ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guilt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guilt*, -guilt-

guilt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guilt (n.) ความรู้สึกผิด See also: ความสำนึก Syn. remorse, shame, guilty, conscience Ops. freedom from fault, blamelessness
guilt-ridden (adj.) ที่รู้สึกผิด Syn. remorseful
guiltiness (n.) การผิดกฎหมาย Syn. culpability
guiltless (adj.) ซึ่งไม่มีความผิด (กฎหมาย) See also: บริสุทธิ์ Syn. faultless Ops. guilty
guiltlessness (n.) ความบริสุทธิ์ (ทางกฎหมาย) Syn. purity Ops. guilt
guilty (adj.) ซึ่งมีความผิด Syn. wrong, sentenced, indicted Ops. cleared, innocent
guilty (adj.) ซึ่งสำนึกผิด See also: ละอาย Syn. remorseful, ashamed, sorry Ops. free from guilt
English-Thai: HOPE Dictionary
guilt(กิลทฺ) n. ความผิด,มลทิน,ความรู้สึกผิด,ความละลายใจ, Syn. culpability,shame
guiltless(กิลทฺ'เลส) adj. ปราศจาก ความผิด,ไร้มลทิน., See also: guiltlessness n., Syn. innocent
guilty(กิล'ที) adj. มีความผิด,เกี่ยวกับความผิด., See also: guiltily adv. guiltiness n., Syn. culpable
English-Thai: Nontri Dictionary
guilt(n) ความผิด,มลทิน
guiltless(adj) บริสุทธิ์,ไม่มีมลทิน,ไม่มีความผิด
guilty(adj) มีผิด,รู้สึกผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guilt feeling; guiltความรู้สึกผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guiltlessnessการไม่มีความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guiltyมีความผิด, กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guiltการสำนึกผิด, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความผิด (n.) guilt See also: culpability Ops. ความถูกต้อง
ความรู้สึกผิด (n.) guilt See also: conscience
โทษโพย (n.) guilt See also: punishment, crime, offense, penalty Syn. โทษ
จับให้มั่นคั้นให้ตาย (v.) prove guilty
นิรโทษ (adj.) free from guilt
ปล่อยนก (v.) take no action against guilty person Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) take no action against guilty person
มีความผิด (v.) be guilty
ลุแก่โทษ (v.) plead guilty and apologize
เอาผิด (v.) take it as guilt
แก้โทษ (v.) plead guilty and apologize Syn. ลุแก่โทษ
ไม่ผิด (v.) be not guilty See also: not do wrong Syn. ถูก Ops. ผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน
I feel no personal shame or guilt about this, but I must keep it a secret or I'll lose my job on security grounds.ผมไม่รู้สึกอาย หรือรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ผมจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นความลับไว้ ไม่งั้นผมก็จะเสียงานไป
That and guilt are the two emotions that keep a society humming.ซึ่ง ความผิดคือ มีสองอารมณ์ ที่ทำให้สังคมดำเนินต่อไปได้
It's not just guilt I really like youมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิด แต่จริง ๆ แล้วฉันชอบเธอ
The guilt will suck you down to the bone.ความผิดจะกัดกินแกไปจนถึงกระดูก
Funny thing about guilt... there is nothing so bad that you can't add a little guilt to it and make it worse, and there is nothing so good you can't add a little guilt to it and make it better.จะรู้สึกผิดไปทำใม การที่เธอจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้ มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก เค้าที่อยู่บนนั้นจะไม่สบายใจเอานะ
It's part of the fantasy created to cope with the guilt of kill Kayleigh.It's part of the fantasy world that your mind created to cope with the guilt of killing Kayleigh Miller.
If you need me to take the guilt on this one, fine, okay?ถ้านายอยากให้ฉันรู้สึกผิดเรื่องนี้ล่ะก็ ได้ ไม่เป็นไร
You can learn to push the guilt under the rug and... go on.คุณต้องเรียรู้การซุกซ่อนความผิด เอาไว้ใต้พรมแล้วเดินจากไป
But you will not deny your guilt and you cannot deny her pain!แต่พวกคุณปฏิเสธความผิดของตัวเองไม่ได้ ...และพวกคุณปฏิเสธความเจ็บปวดของเธอไม่ได้
If something were to happen to you, Farmer candy sprinkles, MM's, Oreo cookies there's no amount of topping that would cover the amount of guilt that I would have.ถ้าบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณล่ะ ฟาร์มเมอร์... ...แคนดี้สปริงเกิ้ลส์ เอ็มแอนด์เอ็ม โอริโอ้คุกกี้... ...ไม่มีผลตามมาที่ดีหรอก...

guilt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 疚] chronic disease; guilt; remorse
有罪[yǒu zuì, ㄧㄡˇ ㄗㄨㄟˋ, 有罪] guilty
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, 罪] guilt; crime; fault; blame; sin
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
罪疚[zuì jiù, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˋ, 罪疚] guilt
罪责[zuì zé, ㄗㄨㄟˋ ㄗㄜˊ, 罪责 / 罪責] guilt
款伏[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款伏] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
款服[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款服] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
无罪[wú zuì, ˊ ㄗㄨㄟˋ, 无罪 / 無罪] innocent; guileless; not guilty (of crime)
心虚[xīn xū, ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, 心虚 / 心虛] lacking in confidence; have a guilty conscience
疏而不漏[shū ér bù lòu, ㄕㄨ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄌㄡˋ, 疏而不漏] loose, but allows no escape (成语 saw, from Laozi 老子); the way of Heaven is fair, but the guilty will not escape
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck
问心有愧[wèn xīn yǒu kuì, ㄨㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄟˋ, 问心有愧 / 問心有愧] to have a guilty conscience

guilt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拡大連座制[かくだいれんざせい, kakudairenzasei] (n) (See 連座制) expanded system of guilt by association in Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P)
白黒[しろくろ, shirokuro] (n,adj-no) (1) black and white; monochrome; (exp,vs) (2) good and evil; right and wrong; guilt and innocence; (P)
罪状明白[ざいじょうめいはく, zaijoumeihaku] (n,adj-na) being proven guilty of a crime; having one's guilt for a crime made clear; (the) nature of offense being (becoming) clear
連座制[れんざせい, renzasei] (n) system of guilt by association (especially that of Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime)
阿闍世コンプレックス[あじゃせコンプレックス, ajase konpurekkusu] (n) Ajase complex (feelings of guilt towards one's mother)
仕出かす;仕出来す;為出かす(oK);為出来す(oK)[しでかす, shidekasu] (v5s,vt) (uk) to make a mess; to perpetrate; to do; to finish up; to be guilty of
後ろめたい[うしろめたい, ushirometai] (adj-i) feeling guilty; with a guilty conscience
後ろめたく思う[うしろめたくおもう, ushirometakuomou] (exp,v5u) to have a guilty conscience
故意[こい, koi] (n) (1) intention; purpose; bad faith; (2) (See 構成要件) mens rea (guilty mind); (P)
有罪[ゆうざい, yuuzai] (n,adj-no) guilt; culpability; (P)
服罪;伏罪[ふくざい, fukuzai] (n,vs) (1) penal servitude; submitting to a sentence; pleading guilty; (2) (伏罪 only) (obsc) undetected crime
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P)
無実[むじつ, mujitsu] (n) (1) absence of the fact; insubstantiality; innocence; guiltlessness; (adj-no) (2) innocent; guiltless; (3) false; untrue; (P)
罪の無い;罪のない[つみのない, tsuminonai] (exp,adj-i) guiltless; innocent
罪を着る[つみをきる, tsumiwokiru] (exp,v1) to take (another's guilt) on oneself; to be accused of
自責の念[じせきのねん, jisekinonen] (exp) guilty conscience; feelings of remorse; Agenbite of Inwit (book name)
良心が咎める[りょうしんがとがめる, ryoushingatogameru] (exp,v1) to have a guilty conscience; to have (something) lie heavy on one's conscience
遣らかす[やらかす, yarakasu] (v5s,vt) to perpetrate; to do; to be guilty of

guilt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปการ[n.] (apakān) EN: guilt FR: faute [f]
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: guilt ; culpability FR: culpabilité [f] ; tort [m]
ความรู้สึกผิด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: guilt ; conscience FR:
นิรโทษ[adj.] (nirathōt) EN: exempt from punishment ; free from guilt FR:
โทษ[n.] (thōt) EN: crime ; offense ; guilt ; charge ; fault FR: crime [m]
โทษโพย[n.] (thøtphōi) EN: guilt FR:
ตราบาป[n.] (trābāp) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing FR: remords [m] ; sentiment de culpabilité [m]
ยอมรับผิด[v. exp.] (yøm rap phi) EN: admit one's guilt ; admit one's mistake ; admit one's fault ; acknowledge one's mistake ; confess FR: reconnaître ses torts
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful FR: taré
แก้โทษ[v.] (kaēthōt) EN: plead guilty and apologize FR:
ไม่มีความผิด[X] (mai mī khwā) EN: innocent ; not guilty FR: innocent ; non coupable
ไม่มีผิด[adj.] (mai mī phit) EN: faultless ; innocent ; guiltless FR: innocent ; irresponsable ; pas coupable
มีความผิด[v. exp.] (mī khwāmphi) EN: be guilty ; be at fault ; be wrong ; have done sth wrong FR: être coupable ; être fautif
มีความผิด[adj.] (mī khwāmphi) EN: guilty FR: coupable ; fautif
มีมูลความผิด[X] (mī mūn khwā) EN: having grounds to consider a person to be guilty FR:
พิสูจน์ว่ามีความผิด[v. exp.] (phisūt wā m) EN: find guilty ; prove guilty ; criminate FR:
ผู้ผิด[n.] (phūphit) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error FR: fautif [m] ; coupable [m] ; inculpé [m] ; inculpée [f]
ปล่อยนก[v. exp.] (plǿi nok) EN: take no action against guilty person FR:
รับผิด[v.] (rapphit) EN: admit one's mistake ; admit one's fault ; confess ; own up ; plead guilty FR: avouer ; s'accuser
รับสารภาพ[v. exp.] (rap sāraphā) EN: confess ; plead guilty FR: plaider coupable
ร้อนตัว[v. exp.] (røntūa) EN: be afraid ; feel menaced ; have a guilty conscience FR: avoir peur
รู้สึกผิด[v. exp.] (rūseuk phit) EN: feel guilty ; realize FR: avoir un sentiment de culpabilité
สารภาพ[v.] (sāraphāp) EN: confess ; concede ; profess ; admit ; own up ; acknowledge ; plead guilty FR: confesser ; avouer ; admettre ; reconnaître
สารภาพผิด[v. exp.] (sāraphāp ph) EN: confess ; disclose ; concede ; admit one's fault ; admit one's guilty FR: confesser
วัวสันหลังหวะ[n.] (wūasanlangw) EN: person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience ; person who feels frightened with a guilty conscience FR:

guilt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kollektivschuld {f}collective guilt
Schuld {f} (an) | die Schuld für etw. tragenguilt (of; for) | to bear the guilt of sth.
Gewissen {n} | ein schlechtes Gewissen (wegen)conscience | a guilty conscience (about)
Schuldkomplex {m}guilt complex
schuldig; schuldbewusst {adj} | schuldiger | am schuldigsten | hinreichend schuldig [jur.]guilty | guiltier | guiltiest | guilty beyond (all) reasonable doubt
Schuldspruch {m}verdict of guilty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guilt
Back to top