謀] premeditated; to plan sth in advance (esp. a crime)
替罪[tì zuì, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ, 替罪] to cancel out a crime; to receive punishment as a scapegoat
暴力犯罪[bào lì fàn zuì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, 暴力犯罪] violent crime
战争罪[zhàn zhēng zuì, ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄗㄨㄟˋ, 战争罪 / 戰爭罪] war crime
战争罪行[zhàn zhēng zuì xíng, ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, 战争罪行 / 戰爭罪行] war crime

crime ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クライムストーリー[, kuraimusuto-ri-] (n) crime story; (P)
コンピューター犯罪[コンピューターはんざい, konpyu-ta-hanzai] (n) {comp} computer crime
コンピュータ犯罪[コンピュータはんざい, konpyu-ta hanzai] (n) {comp} computer crime
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948)
スパイ罪[スパイざい, supai zai] (n) crime of espionage
ネット犯罪[ネットはんざい, netto hanzai] (n) cyber-crime; net crime
フロント企業[フロントきぎょう, furonto kigyou] (n) front company (for an organized crime operation)
ヘイトクライム[, heitokuraimu] (n) hate crime
一罰百戒[いちばつひゃっかい, ichibatsuhyakkai] (n) punishing a crime to make an example for others
不孝[ふこう(P);ふきょう, fukou (P); fukyou] (adj-na,n) (1) undutifulness to one's parents; lack of filial piety; (2) (ふきょう only) (arch) (See 八虐) (the crime of) cursing one's parents; (3) (ふきょう only) (arch) disowning one's child; (P)
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse)
企業舎弟[きぎょうしゃてい, kigyoushatei] (n) (See フロント企業) front company (for an organized crime operation)
偽証罪[ぎしょうざい, gishouzai] (n) crime of perjury
共同正犯[きょうどうせいはん, kyoudouseihan] (n) crime committed together by two or more people (in which each is known as a co-principal)
凶悪犯罪[きょうあくはんざい, kyouakuhanzai] (n) atrocious crime; heinous crime
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment
収賄罪[しゅうわいざい, shuuwaizai] (n) (the crime of) bribery
受託収賄罪[じゅたくしゅうわいざい, jutakushuuwaizai] (n) (the crime of) bribery
大不敬[だいふけい, daifukei] (n) (1) (arch) great impropriety (esp. towards the imperial family); (2) (See 八虐) crime against the imperial family (or a shrine dedicated to them, etc.)
大逆罪[たいぎゃくざい, taigyakuzai] (n) (the crime of) high treason
姦通罪[かんつうざい, kantsuuzai] (n) (the crime of) adultery
害者[がいしゃ, gaisha] (n) victim of a crime
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
思想犯[しそうはん, shisouhan] (n) white-collar crime
恐喝罪[きょうかつざい, kyoukatsuzai] (n) (the crime of) extortion
戦争犯罪[せんそうはんざい, sensouhanzai] (n) war crime
拡大連座制[かくだいれんざせい, kakudairenzasei] (n) (See 連座制) expanded system of guilt by association in Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime
放火罪[ほうかざい, houkazai] (n) (the crime of) arson
既遂[きすい, kisui] (n) (1) (See 未遂) something already finished (accomplished, etc.); (2) perpetrated crime (as opposed to attempted crime)
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P)
服罪;伏罪[ふくざい, fukuzai] (n,vs) (1) penal servitude; submitting to a sentence; pleading guilty; (2) (伏罪 only) (obsc) undetected crime
濡れ衣を着せる[ぬれぎぬをきせる, nureginuwokiseru] (exp,v1) to frame; to falsely accuse of a crime
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
火事泥[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
確信犯[かくしんはん, kakushinhan] (n) (1) crime of conscience; (2) premeditated crime (viewed as mistaken usage); act carried out while knowing that it should not be
科学捜査[かがくそうさ, kagakusousa] (n) scientific crime detection; forensic investigation
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator
結合犯[けつごうはん, ketsugouhan] (n) single crime consisting of multiple independent crimes (i.e. robbery, which consists of theft and threats or use of violence)
縁座[えんざ, enza] (n,vs) (system of) extending complicity for a crime to the criminal's family members
罪の報いを受ける[つみのむくいをうける, tsuminomukuiwoukeru] (exp,v1) to pay for one's transgression; to receive punishment for one's crime

crime ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชญ-[pref.] (ātchaya-) EN: crime FR:
อาชญา[n.] (ātchayā = ā) EN: penalty ; crime FR:
อาชญากรรม [n.] (ātchayākam ) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรมข้ามชาติ[n. exp.] (ātchayākam ) EN: transnational crime FR:
อาชญากรรมรัฐ[n. exp.] (ātchayākam ) EN: state crime FR:
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātchayākam ) EN: war crime FR: crime de guerre [m]
อาชญานิยาย ; อาชญนิยาย[n. exp.] (ātchayāniyā) EN: crime story ; detective story FR:
อาชญา[n.] (ātyā = ātch) EN: penalty ; crime FR:
อาชญากรรม[n.] (ātyākam = ā) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātyākam son) EN: war crime FR: crime de guerre [m]
อาชญากรรมทางเพศ[n. exp.] (ātyākam thā) EN: sex crime FR: crime sexuel [m]
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[n. exp.] (kān min Phr) EN: lèse-majesté ; lese-majesty FR: crime de lèse-majesté [m]
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng ) EN: suppressing evidence of a crime FR:
การยุยงให้กระทำผิด[n. exp.] (kān yuyong ) EN: instigation to commit a crime FR:
กลบเกลื่อนความผิด[v. exp.] (klopkleūoen) EN: cover up a crime FR:
กองบังคับการปราบปราม[org.] (Køng Bangkh) EN: Crime Suppression Division FR:
กองปราบ[n. exp.] (køng prāp) EN: Crime Suppression Department FR:
กองปราบปราม[n. exp.] (Køng Prāppr) EN: Crime Supprerssion Division FR:
กระทำความผิด[v. exp.] (kratham khw) EN: commit an offence ; perpetrate a crime ; offend FR: commettre un crime
แผนประทุษกรรม[n. exp.] (phaēn prath) EN: reenactment of the crime ; modus operandi FR:
พรางคดี[v. exp.] (phrāng khad) EN: suppress evidence of a crime FR:
ปอท.[org.] (Pø-ø-thø.) EN: TCSD (Technology Crime Suppresion Division) FR:
ประกอบอาชญากรรม [v. exp.] (prakøp ātyā) EN: commit a crime FR:
สถานที่เกิดเหตุ[n. exp.] (sathānthī k) EN: scene of the accident/ attack/ crime FR: scène [f] ; lieux [mpl]
โทษ[n.] (thōt) EN: crime ; offense ; guilt ; charge ; fault FR: crime [m]
อนันตริยกรรม[n.] (anantariyak) EN: the most heinous crimes ; sins with five heaviest punishment ; mortal sins FR: les péchés mortels [mpl]
ไครเมีย[n. prop.] (Khraimīa ) EN: Crimea FR: Crimée

crime ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bagatelldelikt {n}petty crime
Aufklärung {f} (eines Verbrechens) | an der Aufklärung eines Verbrechens arbeitenclearing up; solving | to be trying to solve (clear up) a crime
Computerkriminalität {f}computer crime
Kriminalfilm {m}crime thriller; crime movie [Am.]; crime film
Verbrechen {n} | ein Verbrechen begehencrime | to commit a crime
Kleinkriminalität {f}petty crime
Staatsverbrechen {n}political offender; crime against the state
Gewaltverbrechen {n}violent crime
Kriegsverbrechen {n}war crime
Kriminalliteratur {f}crime literature
Tatortwagen {m}crime scene unit
Tatmotiv {n}motive (for a crime)
Kriegsverbrecherprozess {m}war crimes trial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crime
Back to top