ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lethargic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lethargic*, -lethargic-

lethargic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lethargic (adj.) เฉื่อยชา See also: เอื่อย, เนือย, เซื่องซึม, ซึม Syn. sluggish Ops. energetic
lethargically (adv.) อย่างขาดความกระตือรือร้น See also: อย่างไม่ใส่ใจ, อย่างเนือยๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
lethargic(ละธาร์'จิค) adj. เฉื่อยชา,เซื่องซึม,ซึม,ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,เมินเฉย,เฉยเมย, See also: lethargy n. ดูlethargic, Syn. drowsy,sluggish
English-Thai: Nontri Dictionary
lethargic(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วง,สลบไสล,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซม (adv.) lethargically See also: drowsily, sleepily, lazily Syn. ซึมเซา, เซื่องซึม, ซึม Ops. กระฉับกระเฉง, กระปรี้กระเปร่า
เซื่องซึม (adv.) lethargically See also: drowsily, sleepily, lazily Syn. ซึมเซา, ซึม Ops. กระฉับกระเฉง, กระปรี้กระเปร่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And since we couldn't have kids on our own... your father has lethargic sperm.และพวกเราไม่สามารถมีลูกเองได้ \ สเปิร์มของพ่อหนูไม่แข็งแรงน่ะ
We open on a group of lethargic kids.เราจะเริ่มจากกลุ่มเด็กที่หมดเรี่ยวแรง
The melancholiacs are less lethargic since being weaned off the large doses of opium you had them on.คนไข้โรคซึมเศร้า เซื่องซึมน้อยลงตั้งแต่ ค่อย ๆ ลดปริมาณฝิ่นที่นายเคยอัดให้พวกเขา
Unlike this lethargic institution.ไม่เหมือนองค์กรเช้าชามเย็นชามแห่งนี้
When you wake up feeling really lethargic, really lousy do you usually jump up and go...?เมื่อตื่นขึ้นมานั้น จะรู้สึก เซื่องซึม อาการแย่สุดๆ คุณกระโดดขึ้น แล้วเฉิบๆ ไปเลยใช่หรือไม่?
He's lethargic,irritable,and the last two months,his schoolwork's gone down the drain.เขาเริ่มซึม หงุดหงิดง่าย การเรียนก็เริ่มตกลง
Which is why you were so lethargic.Which is why you were so lethargic.
Lethargic. So he doesn't wanna go for walks anymore?ซึมตลอด ไม่ลุกไปไหนเลย

lethargic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昏睡[hūn shuì, ㄏㄨㄣ ㄕㄨㄟˋ, 昏睡] sleep; drowse when unconscious; lethargic sleep; lethargy

lethargic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不活発;不活溌[ふかっぱつ, fukappatsu] (adj-na,n) dull; slow; sluggish; inactive; inanimate; quiet; lethargic
昏睡状態;こん睡状態[こんすいじょうたい, konsuijoutai] (n,adj-no) lethargic state; comatose state
無気力状態[むきりょくじょうたい, mukiryokujoutai] (n) apathy; lethargic state; state of lassitude
嗜眠性脳炎[しみんせいのうえん, shiminseinouen] (n) encephalitis lethargica
無気力[むきりょく, mukiryoku] (adj-na,n) lethargic; lassitude; (P)
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P)

lethargic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉะ[adj.] (chae) EN: sluggish ; lethargic FR:
แฉะแบะ[v.] (chaebae) EN: sit idling away one's time ; be lethargic ; slouch FR: traîner à ne rien faire
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยชา[adj.] (cheūaychā) EN: inert ; lifeless ; sluggish ; lethargic ; slow ; inactive FR:
เฉื่อยแฉะ[adj.] (cheūay chae) EN: lethargic ; indolent FR: indolent
อืดอาด[adj.] (eūt-āt) EN: inactive ; slow ; sluggish ; lethargic ; dilatory ; tardy FR: lent
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat FR:
เงื่อง[adj.] (ngeūang) EN: sluggish ; lethargic FR: indolent ; lent ; nonchalant
เงื่อง ๆ = เงื่องๆ[adj.] (ngeūang-nge) EN: sluggish ; lethargic FR: indolent ; lent ; nonchalant
เซื่อง[adj.] (seūang = se) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic FR: indolent ; nonchalant
ซึมเซา[adj.] (seumsao) EN: drowsy ; lethargic FR: somnolent ; léthargique
ซม[adj.] (som) EN: lethargic ; drowsy ; helpless FR: léthargique
ซม[adv.] (som) EN: lethargically ; as in a stupor FR:

lethargic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lethargisch {adj}lethargic
lethargisch {adv}lethargically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lethargic
Back to top