love

แปลว่า


n ความชอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ชื่นชอบ , ใจชอบ , สนใจ
n ความรัก
ความหมายเหมือนกับ: affection , fondness , tenderness , adoration , warmth
คำที่เกี่ยวข้อง: ความชอบ , ความพอใจ , ความเสน่หา
คำตรงข้าม: hate , hatred
n คู่รัก
ความหมายเหมือนกับ: sweetheart
คำที่เกี่ยวข้อง: ยอดรัก , คนรัก
vt ชอบ
ความหมายเหมือนกับ: like
คำที่เกี่ยวข้อง: โปรด , พอใจ , รัก
คำตรงข้าม: detest , hate
n แต้มศูนย์ (เทนนิส)
vt หลงรัก
ความหมายเหมือนกับ: adore , adulate , worship
คำที่เกี่ยวข้อง: รัก , คลั่งรัก , บูชา
คำตรงข้าม: detest , hate

ตัวอย่างประโยค


I love sharing this with you. ฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
She loves to hear your stories. เธอชอบฟังเรื่องของคุณ
I love the nature around there. ฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
On a rainy day, I just love to sleep in. ในวันที่ฝนตก ฉันชอบที่จะนอนอยู่ที่บ้าน
I'd love you to come and work with us. ฉันอยากให้คุณมาทำงานกับเรา

หมวดคำ


คำที่มี "love" ในคำ


love match n การแต่งงานด้วยความรัก

loveable adj น่ารัก
ความหมายเหมือนกับ: pleasant

lovebird n นกแก้วตัวเล็ก ๆ

love-hate adj ที่ทั้งรักทั้งเกลียด

loveless adj ที่ปราศจากความรัก

loveliness n ความสวยงาม
ความหมายเหมือนกับ: beauty , niceness

lovelorn adj อกหัก

lovely n คนที่น่ารัก

lovely adj น่ารัก
ความหมายเหมือนกับ: charming , attractive , pretty

lovely adj เป็นที่เบิกบานใจ
ความหมายเหมือนกับ: delightful , plesant

love-making n การร่วมรัก

lover n คนรัก

lovesick adj เป็นไข้ใจ
ความหมายเหมือนกับ: lovelorn , desiring , longing

lovey-dovey adj แสดงออกทางความรักอย่างเปิดเผย (คำสแลง)

love a duck sl คำอุทานแสดงความแปลกใจ

love affair n การลักลอบรักกัน
ความหมายเหมือนกับ: liaison , romance

love potion n ยาหรือสารกระตุ้นความต้องการทางเพศ
ความหมายเหมือนกับ: philter

lover oneself vi ลดตัวลงมา
ความหมายเหมือนกับ: vouchsafe , deign

loved adj ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: beloved

love affair n ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว

lover boy n คำนามพหูพจน์ของ man
ความหมายเหมือนกับ: beau , fellow , boyfriend

love story n เรื่องรักใคร่
ความหมายเหมือนกับ: amour

allover adv เต็มไปหมด

allover adj เต็มไปหมด

baseball glove n ถุงมือสำหรับใส่เล่นกีฬาเบสบอล

beloved adj เป็นที่รัก

beloved n ที่รัก
ความหมายเหมือนกับ: dear

calf love n ความรักแบบเด็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: puppy love

clove n กานพลู

clove n กลีบของหัวหอมหรือกระเทียม
ความหมายเหมือนกับ: garlic clove

clove vi แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)

clove vt แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)

clover n พันธุ์ไม้เตี้ยชนิดหนึ่ง ใช้เป็นอาหารของม้าและวัวควาย ใบมีสามแฉก
ความหมายเหมือนกับ: trefoil

cupboard love idm ความรักที่มีให้กับบางคนเพื่อหวังจะได้บางสิ่งเช่น อาหาร, เสื้อผ้า ฯลฯ

fall in love with phrv ตกหลุมรัก
ความหมายเหมือนกับ: fall for , fall out of

fall out of love with idm เลิกรัก

fit like a glove idm คับๆ นิดหน่อย

foxglove n ดอกไม้สีขาวกับชมพูม่วงและรูปร่างคล้ายระฆัง

glove n ถุงมือ
ความหมายเหมือนกับ: gaunlet

glove vt สวมถุงมือ

glove puppet n หุ่นเชิดด้วยมือ
ความหมายเหมือนกับ: hand puppet

god of love n กามเทพ
ความหมายเหมือนกับ: Cupid

in clover idm มีชีวิตที่ดี (โดยเฉพาะทางการเงิน)

not for love nor money idm ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม

ladylove n หญิงคนรัก
ความหมายเหมือนกับ: girlfriend , lover

make love to idm มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ

oven glove n ถุงมือหนาใช้จับภาชนะร้อนจากเตาอบ
ความหมายเหมือนกับ: oven mitt

Platonic love n ความรักบริสุทธิ์ระหว่างชายหญิงโดยไม่มีเพศสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

plover n นกชนิดหนึ่ง

pullover n เสื้อที่ถอดออกทางศรีษะ
ความหมายเหมือนกับ: slipover

puppy love n ความรักระหว่างเด็กหนุ่มและเด็กสาวที่ยังไม่มั่นคง

put on the gloves idm ชก

rollover n รางวัลในการแข่งขัน

sloven n คนประมาท
ความหมายเหมือนกับ: slattern , slut

sloven n คนสกปรก
ความหมายเหมือนกับ: drab , slattern

slovenly adv อย่างประมาท

spillover n การล้น
ความหมายเหมือนกับ: overflow

unlovely adj ซึ่งไม่มีชีวิตชีวา
ความหมายเหมือนกับ: ugly , tasteless

well-beloved adj เป็นที่รักอย่างมากและแท้จริง

well-beloved adj เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง

brotherly love n ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความหมายเหมือนกับ: leniency

garlic clove n กลีบของหัวหอมหรือกระเทียม

make love vi มีเพศสัมพันธ์
ความหมายเหมือนกับ: mate

dissolove vi แตกแยก
ความหมายเหมือนกับ: diffuse , disperse , break down

dissolove vt ทำให้พังทลาย
ความหมายเหมือนกับ: diffuse , disperse , break down

pleasure-lover n คนเจ้าสำราญ
ความหมายเหมือนกับ: sensualist , thrill-seeker

illicit lover n ชู้รัก
ความหมายเหมือนกับ: concubine

follovers n ข้าราชบริพาร
ความหมายเหมือนกับ: entourage

making love n การร่วมเพศ
ความหมายเหมือนกับ: coitus

make love vi จูบกอด (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: make dalliance , bill and coo

cloven adj ซึ่งแตกออก
ความหมายเหมือนกับ: cracked

unloved adj ซึ่งไม่เป็นที่นิยม
ความหมายเหมือนกับ: disliked , unaccepted , scorned

rubber glove n ถุงมือยาง

boxing glove n นวมชกมวยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top