ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lovelorn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lovelorn*, -lovelorn-

lovelorn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lovelorn (adj.) อกหัก See also: พลาดรัก
English-Thai: HOPE Dictionary
lovelorn(ลัฟว'ลอร์น) adj. อกหัก,พลาดรัก,ถูกคนรักทอดทิ้ง., See also: lovelornness n. ดูlovelorn
English-Thai: Nontri Dictionary
lovelorn(adj) อกหัก,พลัดพราก,ถูกทอดทิ้ง

lovelorn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恋慰め[こいなぐさめ, koinagusame] (n) comforting the lovelorn
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lovelorn
Back to top