list

แปลว่า


n รายการ
ความหมายเหมือนกับ: record , roll
คำที่เกี่ยวข้อง: บัญชี , รายชื่อ , บัญชีรายชื่อ , สารบัญ
vt ลงรายการ
คำที่เกี่ยวข้อง: ลงรายชื่อ , ลงบัญชี
n ขอบผ้า
ความหมายเหมือนกับ: border , bordering strip
คำที่เกี่ยวข้อง: ริม , แถบ , ขอบ
vt ตัดออกเป็นแผ่นยาวๆ (ไม้)
adj ทำด้วยแถบหรือริ้วผ้า
vt ทำเป็นร่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นแนว
n ไม้ที่ตัดเป็นแผ่นๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: กระดานไม้
vt ใส่ขอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ใส่บัว
n การเอียงไปข้างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: careening , leaning
vt ทำให้เอียงข้าง (เรือ)
vi เอียงข้าง (เรือ)
ความหมายเหมือนกับ: careen , incline

ตัวอย่างประโยค


You're not on the list. คุณไม่ได้มีชื่ออยู่ในรายการ
Make that the first thing on your list. ทำให้สิ่งนั้นเป็นเรื่องแรกในรายการของคุณ

คำที่มี "list" ในคำ


listen for phrv พยายามฟังเสียง

listen in phrv ตั้งใจฟัง
ความหมายเหมือนกับ: look in , tune in

listen in phrv ตั้งใจฟัง (การสนทนา)

listen out phrv ฟังจบ (ในการฟังวิทยุแบบโต้ตอบกันได้)

listen out for phrv รอฟัง

listen to phrv ฟัง

listen to phrv เชื่อฟัง

listen vi ฟัง
ความหมายเหมือนกับ: attend , listen in , overhear

listener n ผู้ฟัง
ความหมายเหมือนกับ: hearer , audience

listing n การรวบรวมรายชื่อ

listless adj ไม่มีชีวิตชีวา
ความหมายเหมือนกับ: apathetic , lethargic , unenergetic
คำตรงข้าม: energetic

listlessly adv อย่างเฉื่อยชา
ความหมายเหมือนกับ: languidly

listeners n ผู้ชม
ความหมายเหมือนกับ: spectators , witnesses , viewers

listeless adj ไม่กระตือรือร้น
ความหมายเหมือนกับ: indifferent , spiritless
คำตรงข้าม: eager , brisk

list of taxonomic names n รายชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่แบ่งชนิดเป็นกลุ่มต่างๆ

aerialist n นักกายกรรมกลางหาว

agriculturalist n กสิกร
ความหมายเหมือนกับ: agriculturist

annalist n ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี

anti-ballistic missile n ขีปนาวุธสำหรับยิงขีปนาวุธ (เขียนย่อว่า ABM)

ballistic adj เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: propulsive

ballistic missile n ขีปนาวุธ

ballistics n การศึกษาเกี่ยวกับขีปนาวุธ

bicyclist n นักขี่จักรยานสองล้อ
ความหมายเหมือนกับ: cyclist

blacklist n รายชื่อผู้ที่รัฐบาลไม่ยอมรับหรือต้องถูกหลีกเลี่ยง

blister vi ทำให้เกิดฟองอากาศที่เกิดบนสีที่ทาหรือบนยาง

blister vt พอง
ความหมายเหมือนกับ: swell

blister n แผลผุพอง
ความหมายเหมือนกับ: swelling

blistering adj ซึ่งเป็นแผลพอง

calisthenics n การออกกำลังที่ตั้งใจให้ร่างกายแข็งแรงและได้สัดส่วน
ความหมายเหมือนกับ: callisthenics

capitalist n คนร่ำรวย
ความหมายเหมือนกับ: richer

capitalist n ผู้ลงทุน

cellist n นักเล่นเชลโล

check list n รายการ

checklist n รายชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: list

controversialist n คนที่ชอบโต้แย้ง
ความหมายเหมือนกับ: disputant

conversationalist n คนที่ช่างสนทนา
ความหมายเหมือนกับ: conversationist

cyclist n นักขี่จักรยาน

enlist in phrv สมัครเข้าเป็นทหาร

enter the lists idm เริ่มเข้ามาร่วมวง

delist vt คัดออกจากรายการ
ความหมายเหมือนกับ: discontinue , leave off , refrain from

educationalist n ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: educationist , pedagogue

emotionalist n คนเจ้าอารมณ์

enlist vt ขอความช่วยเหลือ

enlist vt สมัครเป็นทหาร
ความหมายเหมือนกับ: enroll , join , register

enlistee n ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร

enlistment n การเข้าเป็นทหาร
ความหมายเหมือนกับ: conscription , levy

environmentalist n นักสิ่งแวดล้อม

evangelist n ผู้ที่สอนศาสนาคริสต์
ความหมายเหมือนกับ: missionary

glisten with phrv เป็นมันวาวด้วย
ความหมายเหมือนกับ: gleam with , glitter with

glisten with phrv ตาเป็นประกายของ (ความรู้สึกบางอย่าง)
ความหมายเหมือนกับ: gleam with , glitter with

generalist n ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย
ความหมายเหมือนกับ: nonspecialist
คำตรงข้าม: specialist

generalist n ผู้มีความรู้หลากหลายสาขา

glisten vi ระยิบระยับ
ความหมายเหมือนกับ: gleam , glimmer

herbalist n ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
ความหมายเหมือนกับ: herb doctor

holistic adj แบบองค์รวม

on the waiting-list idm ตามรายชื่อผู้จอง

idealist n ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์
ความหมายเหมือนกับ: perfectionist

idealistic adj ซึ่งยึดมั่นอุดมการณ์
ความหมายเหมือนกับ: impractical , unrealistic

industrialist n นักอุตสาหกรรม

instrumentalist n ผู้เล่นดนตรี
ความหมายเหมือนกับ: musician , performer

internationalist n ผู้สนับสนุนหลักการร่วมมือระหว่างประเทศ

journalist n นักข่าว
ความหมายเหมือนกับ: correspondent , reporter , columnist

laundry list n รายการอันยืดยาว

loyalist n ผู้ซื่อสัตย์

madrigalist n ผู้ร้องประสานเสียง

mailing list n รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ
ความหมายเหมือนกับ: address list , subscribers , list

martialist n นักรบ
คำตรงข้าม: pacifist

materialist n นักวัตถุนิยม
ความหมายเหมือนกับ: immoralist

materialistic adj เกี่ยวกับวัตถุนิยม

materialistically adv อย่างเป็นวัตถุนิยม

medalist n ผู้ชนะเลิศ
ความหมายเหมือนกับ: winner , champion
คำตรงข้าม: loser

medallist n ผู้ชนะเลิศ
ความหมายเหมือนกับ: winner , champion
คำตรงข้าม: loser

mediaevalist n ผู้อยู่ในยุคกลาง

medievalist n นักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในยุคกลาง
ความหมายเหมือนกับ: mediaevalist

mentalist n ผู้อ่านใจ

minimalist n ศิลปินที่แสดงแนวคิดง่ายๆ หรือใช้สิ่งของแสดงงานน้อยชิ้น

monopolist n ผู้ถือเอกสิทธิ์

moralist n ผู้มีศีลธรรม
ความหมายเหมือนกับ: goody-goody

moralistic adj ซึ่งเชื่อมั่นในศีลธรรม
ความหมายเหมือนกับ: moral

muralist n ช่างเขียนภาพฝาผนัง
ความหมายเหมือนกับ: artist

mutualistic adj ซึ่งเกี่ยวข้องกัน

nationalist n ผู้รักชาติ
ความหมายเหมือนกับ: irredentist , chauvinist

nationalistic adj เกี่ยวกับชาตินิยม
ความหมายเหมือนกับ: chauvinistic , flag-waving(prenominal) , jingoistic
คำตรงข้าม: disloyal , unpatriotic

nationalistically adv อย่างชาตินิยม

naturalist n นักธรรมชาตินิยม
ความหมายเหมือนกับ: botanist , zoologist

neutralist n ผู้เป็นกลาง
ความหมายเหมือนกับ: isolationist

nihilist n คนที่เชื่อใน nihilism

nihilistic adj ซึ่งเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าโดยเฉพาะทางศาสนา/หลักศีลธรรม

novelist n นักแต่งนวนิยาย
ความหมายเหมือนกับ: fictionist

novelistic adj ซึ่งใช้ในนวนิยาย (คำทางการ)

oculist n จักษุแพทย์
ความหมายเหมือนกับ: ophthalmologist , optometrist , optician

orientalist n คนเรียนภาษา ศิลปะและอื่นๆ ของประเทศตะวันออก

panelist n ผู้ร่วมอภิปราย
ความหมายเหมือนกับ: discussant , participants

pastoralist n คนเลี้ยงปศุสัตว์

philistine n คนไร้วัฒนธรรม

probabilistic adj เกี่ยวกับความเป็นไปได้

pugilist n นักมวย
ความหมายเหมือนกับ: boxer , contender , fighter

quarterfinalist n ผู้เข้าแข่งขันในรอบก่อนรอบสุดท้าย

realist n ผู้ยอมรับความจริง

realistic adj ซึ่งปฏิบัติได้จริง
ความหมายเหมือนกับ: sensible , practical

revivalist n ผู้ปลุกกระแสศรัทธาขึ้นใหม่
ความหมายเหมือนกับ: preacher , missionary , evangelist

ritualistic adj เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: formal , ceremonial

ritualistically adv โดยพิธีทางศาสนา

royalist n ผู้สนับสนุนการมีกษัตริย์

blacklist sl ใส่ในบัญชีรายชื่อของคนที่ทำไม่ดี

laundry list sl รายการสิ่งต่างๆ ยาวเหยียด

want list sl รายการสิ่งที่ต้องการ

ballistic sl โกรธอย่างบ้าคลั่ง

sciolist n ผู้รู้ผิวเผิน

sciolistic adj ซึ่งรู้ผิวเผิน

semifinalist n ผู้เข้าแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ

sensationalist adj ซึ่งแสดงความรู้สึก

sentimentalist n คนมีอารมณ์อ่อนไหว
ความหมายเหมือนกับ: romanticist

simplistic adj ง่าย
ความหมายเหมือนกับ: simple , oversimplified

socialist n นักสังคมนิยม

socialistic n เกี่ยวกับระบบสังคมนิยม

specialist n ผู้ชำนาญเฉพาะทาง
ความหมายเหมือนกับ: expert , devotee , master , scholar
คำตรงข้าม: amateur , novice

stylist n นักออกแบบ
ความหมายเหมือนกับ: designer , couturier

stylistic n ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบ
ความหมายเหมือนกับ: stylistical

stylistics n การศึกษาเกี่ยวกับสำนวนหรือรูปแบบภาษา

Union of Soviet Socialist Republics n สหภาพโซเวียต (อดีต)

universalist n ผู้มีความรู้กว้างขวาง

unrealistic adj ซึ่งไม่แท้
ความหมายเหมือนกับ: unrealiable , impractical

vandalistic adj ซึ่งทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล

violist n คนเล่นซอ

violonellist n คนเล่นเชลโล

violoncellist n คนเล่น cello

vitalistic adj เกี่ยวกับทฤษฎีพลังงานชีวิต

waiting list n รายชื่อของคนที่รอคิวอยู่ (เช่น รอโต๊ะในร้านอาหาร)

animalistic adj เกี่ยวกับสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: beastly , wild

callisthenics n การออกกำลังที่ตั้งใจให้ร่างกายแข็งแรงและได้สัดส่วน

populist n นักประชาธิปไตย
ความหมายเหมือนกับ: independent

dental specialist n ทันตแพทย์
ความหมายเหมือนกับ: dental practitionist

nonspecialist n ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย
คำตรงข้าม: specialist

sensualist n คนเจ้าสำราญ
ความหมายเหมือนกับ: pleasure-lover , thrill-seeker

helistop n ลานขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: helipad

sensualist n ผู้ประพฤติผิดศีลธรรมจรรยา
ความหมายเหมือนกับ: debauchee , lecher
คำตรงข้าม: prude

address list n รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ
ความหมายเหมือนกับ: subscribers , list

immoralist n นักวัตถุนิยม

spiritualist n ผู้เป็นสื่อกลางระหว่างวิญญาณและมนุษย์

multiculturalist n การมีวัฒนธรรมหลากหลาย

eye specialist n แพทย์รักษาตา
ความหมายเหมือนกับ: eye doctor

formalist n คนจู้จี้เรื่องกฏเกณฑ์และรายละเอียดมาก

fatalistic adj ที่มองโลกในแง่ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: desponding , downbeat

realistically adv อย่างใช้ได้จริง
ความหมายเหมือนกับ: actually
คำตรงข้าม: impractically

enlisted man n พลทหาร

racialist n ผู้เหยียดผิว
ความหมายเหมือนกับ: bigot

official list n ม้วนเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: record

vocalist n นักร้อง
ความหมายเหมือนกับ: singer

stylistical n ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบ

surrealistic adj เกี่ยวกับลัทธิศิลปะที่มุ่งแสดงสิ่งที่เหนือจริง

individualistic adj ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม
ความหมายเหมือนกับ: eccentric , idiosyncratic
คำตรงข้าม: conventional

individualistically adj อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน
ความหมายเหมือนกับ: eccentrically
คำตรงข้าม: conventionally

blistery adj ซึ่งเป็นตุ่มพองค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top