ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

niceness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *niceness*, -niceness-

niceness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
niceness (n.) ความดี See also: ความสวยงาม Syn. politeness, subtlety Ops. nastiness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don`t win wars with niceness, Doctor.คุณไม่สามารถชนะสงครามด้วยความดี ดอกเตอร์

niceness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nettigkeit {f}niceness; prettiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า niceness
Back to top