ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrongdoing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrongdoing*, -wrongdoing-

wrongdoing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrongdoing (n.) การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา) Syn. criminality, illegality Ops. care, observance
wrongdoing (n.) บาป See also: อกุศล, ความผิด Syn. error, wickedness, evil-doing Ops. righteousness, virtue
English-Thai: HOPE Dictionary
wrongdoing(รอง'ดูอิง) n. การกระทำผิด,เรื่องชั่ว,การกระทำผิดศีลธรรม, Syn. miscreance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He denied wrongdoingเขาปฏิเสธการกระทำความผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท"
So you maintain that you were not involved in any criminal wrongdoing or violation of agency policy whatsoever?คุณยังยืนยันว่าคุณไม่มีส่วนรู้เห็นใด ๆ กับการกระทำผิด หรือใช้ความรุนแรงกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด?
Look, detective Ryan was cleared of all wrongdoing by the IAB.แต่ว่าฝ่ายกิจการภายในได้ตัดสินให้ ไรอันพ้นผิดทุกข้อหา
They'll only grant a hearing and freeze the assets with evidence of wrongdoing on Ivy's part.ศาลทำเพียงให้การพิจารณา\ และิยึดทรัพย์ เมื่อมีหลักฐานการกระทำผิดในส่วนของไอวี่
Tyler Barrett has promised the S.E.C. Iron-clad proof of wrongdoing at martin/charles.ไทเลอร์ยืนยันกับ ก.ล.ต. ว่ามีหลักฐานสำคัญ ของการกระทำผิด ในมาร์ติน ชาร์ล
Tyler Barrett has promised the s.E.C. Ironclad proof of wrongdoing at Martin/Charles.ไทเลอร์ บาร์เร็ทยืนยันกับ ก.ล.ต. ว่ามีหลักฐานสำคัญ ของการกระทำผิด ในมาร์ติน ชาร์ล
Your honor, I'm just trying to prove my client's only wrongdoing was not cleaning his apartment well enough.ศาลทีเคารพ ฉันแค่พยายามจะพิสูจน์ว่า ลูกความของฉันทำผิดอย่างเดียว ที่ไม่ทำความสะอาดห้องของเขาสะอาดดีพอ
He testified to knowing of zero wrongdoing among the upper management of the firm.เขาให้การว่าไม่รู้เรื่องความผิดที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกว่าของบริษัท
Yeah, and they found no wrongdoing by the police.ทำ,และเขาพบว่าตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
All of that wrongdoing is gonna come out as soon as our plan is signed.ทั้งหมดของการกระทำผิดกฎหมายที่จะออกมา เร็วที่สุดเท่าที่แผนของเราคือการลงนามใน เซอร์ถ้าแผนของคุณมีการลงนาม
Jules, did you ever hear the philosophy that once a man admits he is wrong... that he is immediately forgiven for all wrongdoings?จูลส์, คุณเคยได้ยินปรัชญาว่าเมื่อผู้ชายคนหนึ่งยอมรับว่าเขาเป็นสิ่งที่ผิด ... ว่าเขาได้รับการให้อภัยได้ทันทีสำหรับความผิดทั้งหมดหรือไม่
As it wasn't Lewis's car, the money isn't clear evidence of any wrongdoing.เพราะไม่ใช่รถของ ลิวอิส เงินนั่นไม่ใช่หลักฐานแน่ชัดว่าเป็นความผิด

wrongdoing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安之若素[ān zhī ruò sù, ㄢ ㄓ ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨˋ, 安之若素] bear hardship with equanimity; regard wrongdoing with equanimity
渎职[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ, 渎职 / 瀆職] wrongdoing; failure to do one's duty

wrongdoing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings)
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na,n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P)
咎;科[とが, toga] (n) (1) (uk) error; mistake; fault; (2) (uk) sin; wrongdoing; offense
尻隠し[しりかくし, shirikakushi] (n) (1) hiding one's mistakes (or wrongdoings, etc.); (2) back pocket
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness
盗人猛々しい[ぬすっとたけだけしい;ぬすびとたけだけしい, nusuttotakedakeshii ; nusubitotakedakeshii] (exp) phrase used to berate someone for arguing back when caught out in wrongdoing; (lit
賊心[ぞくしん, zokushin] (n) (1) malicious intent; inclination for wrongdoing; (2) rebellious mind

wrongdoing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง[n. exp.] (kān kratham) EN: wrongdoing FR:
การรู้ตัวว่าเป็นความผิด[n. exp.] (kān rūtūa w) EN: knowledge of wrongdoing FR:
คาดโทษ[v.] (khātthōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing FR: mettre en garde
โอตตัปปะ[n.] (ōttappa) EN: fear of wrongdoing ; moral fear FR: peur de mal faire [f]
ทุกกฏ[n.] (thukkot) EN: offence of wrongdoing FR:
ตราบาป[n.] (trābāp) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing FR: remords [m] ; sentiment de culpabilité [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrongdoing
Back to top