ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desiring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desiring*, -desiring-

desiring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desiring (adj.) เป็นไข้ใจ See also: ป่วยด้วยโรครัก Syn. lovelorn, longing

desiring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悩ましげ[なやましげ, nayamashige] (adj-na) languishing; yearning; desiring
愛楽[あいぎょう, aigyou] (n,vs) (1) {Buddh} seeking after (Buddhist teachings, etc.); wanting; desiring; (2) (arch) loving

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desiring
Back to top