ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viewers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viewers*, -viewers-

viewers ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viewers (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, witnesses, listeners

viewers ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各位观众[gè wèi guān zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, 各位观众 / 各位觀衆] Ladies and Gentlemen (on TV); Dear Viewers...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viewers
Back to top